ELS MOVIMENTS SOCIALS

Concepte de moviments socials


A partir dels anys seixanta van proliferar moviments socials diversos: estudiantils, pro drets humans, ecologistes, feministes, etc. Malgrat la seua heterogeneïtat tots ells es poden considerar fenòmens d'acció col·lectiva que han reclamat l'atenció de nombrosos especialistes: sociòlegs, politòlegs, psicòlegs socials, historiadors, etc. Els moviments socials han anat cristal·litzant a mesura que quedaven obsoletes altres formes d'organització. També va afavorir l'emergència d'aquests moviments la pèrdua de capacitat del marxisme per a transformar la societat. Com diu Verdaguer, l'expressió "moviments socials" és hereva directa del concepte "moviment obrer" i el que es va pretendre des del punt de vista teòric va ser preservar en dos aspectes 1) la concepció de la transformació social com un procés lineal i de "progrés"; 2) la creença en un "subjecte de transformació social" que es troba en una situació privilegiada per a convertir-se en motor del canvi, sempre que posseïsca una teoria global social que li permeta revelar les claus de la transformació.


Siga com siga, el concepte "moviments socials", a diferència del moviment obrer, no ha tingut mai una definició unívoca, la qual cosa ha portat a aplicar-ho amb gran amplitud per als diferents fenòmens socials el denominador comú dels quals és el caràcter de "moviment", en el sentit de "voluntat de transformació social", verbigràcia, moviment ecologista, moviment feminista, moviment pacifista, moviment llaurador, moviment estudiantil, moviment ciutadà o veïnal, moviment "squatter", etcètera, que descriuen experiències, teories i agrupaments socials entorn de determinades idees-força


L'estudi dels moviments socials és complicat, ja que estem davant un concepte polisèmic que s'utilitza per a designar fenòmens col·lectius de molt diversa índole: modes, mobilitzacions socials de certa duració, orientacions culturals, organitzacions polítiques i sindicals, etc. (

L'expressió "moviments socials", doncs, aglutina fenòmens socials complexos i heterogenis caracteritzats pel pensament i l'acció sobre la realitat, amb la pretensió de transformar-la.


Les idees i praxis d'aquests moviments són molt variades i, pel mateix, difícilment encasillables. Tractarem, però , de presentar algunes característiques comunes a aquests moviments socials, sense fer distinció entre vells i nous: 1. Cognició social que porta a emfatitzar valors humanístics: dignitat, igualtat, autonomia, sensibilitat, llibertat, alteridad, etc.

 2. Orientació al canvi social. Es vol afavorir la participació i enfortir el paper de la societat civil. Es concedeix gran importància a la comunicació social, no a la mera informació. En aquest sentit, es potencia la cultura democràtica, la llibertat d'expressió i la defensa dels drets humans. Es critica la manipulació de la informació i es promou la interlocució fonnativa, en la qual adquireixen un paper important els mitjans de comunicació de la comunitat.

 3. Harmonització entre l'home i la naturalesa. Denúncia de les pressions econòmiques i de les desigualtats socials i laborals: incitacions al consumisme, marginació, abusos burocràtics, etc. Es desafia a les elits o a les autoritats, generalment en aspectes culturals o polítics.

 4. Defensa de la cultura popular enfront de l'amenaça del "globalisme".

 5. Equilibri entre la tradició i la creixent tecnificació. Es recorre amb freqüència a la metàfora de l'organisme viu per a explicar els processos socials. Per exemple, es parla habitualment de "reproducció social", de "teixit comunitari", de "malaltia de les institucions", de "corrupció política", de "esclerosi administrativa", etc.

 6. L'estructura interna dels moviments socials sol ser horitzontal, en lloc de jerarquitzada. El que es vol aconseguir és la participació i l'autonomia personal, no el sotmetiment al líder.

