TEMA 2: MENORS D'EDAT I ASSOCIACIONS

TEMA 2: MENORS D'EDAT I ASSOCIACIONS

AUTORITZACIÓ DE DRETS D'IMATGE PER A MENORS

Totes les persones tenim dret a la defensa de la nostra imatge, honor i intimitat. Així ho estableix l'article 18.1 de la nostra Constitució: Es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Llei limitarà l'ús de la informàtica per a garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.

I aquest dret es desenvolupa en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge:

Art. 2.2.- No s'apreciarà l'existència d'intromissió il·legítima … quan el titular del dret haguera atorgat a aquest efecte el seu consentiment exprés.

Art. 7.- Tindran la consideració d'intromissions il·legítimes:

7.5. La captació, reproducció o publicació per fotografia, film o qualsevol altre procediment, de la imatge d'una persona en llocs o moments de la seua vida privada o fora d'ells, excepte els casos previstos en l'article

Art. 8.2. En particular, el dret a la pròpia imatge no impedirà:

La seua captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà, quan es tracte de persones que exercisquen un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capte durant un acte públic o en llocs oberts al públic.

La utilització de la caricatura d'aquestes persones, d'acord amb l'ús social.

La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d'una persona determinada aparega com a merament accessòria.

D'altra banda, les imatges gràfiques i fotogràfiques de persones identificades o identificables també tenen consideració de dades de caràcter personal, per la qual cosa hi haurà consideracions, més enllà de les que ací fem, a la llum de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Convé també assenyalar que, des de l'aprovació de la Llei de Protecció de dades, els majors de 14 anys poden signar la seua pròpia autorització en la cessió de drets d'imatge, ja que la LOPD estableix la majoria legal per a ser titular de les dades persones als 14 anys.

Però a més, les persones menors d'edat són un col·lectiu especialment protegit i compten amb algunes peculiaritats importants que haurem de tindre en compte per a evitar possibles problemes. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor estableix que:

Els menors tenen dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Aquest dret comprén també la inviolabilitat del domicili familiar i de la correspondència, així com del secret de les comunicacions.

La difusió d'informació o la utilització d'imatges o nom dels menors en els mitjans de comunicació que puguen implicar una intromissió il·legítima en la seua intimitat, honra o reputació, o que siga contrària als seus interessos, determinarà la intervenció del Ministeri Fiscal, que instarà immediatament les mesures cautelars i de protecció previstes en la Llei i sol·licitarà les indemnitzacions que corresponguen pels perjudicis causats.

Es considera intromissió il·legítima en el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge del menor, qualsevol utilització de la seua imatge o el seu nom en els mitjans de comunicació que puga implicar menyscapte de la seua honra o reputació, o que siga contrària als seus interessos fins i tot si consta el consentiment del menor o dels seus representants legals.

Sense perjudici de les accions de les quals siguen titulars els representants legals del menor, correspon en tot cas al Ministeri Fiscal el seu exercici, que podrà actuar d'ofici o a instàncies del propi menor o de qualsevol persona interessada, física, jurídica o entitat pública.

Els pares o tutors i els poders públics respectaran aquests drets i els protegiran enfront de possibles atacs de tercers.

Convé saber que no podem mostrar públicament imatges de menors (sí que aquests són recognoscibles, encara que apareguen de manera accessòria) si no tenim autorització dels seus pares, mares o tutors/as. En moltes entitats, en la inscripció d'inici de curs o d'alguna activitat, s'inclou un apartat on s'autoritza l'ús de les imatges on isquen els participants de l'entitat.

La publicació de fotografies de menors (tema habitual en els litigis de dret matrimonial) requereix el consentiment de tots dos progenitors.

Podem també assenyalar que, des de l'aprovació de la Llei de Protecció de dades, els majors de 14 anys poden signar la seua pròpia autorització en la cessió de drets d'imatge, ja que la LOPD estableix la majoria legal per a ser titular de les dades persones als 14 anys.

Quins apartats ha de tindre la meua autorització de cessió d'ús d'imatges de menors d'edat?

