Crear una associació

Què és una associació

Podem definir una associació amb quatre característiques bàsiques.

Quins passos cal seguir per a crear una  associació?

Una associació es crea mitjançant l'acord de, almenys, tres persones, físiques o jurídiques, que decideixen posar en comú mitjans, coneixements i activitats per a una determinada fi. L'acord de voluntats que identifica als fundadors i la seua voluntat de constituir l'associació es fa constar en l'acta fundacional, les finalitats i la forma en què funcionarà l'associació es recull en els estatuts.

Per a la constitució d'una associació se seguixen els següents passos:


a) Celebració de la Reunió de fundació de l'associació i redacció dels Estatuts i aprovació de l'Acta Fundacional. En aquesta informació s'ha d'incloure el nom de l'associació que no es pot confondre amb el d'una altra associació existent. El Registre Nacional d'Associacions (RNA) ofereix la possibilitat de consultar on line la denominació de les associacions inscrites prèviament que es pot consultar abans de decidir el nom de la nova.


b) Identificació del Registre on correspon la inscripció. Si l'àmbit d'actuació és d'una Comunitat Autònoma o menor la inscripció haurà de realitzar-se en el Registre d'Associacions Autonòmic, si l'àmbit d'actuació s'estén a més d'una comunitat autònoma, la inscripció es farà en el Registre Nacional d'Associacions.

c) Preparar la documentació que es requereix des del registre d'associacions corresponent. Qualsevol de les persones promotores de l'associació ha de dirigir una instància, per duplicat, subscrita degudament per ella, al Registre d'Associacions, en què sol·licite la inscripció registral de l'associació que s'ha acordat constituir, acompanyada dels documents següents:


d) Presentació de la documentació en el Registre que ha de contestar en el termini de 3 mesos.

e) Després de presentada la documentació pot fer-se altres tràmits com la sol·licitud del NIF provisional en l'Agència Tributària, la inscripció en altres registres com a Registres de Participació Ciutadana dels Ajuntaments, registre com a entitat de Cooperació internacional en l'AECID, i uns altres.

Qui pot constituir una associació

Podeu crear una associació  qualsevol persona física  o  jurídica  sota els següents supòsits:

Als i les estrangeres (pel que fa a persones físiques) tenen el dret de crear associacions o formar part d'elles sempre d'acord amb la legislació aplicable a cada cas.

Normativa i obligacions de les associacions

Dues són les lleis que afecten directament a les associacions: la  Llei Orgànica 1/2002 , de 22 de març, reguladora de el Dret d'Associació, d'àmbit estatal. 

Constituir en associació comporta una sèrie d'obligacions que poden resumir-se en ...

Delegacions d'associacions

Si una associació d'àmbit estatal vol obrir una delegació a la Comunitat Valenciana ho pot fer seguint els següents tràmits:

Els documents a presentar per a la  inscripció  de  obertura, canvi i tancament  de  delegacions  o establiments són:

Inscripció de delegacions a Espanya d'associacions estrangeres

Les  associacions estrangeres  per a poder exercir activitats a Espanya de forma estable o duradora, han d'establir una delegació en territori espanyol, comunicant a el Registre Nacional d'Associacions l'obertura o tancament d'aquesta delegació.

Per a la  inscripció de delegacions  a Espanya de  associacions estrangeres  cal aportar la següent  documentació traduïda a l'castellà i subscrita pels representants de l'associació :