 7. La conducta col·lectiva és variada i, generalment, legal. S'encamina a cridar l'atenció de l'opinió pública per a poder canviar-la. - No se sol recórrer a la violència. Per contra, és freqüent organitzar actes lúdic-festius de gran espectacularitat que desperten l'interés i conviden a la reflexió. També es poden realitzar ocupacions, concentracions, etc.


Amb la idea de conéixer millor què són els moviments socials ens acostem a la definició oferida per Tarrow per a qui aquests fenòmens són "desaflaments col·lectius plantejats per personas que comparteixen objectius comuns i solidaritat en una interacció mantinguda amb les elits, els oponents i les autoritats». Seguint al seu autor examinem breument a continuació les quatre propietats empíriques que conté aquesta definició:


 1. El desafiament col·lectiu Les formes d'acció més característiques dels moviments socials són la interrupció, l'obstrucció o la introducció d'incertesa en les activitats d'uns altres. Habitualment es realitza una acció directa disruptiva contra les elits, les autoritats o altres grups culturals. Els moviments recorren al desafiament col·lectiu per a mantindre l'interés dels seguidors, aconseguir noves adhesions, fer valdre les seues exigències i cridar l'atenció dels oponents i de terceres parts.

 2. L'objectiu comú En la base de les accions col·lectives hi ha interessos comuns. Les persones que constitueixen els moviments plantegen exigències comunes als adversaris, als governants o a les elits.

 3. 1La solidaritat El "reconeixement" d'una comunitat d'interessos és el que permet passar del moviment potencial a l'acció concreta. Els líders només poden crear un moviment social quan invoquen sentiments profunds i arrelats de solidaritat o identitat.

 4. El manteniment de l'acció col·lectiva Un episodi de confrontació es converteix en moviment social quan es manté l'activitat col·lectiva enfront dels antagonistes. Els objectius comuns, la identitat col·lectiva i el desafiament col·lectiu són ingredients necessaris dels moviments socials, però sense acció duradora estan abocats a esvair-se.


Quant a les principals dificultats o limitacions d'aquests moviments, vegem seguidament algunes de les recollides per Adell: 1. Feblesa numèrica del moviment associatiu i falta de reconeixement social i institucional.

 2. Intents de convertir-se en instruments de mediació que substituïsquen als clàssics partits polítics.

 3. Presència de participants acomodaticis.

 4. Cooptació de líders i del discurs.

 5. Aparició dels anomenats "anti-moviments socials", això és, fenòmens dirigits a frenar els processos de transformació col·lectiva.L'EMERGÈNCIA DELS MOVIMENTS SOCIALS


Els experts de diversos països, representants oficials de posicions teòriques diferents, cada vegada més destaquen tres grups de factors explicatius del sorgiment i desenvolupament dels moviments socials:


 1. L'estructura d'oportunitats polítiques i les constriccions que han d'afrontar els moviments socials;

 2. les formes d'organització, formals i informals, a la disposició d'aquests fenòmens, i

 3. els processos col·lectius d'interpretació, atribució i construcció social que medien entre l'oportunitat i l'acció.Seguint el costum examinarem per separat cadascun dels tres factors, convencionalment denominats de manera abreujada com: oportunitats polítiques, estructures de mobilització i processos enmarcadores. No cal perdre de vista, no obstant això, que els tres conjunts de variables constitueixen una complexa xarxa de relacions que afecta tant l'origen com a les formes que adopten els moviments socials.


OPORTUNITATS POLÍTIQUES


Els estudis que s'han realitzat se centren en la interacció entre moviments socials i política institucionalitzada. Convé fer una distinció entre treballs nord-americans i europeus. Els primers s'encaminen a explicar el sorgiment de moviments socials concrets a partir dels canvis en l'estructura institucional o en les relacions informals de poder d'un sistema polític nacional determinat. Els treballs europeus són més recents i analitzen comparativament les diferències en l'estructura, l'amplitud i l'èxit aconseguit per moviments similars. En aquest cas, l'atenció se centra, sobretot, en les diferències en les característiques polítiques dels estats nacionals en els quals s'inscriuen. Tant a Amèrica del Nord com a Europa, els investigadors parteixen de la mateixa convicció: els moviments socials adopten una forma o una altra, en funció de la gamma d'oportunitats i limitacions polítiques del context nacional en què es troben. Aquest concepte d'estructura de les oportunitats polítiques ajuda a comprendre per què els moviments guanyen o perden capacitat de pressió, així com la forma en què s'estén la mobilització a persones que viuen circumstàncies molt diferents. Ara bé, convé tindre en compte tant els canvis com els aspectes estables de l'estructura.

