FINANÇAMENT

UNA ASSOCIACIÓ POT FACTURAR?

Perquè la factura siga legal, l'associació haurà d'estar donada d'alta en l'IAE (Impost d'activitats Econòmiques), dins de l'epígraf que corresponga. Això es fa normalment en el moment en donar d'alta l'associació amb el model 036.


Totes les entitats que no superen el milió d'euros de volum de negocis estan exemptes del pagament d'IAE, però aquesta exempció no exonera de l'obligació d'estar donats d'alta en aquest. Hauries d'assegurar-vos en Hisenda que esteu donats d'alta, i si no ho esteu, fer-ho emplenant el model 036.Quant al Iva, si l'activitat està exempta, podeu fer-ho constar en la factura, indicant l'article de la llei i el tipus d'exempció que us van concedir.Quant a l'Impost de Societats, hi ha dos tipus possibles règims fiscals:1- El de la Llei 49/2002 del Règim Fiscal d'Entitats sense Finalitats Lucratives, per a fundacions i associacions declarades d'utilitat publica. En aquest cas el Impost de Societats és obligatori2- Règim de les entitats parcialment exemptes. En aquest cas no és obligatori presentar l'Impost de Societats sempre que es complisquen tots i cadascun dels següents requisits:a) Que els ingressos totals no superen els 75 mil euros anuals

b) Que els ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció no superen els 2.000 euros anuals.

c) Que totes les rendes no exemptes estiguen sotmeses a retenció.Un exemple de rendes no exemptes subjectes a retenció serien els ingressos per interessos bancaris. Els ingressos per subvencions sí que estarien exempts.

Com deu una ASSOCIACIÓ elaborar un pla de captació de fons?

Moltes de les persones que s'ocupen de la recaptació de fons actuen sense seguir cap pla. Proven l'un o l'altre mètode, realitzen successives campanyes i tracten d'esbrinar quin és el millor camí a seguir a base de prova i error.
L'acció incessant, per molt que proporcione lliçons útils, no és suficient per a extraure el major partit als nostres esforços. Es necessita parar-se un moment a pensar. No ja només per a revisar a fons l'històric de la nostra activitat, veure què ha funcionat i què no. Cal tractar d'entendre el per què. Tal vegada no era el mètode de contacte el que va fallar, sinó la inadequada elecció del públic objectiu o la falta d'un proposta atractiva per a aquest.


A més d'interpretar l'experiència passada, cal anticipar-se al futur. Conéixer les tendències en l'evolució de les fonts d'ingressos, dels mètodes per a explotar-les, de les inquietuds de la gent o de les institucions el suport de les quals es vol obtindre. També cal conéixer les limitacions pròpies que impedeixen optimitzar els resultats i els punts forts que poden servir per a palanquejar la nostra acció.


Aquesta reflexió ens permet veure on estem. Ara falta saber on volem i podem

arribar. Cal marcar objectius un punt ambiciosos però assolibles. En quantes organitzacions no passa que l'alta direcció té unes expectatives irrealistes sobre els resultats de la captació de fons? En unes altres, en canvi, succeeix tot el contrari: els objectius són tan conservadors que haurien de torçar-se les coses

per algun imponderable perquè no puguen ser complits.


Els objectius no poden xifrar en purs termes de quantitat. És necessari que, a més d'aconseguir els recursos necessaris per a fer el que l'organització es proposa, aquesta es dote d'un model de finançament qualitativament millor. Que augmente el percentatge d'ingressos estables i de lliure disposició, que s'avance en la diversificació de la seua procedència, etc.


Establits els objectius, les estratègies per a aconseguir-los han de basar-se en una meditada combinació de fina segmentació, propostes de valor atractives i fórmules de comunicació multicanal. I aquesta elecció cal realitzar-la en el marc d'una anàlisi de la competència.


Això és, en poques paraules, en el que consisteix un pla de captació de fons amb visió estratègica. Un full de ruta que guia els esforços del personal establint prioritats, sense deixar res a la improvisació. Un instrument flexible, que permet apartar-se del camí traçat si es troben vertaderes oportunitats. Un pla que no pretén encotillar l'acció, sinó proporcionar una visió que ordene els esforços,

però que siga reexaminada en temps real. La situació és tan volàtil que no podem permetre'ns el luxe d'asseure'ns a avaluar, al cap d'un any, com marxa l'estratègia.

La vigència dels seus pressupostos i la validesa dels seus plantejaments han de ser posada en qüestió de manera contínua. I per a això cal seguir atentament un quadre de comandament amb una bona selecció d'indicadors d'acompliment.


El millor dels plans serà paper mullat si no es compta amb un bon lideratge, personal competent per a la seua adequada execució i unes condicions favorables dins de l'organització. Per això, l'exercici de parar-se a pensar no conclou amb la redacció del pla, sinó amb la programació dels canvis necessaris perquè es complisca i en la posada en marxa d'un mecanisme de tard.

la captació de carrer

La captació amb vountaris cara a cara es porta a terme amb personal remunerat. És una tasca bastant ingrata que difícilment es pot dur a terme per persones que ho facen sense rebre una compensació econòmica.

En cas que us animeu a provar-ho. Cal prendre totes les dades bàsiques de la persona (nom complet, domicili i telèfon). Aquest últim és indispensable ja que caldria anomenar de seguida, ja que la gent no sol portar les seues dades bancàries si. El mètode de pagament principal és la domiciliació bancària. Es pot també carregar a la targeta de crèdit, però és millor la domiciliació.

Per descomptat que, en donar les seues dades, cal demanar-los consentiment per registrar-los informàticament i per enviar-los informació promocional.

Pel que fa a la deducció fiscal de les empreses per donacions a fundacions o associacions declarades d'utilitat pública, és de l'35% en l'Impost de Societats (que s'eleva a l'40% si l'empresa ja ha donat a l'entitat en els períodes impositius successius ), amb un límit de el 10% de la base imposable per a trobar aquest impost.

Si planegeu visitar a empreses a porta freda, el resultat que aneu a obtenir probablement sigui nul o pràcticament nul. Només entitats molt conegudes i amb una força de vendes professionalitzada poden usar aquest mètode. Hauríeu de fer una aproximació selectiva, buscant algun tipus d'afinitat (per exemple, que hagin demostrat interès previ per la vostra causa o un anàloga, que puguin tenir interès en arribar a la vostra base social, etc.

la gestió dels comptes bancaris

Mitjançant el control intern dels comptes bancaris coneixem cadascun dels moviments bancaris produïts, que majoritàriament seran cobraments i pagaments domiciliats, així com una altra sèrie de pagaments realitzats directament a través de les llibretes o targetes de dèbit o crèdit de l'organització , juntament amb cobraments de subvencions, quotes domiciliades de persona sòcies, etc.

És recomanable com en el cas anterior, disposa d'un model de registre de comptes bancaris on anar anotant els diferents moviments (domiciliacions, transferències, xecs, etc.) que facen referència a la mateixa.