impost de SOCIETATS

IMPOST DE SOCIETATS 

També han de pagar l'Impost de Societats. Amb caràcter general totes les associacions i entitats sense ànim de lucre estan subjectes a l'impost de societats encara que és cert que podran beneficiar-se d'una exempció parcial. Aquesta exempció varia segons es tribute en el règim general o estiguen acolliments al règim fiscal especial establit en la llei 49/2002.

En estar subjectes a l'I.S. i atés l'article 124 de la LIS hauran de presentar l'autoliquidació de l'impost de societats (model 200) com qualsevol altre contribuent i això determinarà en certa mesura que tinguen l'obligació de portar una comptabilitat adaptada als requisits mercantils. No obstant això, l'apartat 3 d'aquest article eximeix de la presentació de l'impost a aquells contribuents que complisquen els següents requisits:


Entenem per rendes exemptes, entre altres les següents:I per rendes no exemptes,És fàcil determinar que si una entitat sense finalitats lucratives té uns ingressos que superen els 75.000 euros haurà de presentar el model 200 de l'impost de Societats. El problema està en el fet que, fins i tot no superant aqueix import, el més normal que se supere el mínim dels 2.000 euros d'import en les rendes no exemptes el que implicarà de nou l'obligació de presentar-ho.