Els canvis més destacats en l'estructura de les oportunitats polítiques són quatre: l'obertura de l'accés a la participació, els canvis en els alineaments dels governs, la disponibilitat d'aliats influents i les divisions entre les elits i en el si d'aquestes.


Els aspectes estables que condicionen la formació i l'estratègia dels moviments són: la força de l'Estat, la temptació de l'estatisme, la repressió i les seues formes segons es tracte d'estats autoritaris o no, així com la facilitació de l'acció col·lectiva.ESTRUCTURES DE MOBILITZACIÓLes estructures de mobilització fan referència a les vies col·lectives, formals i informals, que permeten a la gent mobilitzar-se i implicar-se en l'acció. En aquest sentit, cal dir que existeixen nombrosos entorns en què es dona l'acció col·lectiva i moltes formes organitzatives generades pels moviments socials. En qualsevol moviment social pot haver-hi gran quantitat de maneres d'organitzar l'acció col·lectiva, algunes d'elles autònomes, altres liderades i algunes amb relacions informals amb organitzacions formals. L'idoni és organitzar l'acció col·lectiva sobre la base de les xarxes socials en les quals normalment viu i treballa la gent, ja que és més fàcil transformar la seua confiança en solidaritat.


Cada vegada són més nombroses les investigacions sobre les estructures dels moviments socials. Alguns dels temes d'estudi més interessants són

1) l'anàlisi comparada de les infraestructures organitzatives amb la finalitat de comprendre millor els patrons històrics d'acció col·lectiva i predir on hi ha més possibilitats que sorgisquen moviments socials;

2) l'examen de la relació entre organització i tipus de moviment, i

3) la comprovació de la influència que les estructures estatals i la "cultura organitzativa" d'un determinat país tenen sobre els moviments socials.


En suma, no hi ha un model únic d'organització dels moviments socials. Els que més èxit solen tindre són els que desperten la solidaritat preexistent a través de xarxes de moviments autònoms que estimulen la participació d'un públic més ampli en l'acció col·lectiva. Per descomptat, no s'ha d'oblidar que hi ha íntima relació entre l'organització del moviment i l'estructura d'oportunitats polítiques. A vegades, moviments aparentment molt organitzats s'enfonsen per falta d'oportunitats, mentre que uns altres més febles tenen major ressonància per aprofitar les conjuntures favorables.PROCESSOS EMMARCADORS


La combinació d'oportunitats i estructures de mobilització proporciona als grups cert potencial per a l'acció. Mes per a explicar l'acció col·lectiva cal tindre presents també els significats compartits, les idees socialment construïdes, els elements culturals i els conceptes que les persones utilitzen per a descriure la seua situació. És imprescindible que les persones se senten agraviades i que creguen que l'acció col·lectiva els permetrà remeiar el mal. S'introdueix, doncs, una tercera dimensió de tipus cognitiuafectiu que dona compte de les percepcions i valoracions, coneguda com a procés emmarcador. Encara que no hi ha molt d'acord en definir els processos enmarcadors, es pot dir que són tots els esforços intencionals que realitzen els grups de persones per a generar visions compartides sobre si mateixes i sobre el món que legitimen i estimulen l'acció col·lectiva

Com pot comprovar-se, els moviments socials s'organitzen gràcies a símbols construïts i compartits que donen sentit a la conducta col·lectiva. La forja de la identitat grupal es relaciona amb les oportunitats polítiques i amb l'estructura de mobilització i predisposa a l'acció. En analitzar la creació de marcs distingim tres passos que han de realitzar les organitzacions dels moviments per a alinear als possibles seguidors:


1) creació d'un marc de diagnòstic, pel qual una qüestió social s'identifica com a problema i s'assenyala els seus responsables (imputació de causalitat);

2) les organitzacions dels moviments han de generar també un marc de pronòstic o, la qual cosa és igual, una proposta de solucions del problema, i

3) establiment d'un marc de motivació, pel qual es defensen idees i s'incita a l'acció col·lectiva.


