Finaçament d'altres entitats socials

Fundacions de caràcter social

Podem diferenciar entre fundacions que desenvolupen una obra social pròpia, fundacions que destinen els seus fons a altres entitats o persones o fundacions mixtes (que desenvolupen ambdues activitats).

En relació a les fundacions que concedeixen ajudes a projectes socials, ens trobem amb que les seues línies d'actuació són cada vegada més exigents, apropant els seus requisits als específics de les ajudes econòmiques de caràcter públic.

La concessió d'aquest tipus d'ajudes dependrà més de les prioritats de partida de la fundació: col·lectiu a què es dirigeix, àmbit geogràfic; presentació d'una proposta clara, detallada i ben estructurada, etc.

Solen ser ajudes econòmiques de caràcter anual, el que genera prou inestabilitat econòmica al llarg termini i caldrà realitzar la seua corresponent justificació tècnica i econòmica: amb memòries, pressupost executat, factures, fotografies, informes, etc.

obra social caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit

Conseqüència de la crisi financera es crea un nou règim jurídic específic per a les caixes d'estalvi i per a la transformació viscuda per moltes d'aquestes en fundacions bancàries, la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries. Amb aquesta nova llei s'ha pretès mantenir els valors clàssics de les caixes d'estalvis , és a dir, el seu caràcter social i territorialitat, així com definir la finalitat també social de les fundacions bancàries, com a noves formes jurídiques que han anat substituint les caixes de estalvis.

Pel que fa a l'aportació social de les obres socials de les caixes d'estalvi i fundacions bancàries podem trobar dos tipus d'actuacions socials:

  • Directes: consisteixen en programes elaborats directament per les caixes i / o fundacions bancàries (beques pròpies, programes de voluntariat, etc.)

  • En col·laboració: es destina diners a finançar projectes socials desenvolupats per organitzacions no lucratives.

Els ajuts procedents de l'obra social destinades a projectes socials suposen un alt nivell d'exigència en la presentació, formulació i justificació econòmica dels projectes, apropant els seus requisits als específics dels ajuts econòmics de caràcter públic.