Activitat Econòmica

Fer o no fer activitats econòmiques? Eixa és la qüestió. 

Una de les decisions més importants d'una associació és quan fer o no fer una activitat econòmica per aconseguir finançament. És una decisió molt rellevant des del punt de vista associatiu. Una decisió estratègica perquè condicionarà moltes coses: la més important la càrrega fiscal i documental, és a dir, que per voler aconseguir ingressos podem incrementar els gastos i la burocràcia a nivells que hem de mirar acuradament si ens podem permetre. 

Abans de començar a fer qualsevol activitat on anem a rebre una contraprestació millor consultar a una persona experta en el tema. En Acicom et podem assessorar de manera gratuïta si ho necessites. 

Per al Ministeri d'Hisenda, una activitat econòmica consisteix en qualsevol actuació en la qual s'utilitzen mitjans materials o personal de l'associació, amb la finalitat d'intervindre en la distribució de béns o serveis, és a dir, sempre que la nostra associació organitze pel seu compte alguna activitat que supose vendre alguna cosa o prestar algun servei i cobrar per això, estarà realitzant una activitat econòmica i això amb independència que eixa activitat estiga relacionada o no amb els nostres fins socials i estatutaris. 

En la definició tampoc es fa referència a l'obtenció o no de beneficis, és a dir, si l'associació presta un servei o ven un bé per davall del seu cost es continuaria considerant activitat econòmica.

Les associacions poden fer activitats econòmiques. 

Res impedeix que les associacions desenvolupen activitats econòmiques per a aconseguir la consecució dels seus fins, encara que, naturalment, el benefici obtingut mitjançant la realització de l'activitat econòmica s'hi haja destinar íntegrament a la realització de la finalitat pròpia a l'associació. 

La Llei prohibeix que es facen atribucions patrimonials als socis amb càrrec a l'obtingut en l'exercici de l'activitat econòmica. 

Dit això, tanmateix, no és apropiat constituir una associació per a desenvolupar una activitat mercantil amb caràcter principal, ja que aquestes entitats es pressuposen que han de perseguir una finalitat diferent a la merament lucrativa, encara que naturalment no exclou la realització d'una activitat econòmica en règim d'accesorietat. Per tant, la clau també està en la idea d'accessorietat. 

Per exemple:

En tots aquests casos, encara que l'objectiu és sempre obtindre recursos per a la realització de les activitats socials, i fins i tot en molts casos, no arriben a finançar totalment l'activitat social, estem davant la realització d'activitats econòmiques i, per tant, davant l'obtenció de rendes no exemptes de l'Impost de societats. 

Un gran nombre d'associacions realitzen "activitats econòmiques", és a dir, empren recursos materials o humans (o de tots dos tipus) per a distribuir productes o serveis o, fins i tot, produir-los. Per a entendre'ns, qualsevol venda realitzada per l'associació (qualsevol servei pel qual reba un preu) o fins i tot el simple fet de contractar personal, són indici suficient que s'ha realitzat una activitat econòmica. 

El centre és l'accessorietat. 

Per tant, el centre de la idea d'activitat econòmica està en la freqüència i la intensitat de l'activitat. Si fem un mercat solidari on els productes es poden "adquirir" mitjançant una donació (per tant, no hi ha un preu prefixat i públic a la vista) i només fem un a l'any podríem argumentar que no és una activitat econòmica i podríem rebre el benefici del dubte. Un altre cas dubtós podria ser els serveis específics que reben els socis d'una associació musical on la quota de soci serveix per a rebre classe. Ahí podríem tindre dubtes de si el professorat està contractat o és voluntari i si la quota de soci és en realitat un preu per rebre un servei. 

És important recordar que si es realitzen activitats econòmiques, han de complir-se les obligacions fiscals que això comporta.