És habitual que els moviments construïsquen el seu discurs en tom al "marc d'injustícia". Una tasca bàsica dels moviments és identificar greuges, crear marcs de significats compartits i restablir la justícia. Des d'una perspectiva constructivista dels moviments socials, en l'actualitat en voga, les organitzacions necessiten generar símbols que afavorisquen la cohesió grupal i el comportament col·lectiu. És així com es creen en el si de les organitzacions marcs per a la participació i l'acció gràcies a processos cognitius i culturals. Els marcs són metàfores concretes, representacions simbòliques i indicacions cognitives que permeten valorar conductes i esdeveniments, al mateix temps que guien l'acció. Es pot considerar la creació de marcs com a activitat estratègica dels moviments. Els processos enmarcadors ajuden a interpretar la realitat i proporcionen el context des del qual es consideren els fets i es prenen les decisions. Des de la psicologia social adscrita al paradigma cognitiu, l'anàlisi dels marcs ha permés comprovar com· signes convencionalment definits serveixen per a interpretar la realitat i promoure certs comportaments.


Naturalment, si s'introdueixen modificacions en els símbols socials, per xicotets que siguen, s'inicien canvis en la manera de veure el món i se suggereix l'existència de formes alternatives de conducta. Els símbols culturals que s'adopten, encara que partisquen del conegut, han de ser prou nous com per a tindre força opositora i mobilitzar als seguidors. El procés d'emmarcat està codificat culturalment, però no és una mera reproducció, sinó una selecció conscient. Quan una organització tria uns símbols per a emmarcar el seu missatge estableix un curs estratègic entre el seu entorn, els oponents polítics, els militants i els ciutadans.


EVOLUCIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS


D'acord amb la perspectiva cognitiva de la sociologia l'augment de la participació en els nous moviments socials es deu a un canvi en el sistema de valors de les persones. Aquesta teoria del canvi axiològic té en compte les mudances estructurals i explica, almenys en part, les transformacions en les condicions de vida d'algunes societats, entre les quals es troba l'espanyola.


Més enllà de les causes, és la nostra societat més participativa? Es pot afirmar que els moviments socials s’adapten als temps i donen lloc a diferents models de participació social. A

En el període predemocràtic (fins a 1977) els moviments socials entren en l'escena política de manera ofensiva i reivindicativa, amb el propòsit de satisfer necessitats predominantment materials pròpies de la zona urbana, v. gr., lluita per l'habitatge, equipaments, serveis, etc. L'adveniment de la democràcia ofereix un nou marc legal que canalitza i reglamenta la participació. És així com molts líders ciutadans accedeixen a les institucions i, al mateix temps, es genera una il·lusió de control que es tradueix en una pèrdua de referents. S'inicia una polarització social i una disgregació dels moviments urbans tradicionals. La crisi urbana s'agreuja, la qual cosa es reflecteix en l'economia, l'ecologia i en la pròpia societat. Així, el model reivindicatiu s'estanca, al mateix temps que s'observa un distanciament cada vegada major entre els interessos i valors dels joves i les ofertes institucionals i associatives de tipus tradicional o oficial.

Per a superar les dificultats anteriors cal evitar tant la confrontació social com la complaença amb les institucions: Totes dues estratègies hui poden ser producte o motiu de frustracions socials que retroalimenten la pròpia desvertebració social i la devaluació del sistema democràtic. D'altra banda, la fragmentació de l'estructura social afavoreix el sorgiment de sentiments de victimització i vulnerabilitat social que bé es poden materialitzar en moviments populistes i insolidaris.


