FISCALITAT

QUESTIONS GENERALS

INTRODUCCIÓ

Una qüestió molt present en l'àmbit associatiu és:   ¿té alguna obligació fiscal una associació? La resposta és  SI.

Les entitats sense ànim de lucre, ja siguEn associacions, associacions declarades d'utilitat pública, fundacions, cooperatives d'iniciativa social, etc., tenen la  obligació de contribuir amb l'Administració tributària  que els corresponga des del moment de la seua constitució formal. Una vegada que es constitueix una associació té personalitat jurídica pròpia i és per tant subjecte de drets i obligacions fiscals.

En aquest apartat abordarem el  marc normatiu fiscal aplicable les entitats sense ànim de lucre, centrant-nos en les associacions i associacions declarades d'utilitat pública (esmentar que el règim fiscal aplicable a les fundacions és el mateix que a les associacions declarades d'UP) , com són:

OBLIGACIONS DE CARÀCTER CENSAL O DECLARATIU

CIF

Totes les associacions han d'obtindre d'Hisenda un CIF, necessari per a identificar a l'entitat en les seues relacions amb la Hisenda Pública i, en bona part, imprescindible per al tràfic mercantil (per a qüestions tan elementals com obrir un compte bancari o rebre factura de les compres realitzades per l'associació).

El primer pas que ha de donar una associació una vegada que adquireix personalitat jurídica pròpia és  sol·licitar un  codi d'identificació fiscal ( CIF ) .

El CIF o codi d'identificació fiscal és per a qualsevol associació, fundació, etc., com el DNI per una persona física, i serà necessari per a qualsevol operació que l'associació realitzi: des d'obrir un compte bancari, rebre una factura de compres realitzades, fins emetre una factura per la prestació d'un servei, etc.

Com es tramita el CIF / NIF?

El procediment per obtenir-lo és molt senzill: cal anar a la delegació d'Hisenda més propera i fer una sol·licitud.

Documentació necessària per sol·licitar el NIF provisional:

Un cop obtingut el NIF provisional, documentació necessària per a la sol·licitud de l'NIF definitiu:

En el cas de sol·licitar el NIF definitiu sense sol·licitud prèvia del provisional. 

Documentació a presentar:

L'imprès de sol·licitud a emplenar és el Imprés de Declaració censal o Model 036 , a través del qual declararem: l'alta al cens i el motiu  de la mateixa: la sol·licitud d'el número d'identificació fiscal (NIF).   

En el cas que a més anem a iniciar una  activitat econòmica  marcaríem la casella relativa a comunicació de  l'inici de les activitats econòmica .

Cada vegada que hi haja una modificació en el domicili fiscal i / o modificació o cessament de l'activitat caldrà recollir-lo de nou en un altre Imprés de l'  Model 036  (no oblidar que aquest imprès és de  caràcter declaratiu  i informa tant de les  altes, modificacions   (de de dades relatives a activitats econòmiques i locals, a l'Impost sobre el Valor Afegit, Opció / renúncia pel règim fiscal especial per a entitats no lucratives) i / o baixes en el Cens . 


ALTA D'ACTIVITAT ECONÒMICA

Un gran nombre d'associacions realitzen "activitats econòmiques", és a dir, empren recursos materials o humans (o de tots dos tipus) per a distribuir productes o serveis o, fins i tot, produir-los. Per a entendre'ns, qualsevol venda realitzada per l'associació (qualsevol servei pel qual reba un preu) o fins i tot el simple fet de contractar personal, són indici suficient que s'ha realitzat una activitat econòmica. La realització habitual d'activitats econòmiques implica l'obligació de sol·licitar, amb caràcter previ, la seua alta (es tracta d'una obligació censal que no implica necessàriament cap pagament).


DECLARACIÓ D'OPERACIONS AMB TERCERS

Es tracta d'una declaració informativa (tampoc unida a cap pagament a Hisenda) a la qual està obligada qualsevol entitat que mantinga alguna relació econòmica amb algun client o proveïdor que, en còmput anual, excedisca dels 3.005,06 euros.


DECLARACIÓ DE DONACIONS REBUDES.

Es tracta d'una altra declaració informativa, a la qual solament estan obligades les entitats acollides al Règim Fiscal Especial contingut en la Llei 49/2002. En el cas de les associacions, per tant, solament pot ser obligatòria per a associacions declarades d'utilitat pública i ONGD, atés que són aquests tipus d'entitats (juntament amb alguna entitat singular) les úniques que poden acollir-se als beneficis d'aquesta Llei.

OBLIGACIONS DE CARÀCTER CONTRIBUTIU

Ens anem a centrar en les obligacions en les quals és l'associació qui ha de calcular l'import a pagar i prendre la iniciativa de realitzar la declaració i pagar la liquidació que poguera correspondre.

IAE

Les associacions gaudeixen d'exempció en aquest impost durant els dos primers anys d'activitat i, posteriorment, sempre que l'import net de la xifra de negocis no supere el milió d'euros. No obstant això, és l'associació la que comunica aquesta situació d'exempció en donar d'alta l'activitat econòmica (mitjançant el model 036).

IVA

Les associacions estan obligades, en tot cas, al pagament de l'impost en les compres que porten a efecte. Per a operacions no exemptes, té obligació de repercutir l'IVA corresponent i ingressar-lo en Hisenda, podent desgravar d'aquesta quantitat l'IVA suportat.

Hi ha diversos casos específics d'exempció de l'impost que suposen no repercutir l'impost en les vendes que realitza l'associació i, en alguna mesura, no poder desgravar l'IVA suportat.

