Finançament públic

introducció

Les administracions públiques (local, autonòmica, estatal i europea)

El finançament públic pot provenir de diferents fonts, organismes locals (ajuntaments), provincials (diputacions), autonòmics (govern basc), estatals o europeus i internacionals (UE, ONU, etc.) i la col·laboració poden ser bàsicament de tres tipus: licitació via contracte públic, convenis i / o subvencions.

subvencions

La subvenció: Què és? Concepte i marc legal

Dins de les vies de finançament públiques són les més freqüents. Normalment són convocatòries públiques de caràcter anual pel que no proporcionen estabilitat econòmica a les entitats.

Les subvencions són molt importants per a les associacions pel pes que suposen sobre el seu finançament total. No obstant això cal tenir clar que l'existència d'una entitat no es pot supeditar únicament a la concessió o no de subvencions.

A més cal tenir en compte que el cobrament de la subvenció es pot dilatar i és habitual que calga fer la despesa abans de rebre l'ingrés, generant-se més problemes de tresoreria davant el retard i periodificació dels pagaments.

Els organismes convocants poden ser: la Unió Europea, l'Administració General de l'Estat, el Govern Basc, les Diputacions i els Ajuntaments.

Una subvenció és una ajuda dinerària sense contraprestació atorgada per l'Administració Pública. En cap cas la subvenció o ajut atorgat podrà superar el cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.

Cal destacar a més que requereixen un cofinançament àmpli ja que, ordinàriament, solen representar un percentatge força llunyà a el 100% de el cost de el projecte.

La sol·licitud de subvenció

La presentació a una convocatòria pública de subvencions comporta una sèrie de requisits mínims previs imprescindible per poder optar a la mateixa:

Requisits de caràcter general de les entitats sol·licitants de les subvencions:

 1. Estar legalment constituïdes i degudament inscrites en el corresponent o els corresponents registres o censos administratius.

 2. Desenvolupar l'activitat en l'àmbit d'aplicació de la subvenció i tenir-hi la corresponent seu social o delegació, si escau.

 3. Deguda emplenament dels impresos de sol·licitud, amb la signatura de la persona representant de l'entitat. Presentació d'un projecte i el seu corresponent pressupost, recollint tant despeses com altres fonts d'ingressos o finançament.

 4. Estar al corrent de les obligacions fiscals, amb la Seguretat Social.

 5. Presentació d'Estatuts, Memòria d'activitat i compte de resultats de l'any anterior.

 6. Si la subvenció és compatible amb altres subvencions, documentació que acredite la presentació i concessió o no d'altres ajuts.

La justificació tècnica i econòmica de la subvenció concedida

La concessió de la subvenció, a l'igual que la sol·licitud, implica una sèrie d'obligacions per a les entitats beneficiàries:

 1. Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

 2. Justificar tècnica i econòmicament davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.

 3. Comunicar per escrit a la Direcció corresponent, tant en el moment de la sol·licitud com posteriorment, la modificació de qualsevol circumstància que afecte algun dels requisits exigits i tinguts en compte per a la concessió de les subvencions, sempre a la major brevetat.

 4. Comunicar a l'òrgan concedent l' obtenció d'altres subvencions , ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

 5. Sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer que puguen realitzar-se, aportant tota la informació siga requerida.

 6. Disposar dels llibres comptables, registres de documents econòmics (factures, tiquets, nòmines, etc.) que hagen estat exigides per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

Pel que fa a la resta de documents (Nòmines, TC de la SS, impresos d'Hisenda, etc.) hauran de ser impresos legals o normalitzats i degudament segellats i signats per l'organisme competent.

 1. Conservar els documents justificatius originals a l'almenys durant 5 anys a partir de la seua data, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

 2. Adoptar mesures de difusió . Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.

 3. En el cas de no execució de la totalitat de la subvenció concedida, presentació de la justificació i reintegrament efectiu dels fons percebuts -no gastats.

convenis

El Conveni: Acord de col·laboració de caràcter privat

Els convenis entre les administracions públiques i les entitats privades són acords de col·laboració de caràcter privat, en què les dues parteixen negocien i estableixen els requisits i abast dels mateixos, en condicions d'igualtat, per tal de satisfer les necessitats d'ambdues parts.