En relació als moviments socials i a l'acció col·lectiva, pot ser convenient tindre en compte algunes de les conclusions recollides en la síntesi del V Informe Sociològic sobre la situació social a Espanya ( 1995, 129- 131 ): Els moviments socials tendeixen a nàixer en els anys huitanta i noranta separats de la lluita política en un moment en què els pactes i consensos s'encaminen a la desmobilització, i en el qual la crisi i la reestructuració de l'Estat del Benestar tendeix a limitar els serveis i drets socials de la ciutadania. L'acció col·lectiva s'institucionalitza per mitjà d'agències i serveis dirigits a satisfer les necessitats concretes que tradicionalment cobrien els moviments socials. Alguna cosa semblat succeeix amb els moviments estudiantils, molt desarticulats en la primera transició. La fragmentació econòmica i social genera una societat "blana" en la qual es trenquen els vincles socials. S'estén la passivitat, la qual cosa fa impossible oposar-se tant a l'individualisme hedonista com a la massificació comunicativa pròpia del consumisme extrem.


La societat dels anys huitanta i noranta és desapassionada, amb grans dificultats per a organitzar-se a favor de qüestions col·lectives, comunitàries o solidàries. S'observa un estancament de l'associacionisme convencional, però sorgeix un nou associacionisme actiu i voluntari, dificil de catalogar utilitzant la divisió tradicional entre Estat i societat civil.


Aquest associacionisme és el resultat d'iniciatives ciutadanes o populars; són les anomenades organitzacions no governamentals (associacionss).


Els dos fenòmens fonamentals en la reconstrucció dels moviments socials en les societats occidentals són:

1) l'estructura econòmica i social del capitalisme dels anys noranta crea situacions i identitats que reclamen una anàlisi profunda des de nous models, i

2) els nous moviments socials sorgiran i hauran de plantejar-se en un escenari presidit per les noves situacions o identitats.


A partir de 1979 es produeix una crisi del moviment ciutadà especialment a Madrid, Barcelona, País Basc, etc. Els nous moviments que sorgeixen en els anys huitanta, com l'ecologista i el feminista, apareixen amb altres formulacions.

Cap a 1987 el moviment ciutadà i altres moviments socials inicien una "reconversió", ja que canvien alguns dels seus objectius fonamentals i les seues formes d'actuació. Si la dècada dels setanta és la de l'auge dels moviments socials, la dels huitanta és la de la crisi, fins que es comença a produir la reestructuració.


Les causes més importants de la crisi dels moviments socials en la dècada dels anys huitanta són:


 1. Un bon nombre de dirigents de les associacions es van a l'Administració.

 2. Sectarisme polític. Falta de reconeixement públic i d'interessos cap a l'associacionisme.

 3. Temor a ser controlats.

 4. Absència de nous horitzons globals.

 5. Desconfiança radical cap a tot poder públic.

 6. Fe cega en la democràcia. Feblesa numèrica dels membres dels moviments socials.

 7. Falta de recursos humans i materials. I

 8. nadequació de formes i continguts a les noves circumstàncies polítiques.

 9. Organització i funcionament intern no participatius.

 10. Falta de reconeixement social del treball voluntari.

 11. Diferències de mentalitat entre Espanya i altres països, que porta a pensar que el treball social és responsabilitat de l'Administració.