Les dades de qui atorga el consentiment per escrit i ha de signar l'autorització (mare, pare o tutor/a). La llei especifica que s'ha de comptar amb l'autorització de tots dos progenitors. També serà necessari comptar el consentiment del menor si les seues condicions de maduresa ho permeten, encara que no és obligat que aquest consentiment siga per escrit.


 1. Especificar a qui o a quina entitat se cedeix els drets d'ús d'imatge.

 2. Explicitar amb claredat l'objecte i activitat concreta per a la qual se sol·licita autorització de la difusió d'imatges (s'han d'especificar els mitjans o canals per on es duguera a terme la difusió d'eixes imatges, per exemple: xarxes socials de l'entitat, memòries i projectes, cartelleria i fullets…). I, encara que no és obligatori per llei, també recomanem acompanyar aquesta llista d'usos amb un paràgraf de bones pràctiques per a tranquil·litzar als familiars i deixar clares les nostres bones intencions.

 3. Signatura dels representants legals. El més apropiat és fer signar als representants la cessió d'imatges, ja que una casella de ratllat és fàcilment manipulable i seria impossible demostrar qui l'ha ratllada en cas de problemes.

 4. Finalment, i ja que estem tractant i recollint dades personals, haurem d'acabar amb la declaració de compliment amb la Llei orgànica de Protecció de Dades.


A tall d'exemple, això es podria concretar en una autorització com la següent:


Dña………………………. amb DNI……………… i D. ………………………. amb DNI…………………………, com a mare/pare o tutor del menor d'edat ……………………………


Autoritze l'associació/col·legi/club esportiu/etc …………………………… fer ús del material fotogràfic i audiovisual de les activitats que es duguen a terme en l'entitat. Les imatges podran ser usades per a: • Difusió d'activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, blog i xarxes socials de l'entitat.

 • Ús intern en memòries i projectes de l'associació.

 • Documents i material gràfic imprés com a cartells, fullets i manuals.


L'entitat es compromet al fet que la utilització d'aquestes imatges en cap cas suposarà un mal a l'honra i intimitat del menor, ni serà contrària als interessos dels menors, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del menor.


I per deixar-ne constància signe l'autorització en (municipi)………………. A (dia)…. de (mes)….. de (any)……..


Fdo:…………………………………….. Fdo:………………………………………..


De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les imatges preses i les dades personals d'aquesta autorització seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és l'entitat _________, amb CIF___________ i domicili en ___________, que podrà tractar les mateixes i fer ús d'elles en els termes i per a la finalitat fixats en aquest document. El destinatari d'aquestes dades serà únicament aquest responsable, qui no realitzarà cap cessió d'aquests, excepte les comunicacions als encarregats del tractament que col·laboren en la prestació dels serveis als quals es refereix el tractament. La base jurídica d'aquest tractament és el propi consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecte al legítim tractament realitzat fins a aquesta data. Aquestes imatges seran conservades pel temps exclusiu per a donar compliment a la finalitat per a la qual van ser recaptades i mentre no prescriguen els drets que puga exercitar contra el responsable, excepte norma que dispose un termini superior. En qualsevol moment puc exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit dirigit a _______________. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es).

Situacions especials.

Has de saber que hi ha menors d'edat que estan en situacions especials on podria no valdre només l'autorització de la família: menors en pisos d'acolliment, famílies amb ordre d'allunyament, centres de menors en règim tancat o semiabierto… on podries necessitar l'autorització dels tutors responsables del menor o fins i tot un jutge.

Respecte a l'autoritzacions en els quals els progenitors estan separats, es pot incloure una clàusula addicional en l'autorització en la qual la persona signant es compromet a informar o haver informat l'altre progenitor no present en la signatura de la cessió dels drets d'imatge.

EL CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL

Des d'octubre de 2015, la nova Llei de Voluntariat d'Espanya contempla com a requisit obligatori que totes les persones voluntàries que vagen a participar en activitats on tinguen contacte habitual amb menors, compten amb el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

Quina és la finalitat d'aquest certificat?

Evitar que les persones condemnades per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tracta i explotació de menors participen en una activitat voluntària tant si l’activitat és d’un dia o d’un any.