L'IVA és un tribut en si mateix complex, però l'exempció li afig més complicació, per la qual cosa requereix un desenvolupament extens que puga orientar-te. En Acicom tenim un servei d'assessorament gratuït que ajuda a resoldre preguntes sobre tributació i l'impost de l'IVA sol presentar molts dubtes. Et convidem a usar el servei i aclarir qualsevol dubte. 

La pregunta habitual de si li interessa o no a l'associació sol·licitar l'exempció d'IVA acostuma a ser difícil de respondre. No és alié a això el fet que l'exempció no es va dissenyar per a beneficiar a l'entitat no lucrativa, sinó a les persones físiques que són els que reben els serveis de naturalesa social o cultural objecte de l'exempció.

IS

Totes les associacions sense ànim de lucre estan subjectes a aquest impost, que grava els beneficis obtinguts anualment per l'entitat, si bé gaudeixen totes elles d'una exempció parcial. L'abast d'aquesta exempció varia, segons l'associació tribute en el règim general o en el règim fiscal especial regulat en la llei 49/2002 (de nou, es tracta fonamentalment de les associacions declarades d'utilitat pública o ONGDs acolliments als beneficis d'aquest règim fiscal especial).

Les associacions estan obligades a realitzar la declaració (amb poques excepcions). En cas de resultar positiva, a més d'abonar la corresponent quota, s'inicia l'obligació de realitzar pagaments fraccionats a compte d'aquest impost (a l'abril, octubre i desembre).

IRPF

Tractant-se d'un impost que grava la renda de les persones físiques, les associacions no són subjectes passius d'aquest impost, però poden estar obligades a practicar retencions per aquest concepte a persones físiques a les quals satisfan rendes del treball o del lloguer: treballadors contractats, professionals autònoms, arrendadors de locals.

La situació actual les assimila, en bona part, fiscalment a qualsevol altra persona jurídica (per exemple, societats) encara que s'estableix un marc de beneficis per a les associacions per via d'exempcions, especialment quan acrediten posseir fins d'interés general i no reparteixen els beneficis obtinguts als socis o els seus familiars.

quins models han de presentar les associacions

L'associació haurà d'ingressar amb caràcter trimestral les diferents retencions realitzades i hauràs de presentar els Models 110/111 (per a grans empreses) i / o 115.

El Model 110

El  model 110  es presenta trimestralment. El primer trimestre abans del 20 d'abril, el segon abans del 20 de juliol, el tercer abans del 20 d'octubre i l'últim abans del 20 de gener de l'any següent.

El resum anual és el  model 190  i caldrà presentar-lo abans del 20 de gener.

En el model cal incloure totes les retencions practicades a excepció dels arrendaments.

El Model 115

En el  model 115  els terminis i la forma de presentació són els mateixos que per al 110. El seu  resum anual  és el  Model 180 .  En aquest model es declaren les retencions corresponents als lloguers o arrendaments.

Puc facturar a un preu simbòlic els serveis que preste a una associació? 

Les factures són la representació juridic i comptable d'un treball, un bé o un servei, i s'han d'emetre's pel seu valor de mercat, entenent com a valor de mercat el que pagarien per l'objecte de la factura PARTS INDEPENDENTS.


Això és, si l'objecte del negoci és per exemple un servei d'assessoria legal, i el preu mitjà d'aquesta és de 100 € l'hora efectiva de treball, si li facturem a un ens o persona pròxima, no li podem posar l'hora de treball a 1 €.

No obstant això atenent circumstàncies comercials (ens encarrega molt treball, paga molt ràpid, etc., podem fer descomptes), però facturar a un amic a un familiar o a un ens amb el qual tinguem relacions a preus irrisoris generara problemes a nosaltres i a qui dirigim la factura, conducta que pot ser sancionada per Hisenda, aplicant la legislació sobre operacions vinculades prevista en la Llei General Tributària. 

premis

Els premis superiors a 300 € tenen retenció de l'19% en factura, No s'acull a les particularitats dels premis per loteria, o les exempcions per premis literaris, artístics o científics de rellevància que recull Hisenda. 

donacions

Quin és el tractament fiscal de les donacions rebudes?

Les donacions poden ser dineràries o de béns i drets.

Els donacions lliurades perquè compleixin amb els seus objectius, haurien de ser lliurades sense cap contraprestació i per aquest motiu  no  estaran  subjectes a IVA.

Si la donació té  caràcter irrevocable, és pura i simple  i es realitza a favor d'una  "entitat sense ànim de lucre"  pot donar lloc a  deducció en l'Impost de societats o IRPF  (en el cas de persones físiques).

Per a la "entitat sense ànim de lucre" la donació percebuda estaria  exempta  al  Impost de Societats .

Perquè es puguen aplicar aquestes deduccions, els i les donants necessiten que l'entitat els expedeixca un certificat de donació per a la persona física o jurídica donant.

Declaració anual d'operacions amb terceres persones

És una declaració de les operacions realitzades amb terceres persones, tant clients com proveïdors,  amb què hem superat al llarg de l'any la xifra de 3.005, 06 €  (inclòs l'IVA) ,  i no suposa un desemborsament de cap quantitat.

Les associacions ¿han de presentar el MODEL 347? I per les subvencions rebudes?

Les  associacions sense ànim de lucre reconegudes com a entitat de caràcter social NO tenen obligació de presentar el Model 347 , pels lliuraments de béns o prestacions de serveis o adquisicions que corresponguen al sector d'activitat els lliuraments de béns o prestacions de serveis  estiguin exempts d'IVA .

No obstant això, i amb caràcter general,  una associació en el seu sentit ampli  estarà obligada a presentar la declaració anual d'operacions amb terceres persones, quan desenvolupe una activitat empresarial o professional, perceba o concedeixca subvencions per import superior a  3.005,06 euros en un any natural  i no es trobe en alguns dels  supòsits d'exclusió de l'obligació  de presentar el Model 347.