En els anys noranta el nombre d'associacions va augmentar considerablement, per diverses raons: política de subvencions, desconfiança cap a les grans organitzacions burocratitzades, desprestigi creixent de la política, noves formes de relació dels moviments socials, etc.Per a finalitzar aquest apartat, podem dir que els moviments socials van experimentar en els anys huitanta una cridanera crisi d'identitat, potser conseqüència del nou panorama soci-polític espanyol. D'un costat, la fragmentació social era palpable. D'un altre, l'adveniment de la democràcia va fer creure que les reivindicacions no tenien raó de ser. Hi havia una tendència massiva a abandonar el sentit del col·lectiu i la militància civil en els moviments, la qual cosa va portar a posicions neoconservadores, utilitaristes, individualistes, així com a la creació de "antimovimients socials". Es produeix, en suma, una desarticulació de les propostes col·lectives i convivencials.Pel que fa als anys noranta, s'observa un renaixement dels moviments socials, lligat al discurs de la solidaritat i la cooperació. En els nous moviments socials cada vegada adquireixen més força les dimensions cognitiva i comunicativa, fruit de codis culturals, símbols i vincles Aquesta mudança cognitiva es tradueix en accions col·lectives més centrades en l'expressió i la qualitat de vida que en aspectes econòmics o materialistes.


MOVIMENTS SOCIALS, PARTICIPACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA


La democràcia espanyola està vivint el seu procés de consolidació atés que la societat està assumint les normes constitucionals i les regles que regeixen el sistema democràtic. Hi ha, no obstant això, alguns perills com la separació entre partits polítics i la societat, la rigidesa de les institucions, l'exclusió social, etc. Com veiem, en matèria de fiançament de la democràcia no tot s'ha aconseguit. En lloc de tirar les campanes a vol, cal procurar que la societat adquirisca el protagonisme que li correspon, la qual cosa és tant com dir que cal obrir vies per a la participació. La democràcia, al cap i a la fi, és una conquesta col·lectiva. És positiu enfortir els vincles socials vertaders que ajuden a superar els individualismes i les temptacions masificadoras i despersonalizadoras.


Sense defugir el paper dels poders públics, cal buscar camins comuns que permeten analitzar la realitat social i des dels quals es puguen desenvolupar accions conjuntes. En aquest sentit, algunes propostes sobre la coordinació i la participació de la societat en la democràcia, que bé poden impulsar els diferents moviments socials són (basades en les conclusions generals de la I Trobada Estatal celebrat a Palma en 1987 i recollides en el llibre "Societat civil i institucions democràtiques"): 1. Afavorir la participació interna en els moviments socials i en les associacions.

 2. Oferir respostes a la nova realitat social: multiculturalisme, tecnificació, etc.

 3. Promoure l'esperit crític dins de les organitzacions.

 4. Potenciar la utilització de mitjans de comunicació propis.

 5. Ocupar adequadament el temps lliure.

 6. Mantindre l'autonomia de les organitzacions enfront de pressions econòmiques i polítiques.

 7. Respectar a les minories culturals.

 8. Reivindicar l'espai públic com a lloc de trobada i no de simple trànsit.

 9. Evitar la burocratització i la prepotència.

 10. Interessar-se pels problemes socials.

 11. Afavorir l'intercanvi d'experiències personals, idees i sentiments.Com pot suposar-se, la participació social és necessària perquè la democràcia es consolide. No es tracta només de depositar el vot, la qual cosa equivaldria a tindre una visió reduïda de la democràcia, sinó d'implicar-se en el seu desenvolupament efectiu. Evidentment, no es tracta d'intervindre de manera indiscriminada, la qual cosa sens dubte tindria unes conseqüències adverses i no desitjades, sinó d'establir els llits adequats perquè cadascú prenga part eficaçment en els processos decisoris. La participació democràtica, per tant, és fonament de la convivència i ha de cultivar-se oportuna i convenientment. Des d'aquesta perspectiva, els moviments socials bé poden promoure i orientar la participació cap al progrés democràtic.


Els nous moviments socials poden contribuir a solucionar els quatre grans problemes de la societat actual, a saber:

1) impulsar una economia de la moderació i el repartiment igualitari,

2) promoure unes noves relacions amb la naturalesa , basades en el respecte i la conservació,

3) buscar la negociació com a mitjà de solució dels conflictes nacionals i internacionals, i

4) cultivar la confiança en tota mena de relació humana.