M'ho poden demanar per a un voluntariat virtual?

Sí, encara que sone estrany, moltes entitats també t'ho demanen si durant el teu voluntariat tindràs accés a dades i/o material sensible relacionat amb infància, per a així assegurar-se que no tens cap antecedent.

Si soc menor d'edat també m'ho demanen?

Sí. En aquest cas, són el teu pares o tutors els qui han d'autoritzar aquesta consulta.

Quin cost té?

L'obtenció del certificat és gratuïta.

Com puc aconseguir-lo?

 1. Amb DNI Electrònic: Si tens el teu DNI Electrònic actiu i un lector, només has d'accedir a la seu electrònica del Ministeri de Justícia en aquest enllaç i l'obtindràs en el moment. Si no tens el teu DNI electrònic actiu o vas perdre la contrasenya o està caducada, només has d'acudir a una comissaria de policia per a fer-ho. No necessites cita i tardes molt poc!

 2. Personalment: Deus diligenciar la sol·licitud del certificat i dirigir-te amb el teu document d'identificació a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia, les Delegacions i Subdelegacions de Govern. Si estàs a Madrid, pots acudir a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà.

 3. Amb una autorització: D'igual manera, existeixen algunes ONG que tramiten aquests certificats als seus voluntaris/, per a això només has de consultar-ho amb l'entitat amb qui col·laboraràs i fimar un model d'autorització.

Consells per a publicar fotos de menors de manera segura en la xarxa

La difusió d'imatges en les xarxes socials és una cosa comuna entre adults, alguna cosa que també afecta als més xicotets. Però abans de pujar una fotografia d'un menor a la xarxa cal tindre en compte diversos paràmetres que apareixen en aquest decàleg.

En els últims temps estem creant una sobreexposició de la imatge dels menors en entorns públics i, amb això, un augment del risc al fet que puguen ser víctimes de ciberdelictes, com el ciberassetjament o la ciberextorsió.

Convé recordar que a partir dels 14 anys el menor pot decidir sobre la seua identitat digital i, si considera que lo publicat pels seus familiars en la seua infància ha danyat el seu honor o dignitat, fins i tot podria denunciar-los.

Per això i per a evitar mals majors, hem elaborat un decàleg amb bones pràctiques per a publicar fotos dels més xicotets de manera responsable i segura.

 1. Consentiment dels pares: per a publicar fotos de menors fins als 14 anys, és necessària l'autorització de les famílies. I, en el cas dels menors entre 14 i 18 anys hauran de donar ells mateixos el seu consentiment.

 2. No revelar la ubicació del menor: no publicar amb geolocalització i evitar que aparega informació que identifique al menor, com el nom del col·legi, els parcs que freqüenta, l'uniforme escolar o la direcció de la seua casa, entre altres.

 3. Sempre ‘vestits’: mai cal pujar imatges del xiquet sense roba. Això és molt comú en bebés i en llocs com a platges o piscines o l'hora del bany, per exemple.

 4. No difondre fotos d'altres xiquets: si no hi ha consentiment per escrit, no publicar fotos d'altres menors. I, si es fa, cal pixelar o tapar el rostre.

 5. Evitar publicar ‘tota la vida’ del menor a través de les fotos: cal ser selectiu amb el que es publica i no permetre que tota la seua vida siga publicada. Podria avergonyir-se en el futur.

 6. Responsabilitat: és fonamental fer un ús responsable de les imatges pujades a Internet per a ser un exemple per als més xicotets.

 7. Sense noms: no cal etiquetar la fotografia amb el nom del menor. Així s'evita que isca en cercadors com Google.

 8. Entre familiars: cal compartir les imatges només amb persones de total confiança demanant als familiars que no les compartisquen.

 9. Publicar amb ‘vedats’: si es publica en xarxes, no fer-ho amb tots els amics de la xarxa social. Es recomana reduir el màxim possible l'exposició.

 10. No és tan fàcil esborrar una imatge en la xarxa: qualsevol imatge que es publica en la xarxa és molt difícil eliminar-la per complet.