Comptabilitat

Quan han de presentar les associacions els seus documents comptables i fiscals anuals? 

Hi ha moltes diferències amb les societats mercantils. Una associació que no fa activitat econòmica (no factura a ningú) no ha de presentar la declaració de l'Impost de societats, perquè totes les seues rendes estan exemptes i no superen els 100.000 euros.

Qüestió diferent és la comptabilitat, perquè la seua gestió és obligatòria per a totes les persones jurídiques, incloses les associacions. Quant a la legalització de la comptabilitat cap norma obliga a això per a les associacions, si bé és convenient fer-ho.

Pel que respecta a la possible obligació de depositar els comptes anuals en el registre d'associacions, aquesta obligació només afecta a les associacions declarades d'utilitat pública, per la qual cosa no resulta d'aplicació a la vostra entitat.


En relació amb altres impostos (IVA, retencions …) tampoc teniu cap obligació, com a no realitzeu cap activitat econòmica i si no compteu amb treballadors o professionals als quals hàgeu de practicar retenció. 


LA COMPTABILITAT EN LES ASSOCIACIONS

Les entitats sense finalitats lucratives, conegudes com a “tercer sector” dins de l'economia referit a l'economia social i solidària, estan agafant cada vegada més pes dins del nostre país, fent que siga necessària una regulació més clara i precisa sobre aquest tema.

La seua importància està en les xifres que aconsegueixen en el producte interior brut, però també en l'ocupació que generen tant en participació del seu objecte social com en la seua gestió. Això últim fa que siguen moltes les persones interessades a conéixer quin tipus de comptabilitat han de portar aquestes associacions i entitats i les seues possibles diferències amb el Pla General Comptable “estàndard”

Obligacions comptables de les entitats sense finalitats lucratives


Després de comentar que quasi totes les entitats sense ànim de lucre hauran de presentar el model de l'impost de societats, arribem a la conclusió que totes hauran de portar una comptabilitat ajustada a les disposicions mercantils que els servisca d'eina en la gestió de les seues obligacions fiscals. En aquest punt ens plantegem com és la regulació comptable en aquesta matèria.


Per a això, farem referència a la resolució del 26 de març de 2013 de l'ICAC, on es va aprovar un Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense finalitats lucratives (Pymesfl)


Encara que, en general, la comptabilitat serà la mateixa que la de qualsevol entitat, en aquest nou pla es recomana la utilització d'una sèrie de comptes diferenciats i específics per a aquestes entitats que permetran adequar el PGC a les operacions pròpies d'aquestes entitats.


Algunes dels comptes del PGC ara no tindran cabuda com poden ser les referides a l'accionista o a accions, entre altres. S'han eliminat:


(108) Accions o participacions pròpies en situacions especials

(109) Accions o participacions pròpies per a reducció de capital

(110) Prima d'emissió

(118) Aportacions de socis o propietaris.

(147) Provisió per transaccions basats en instruments de patrimoni.

(15) Deutes a llarg termini amb característiques especials

(19) Situacions transitòries de finançament

(501) Obligacions i bons convertibles a curt termini

(502) Accions o participacions a curt termini considerades com a passius financers

(507) Dividends d'accions o participacions considerades com a passius financers.

(557) Dividend actiu a compte

I d'altra banda, ha sigut necessària la inclusió de nous comptes situant-les en el subgrup que atén la seua naturalesa. Les comentem.


Grup 1Finançament bàsic


(100) Dotació fundacional

(103) Fundadors/associats per desemborsaments no exigits

(104) Fundadors/associats per aportacions no dineràries pendents

(121) Excedent negatiu d'exercicis anteriors

(129) Excedent de l'exercici

Grup 2 Actiu no corrent


(240) Béns immobles

(241) Arxius

(242) Biblioteques

(243) Museus

(244) Béns mobles

Grup 3 Existències


Coincideix amb el del PGC

Grup 4 Creditors i deutors per l'activitat


(412) Beneficiaris

(448) Patrocinadors, afiliats i altres deutors

(464)Lliuraments per a despeses a justificar

(4707) H.P. deutora per col·laboració en el lliurament i distribució de subvencions

(4757) H.P. creditora per subvencions rebudes en concepte d'entitat col·laboradora.

Grup 5 Comptes financers


(551) Compte amb patrons i uns altres

(558) Fundadors i associats per desemborsaments

Grup 6 Compres i despeses


(650) Ajudes monetàries individuals

(651) Ajudes no monetàries

(653) Compensació de despeses per prestacions de col·laboració.

(654) Reembossaments de despeses a l'òrgan de govern.

(655) Pèrdues de crèdits incobrables derivats de l'activitat.

(656) Resultats d'operacions en comú.

(658) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts, afectes a l'activitat pròpia de l'entitat.


Grup 7 Vendes i ingressos


(720) Quotes d'associats i afiliats.

(721) Quotes d'usuaris.

(722) Promocions per a captació de recursos.

(723) Ingressos de patrocinadors i col·laboracions.

(728) Ingressos per reintegrament d'ajudes i assignacions.


Aquesta diferència en el quadre de comptes tindrà el seu traspàs també en la informació en el balanç i en el compte de pèrdues i guanys. Els dos estats financers són realment els mateixos que els del PGC amb xicotetes diferències de concepte com l'existència de “béns de patrimoni històric” en l'actiu, l'existència de la “dotació fundacional” en lloc del capital en el net o les “quotes d'associats” dins dels ingressos de l'activitat en l'excedent de l'exercici.


Quant a la memòria (tal com veiem en la taula que s'adjunta) la coincidència en els seus apartats amb l'abreujada del PGC és quasi total excepte en tres punts. Dos d'ells venen derivats dels nous comptes i epígrafs en el balanç d'usuaris, deutors, beneficiaris i creditors i una altra, potser la més interessant, és l'apartat 12 referit a l'activitat de l'entitat on es justificarà els recursos humans i econòmics empleats en cadascuna de les activitats de l'entitat.


Memòria abreujada PGC

1. Activitat de l'empresa

2. Bases de presentació dels comptes anuals

3.Aplicació de resultats

4.Normes de registre i valoració

5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries

6. Actius financers

7. Passius financers 

8. Fons propis 

9. Situació fiscal

10. Ingressos i despeses

11. Subvencions, donacions i llegats

12. Operacions amb parts vinculades

13. Una altra informació


Memòria simplificada Entitat sense finalitats lucratives

1. Activitat de l'entitat

2. Bases de presentació delas comptesanuals

3. Excedent de l'exercici

4. Normes de Registre i valoració

5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries

6. Béns integrants en el patrimoni històric

7. Passius financers

8. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia

9. Beneficiaris i creditors

10. Situació fiscal

11. Subvencions, donacions i llegats

12. Activitat de l'entitat. Aplicació d'elements patrimonials a finalitats pròpies. Despeses d'administració 

13. Una altra informació


Com veiem, la base fonamental en la comptabilitat d'aquest tipus d'entitats no deixa de ser el Pla General Comptable però a causa de la seua activitat diferenciada necessita un pla propi que val la pena estudiar.