Perquè la democràcia es consolide cal respectar certs drets humans. La nostra societat, cada vegada més multicultural i pluriétnica, té necessitat urgent de garantir els drets de totes les persones. Els drets humans troben la seua raó de ser en la pròpia persona. Pel mateix, qualsevol ésser humà, per la seua condició, ha de gaudir d'uns drets, tal com es recullen en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. El compromís, promoció i defensa dels drets humans afavoreix la convivència democràtica, és a dir, la tolerància, la justícia, la concòrdia, la pau, la solidaritat i la participació.


És ben coneguda la classificació dels drets humans en tres generacions, a saber: drets de primera generació (drets civils i polítics), drets de segona generació (drets econòmics, socials i culturals) i drets de tercera generació (drets ecològics). Cada generació de drets es fonamenta en uns determinats valors. Així, el valor sustentador dels drets de la primera generació és la llibertat, en drets de segona generació la igualtat i la participació i en drets de la tercera generació la solidaritat.


Encara que s'haja fet aquesta distinció entre conjunts de drets, no hem de perdre de vista que els drets humans constitueixen un tot amb caràcter universal i indivisible. La defensa de tots els drets humans ha de ser en l'actualitat un objectiu fonamental i comú que no admeta flaqueses. Igual que la transgressió dels drets genera tensions i conflictes, el seu respecte i compliment afavoreix el desenvolupament personal i col·lectiu.


Els drets humans gaudeixen de reconeixement a nivell mundial, més enllà de les ideologies. Així, hi ha grups que defensen els drets de les comunitats ètniques, dels immigrants, de col·lectius marginals, de les dones, etc. Per descomptat no cal caure en una actitud de confiança, perquè a pesar que s'estén certa consciència mundial en favor dels drets humans, no menys cert és que també es violen permanentment en qualsevol lloc del planeta. Pel mateix, és necessari conjuminar esforços socials, educatius, polítics, jurídics, econòmics, etc. que contribuïsquen a salvaguardar els drets humans i, per tant, permeten aconseguir un nou ordre internacional fundat en la concòrdia.


CONCLUSIONS


Que la nostra societat es transforma és una veritat inqüestionable, la qual cosa no és tan clar és si els canvis que s'estan produint tenen signe positiu. En el treball que ara conclou hem descrit i analitzat algunes d'aquestes mudances i les seues connexions amb els moviments socials. Igual que la metamorfosi social pot estimular l'acció col·lectiva, també aquesta introdueix modificacions més o menys perceptibles en la realitat. L'heterogeneïtat dels moviments socials fa molt difícil la seua comprensió; no obstant això, en tots ells trobem, a més de certes característiques recollides en el text, la virtut de despertar l'esperança. Ara que la política oficial del món occidental sembla haver perdut cert protagonisme, potser pel seu distanciament del poble, llevat que ens referim a moments de consulta electoral, s'entrelluca l'emergència del que és o haguera de ser una genuïna política social orientada a satisfer les necessitats de la ciutadania i a millorar la realitat. Sense renegar dels partits polítics, els moviments socials reflecteixen i canalitzen profundes inquietuds humanes carregades de saludables intencions i fins i tot d'utopia. Les greus injustícies i desigualtats que per onsevulla s'observen reclamen alguna cosa més que declaracions de bons propòsits per part de les institucions.

Sorgeixen així els moviments socials com a fenòmens alternatius o, si es vol, complementaris que poden servir de revulsiu per a les, si més no, lentes actuacions de l'Administració. Mes no ens enganyem adoptant una visió idíl·lica dels moviments socials que ens porte a creure que són la panacea. No oblidem que aquests moviments són molt variats en el fons i en la forma, la qual cosa fa poc aconsellable calibrar a tots amb el mateix tracte. D'altra banda, ja va quedar dit que no són pocs els esculls amb què es troben. En qualsevol cas, és innegable que els moviments socials constitueixen nous fenòmens de participació i representen un corrent d'aire fresc que bé pot tonificar les consciències i impulsar la renovació social en les adormides democràcies occidentals.