Els convenis ofereixen major estabilitat que les subvencions que normalment són de caràcter anual, en tant que se solen tenir caràcter plurianual i / o ser prorrogables. Els contractes de col·laboració o convenis són aliens a el concurs públic i per tant no es regeixen per la normativa reguladora dels contractes públics.

contractes públics

En què consisteix un contracte públic?

Un contracte públic és un procediment pel qual una entitat de el sector públic selecciona una persona física o jurídica per dur a terme l'execució d'una obra, realitzar un servei ... per arribar a satisfer una finalitat pública.

Quins organismes públics estan subjectes a regulació de la Llei de contractació pública?

Les entitats que han de realitzar les seues compres a través de la Llei de Contractes Públics són diferents tipus d'entitats de sector públic:

 • Administracions Públiques.

 • Ens de el sector públic que, sense tenir el caràcter d'Administració Pública, estan subjectes a la Directiva 2004/18 / CE.

 • Ens de el sector públic que no són Administració Pública les quals han d'aprovar unes instruccions en les quals es regulin els procediments de contractació i on el contracte és adjudicat a qui exposi l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Principis per a la contractació pública

Els processos de contractació de el sector públic s'han d'ajustar als següents principis: principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments ia la no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.

Tipus més freqüents de contracte públic:

 • El contracte d'obres.

 • El contracte de serveis.

 • El contracte de subministrament.

 • El contracte de gestió de serveis públics.

 • El contracte de concessió d'obres públiques.

 • El contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat.

Licitacions

Hi ha dos documents importants a l'hora d'optar a una licitació. D'una banda, el plec de clàusules administratives particulars, i d'altra banda, el plec de prescripcions tècniques.

El primer dels documents (plec de clàusules administratives) inclou els pactes i les condicions que defineixen els drets i obligacions de les parts de l'contracte, la definició de l'objecte de el contracte, el pressupost de licitació, la durada de l'contracte, el termini de garantia, la presentació de proposicions, i la possibilitat de presentar alternatives.

Pel que fa a el segon document (plec de prescripcions tècniques), com a mínim contindrà les característiques tècniques que han de complir les prestacions de l'contracte, com ara el preu de les unitats que conformen el pressupost i nombre estimat de les unitats a subministrar i, si és així , els requisits, modalitats i característiques tècniques de les variants.

Publicació de l'oferta

El principi de publicitat dels procediments de compra pública pel qual es regeixen els contractes públics és de vital importància. Els mitjans de publicitat concrets que ha d'utilitzar l'òrgan de contractació depenen de diversos factors, com pot ser l'import i el tipus de procediment o el nivell de subjecció de l'òrgan de contractació a la normativa de contractació.

L'oferta de l' contracte públic es farà en els diaris oficials i / o al perfil de contractant (a través d'internet). Hi apareixeran totes les condicions, pressupostos, termini, el seu perfil de contractant ..., i així assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat.

Resolució i adjudicació dels contractes

L'adjudicació de l'contracte es durà a terme utilitzant el procediment obert o el procediment restringit i una vegada determinada l'oferta econòmicament més avantatjosa s'adjudica i es formalitza el contracte.

Puntuació extra segons Llei de Contractes Públics a propostes amb característiques socials i ambientals

Un dels principals problemes que presenta la contractació pública rau en què es permet la licitació dels contractes a empreses amb preus que no cuben els costos salarials establerts en els convenis col·lectius d'aplicació.

Per això en el mandat de l'article 1r de la nova Llei es parla de la incorporació de criteris socials i mediambientals , el que fa que la contractació pública es visualitzi des d'un focus radicalment diferent a l'existent.

La llei ho regula com una obligació, ja que inclou dins el contingut mínim que han de reunir els plecs aquestes consideracions socials, laborals i ambientals, l'incompliment provoca la resolució anticipada de l'contracte

D'aquesta manera l'adjudicació de el contracte no només serà en funció de l'preu, sinó que apareixen altres criteris que s'afegiran qualitat a la prestació.

D'altra banda, segons l'objecte de el contracte, pot existir una exigència de certificats de gestió mediambiental que si no es compleixen poden ser motiu d'exclusió

En conclusió podem dir que amb aquests nous criteris es vol arribar a una contractació pública responsable promoguda pel Sector Públic on els seus objectius principals siguin una major responsabilitat ètica, social o mediambiental, a través dels procés pel qual les autoritats públiques tracten d'adquirir mercaderies, serveis i obres amb un impacte mediambiental reduït durant el seu cicle de vida.