obligacions DOCUMENTALS

ASPECTES DOCUMENTALS

Habilitació i legalització de llibres


L'associació disposarà dels següents llibres, degudament  actualitzats i legalitzats  pel  Registre General d'Associacions :

És a dir les associacions tenen l'obligació de disposar, com a mínim, d'aquests tres llibres assenyalats, i més de  habilitar-  (quan el llibre encara està en blanc) o  legalitzar-los  (cas que el llibre estigai ja emplenat).

L'habilitació i legalització de llibres, és un  mer tràmit de caràcter burocràtic , ja que en cap cas es realitza un control ni validació dels llibres presentats per part de Registre.

En el cas de  associacions d'utilitat pública , tenint en compte les obligacions comptables que aquest reconeixement comporta, hauran de presentar a més dels llibres ja esmentats, els  Llibres comptables  per a la seua habilitació i / o legalització:

El  Protectorat d'Associacions d'Utilitat Pública  examinarà i realitzarà un seguiment de la documentació presentada per aquestes associacions en el Registre . 

QUINA DOCUMENTACIÓ HEM DE GUARDAR? 

On són els papers? Quins papers són?

En tota organització hi trobem una sèrie de documents o suports econòmics els quals estaran presents en el treball habitual de les persones responsables de les tasques econòmic-administratives. Aquestes persones han d'encarregar-se en un primer moment de la recepció, organització i centralització de tots aquests documents .


Els principals documents que s'hauran de conèixer i manejar amb assiduïtat són:


com guardem la documentació?

La presentació dels comptes i la redacció de l'pressupost per a la seua aprovació per part de l'Assemblea General,  podran realitzar-se conforme a qualsevol sistema de comptabilitat  que permeta oferir una  imatge fidel  de l'patrimoni i de la situació financera de l'associació.

Per l'arxiu d'aquests cal establir un  sistema d'emmagatzematge, coherent i lògic, que facilite l'accés i correcte ús  dels mateixos.

Alguns criteris de partida a considerar per a la seua classificació i arxiu poden ser els següents:

INSCRIPCIÓ EN ELS REGISTRES NECESSARIS. 

En determinats municipis és imprescindible per a poder presentar-se a ajudes públiques estar inscrit en el Registre Municipal d'Associacions. 

Així, el cas de l'Ajuntament de València: Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

 El Registre municipal d'entitats ciutadanes té com a objecte permetre a l'Ajuntament conéixer el nombre d'entitats existents en el Municipi, els seus fins i la seua representativitat, a l'efecte de possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme veïnal. Per tant, és independent del Registre General d'Associacions en què així mateix han de figurar inscrites totes elles. Podran inscriure's en el Registre municipal d'entitats, totes aquelles l'objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del Municipi, i sense ànim de lucre.

Article 53 del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana

Federacions i unions d'associacions

La Llei d'Associacions preveu que "per a la millor consecució dels seus fins les associacions poden constituir federacions amb base territorial o sectorial".

També es poden crear Confederacions (unions de federacions) i en general es permet la unió o associació entre associacions o amb qualssevol altres entitats.

Per a la creació d'aquestes unions  i federacions se seguiran els mateixos passos que per crear una associació normal només que amb algunes especificitats (p.ex. per ser sòcia d'una federació la sol·licitud l'han de fer les entitats amb una acta de l'assemblea general en la qual es manifesta la voluntat de pertànyer a aquesta federació).


ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Abans de res hem de diferenciar entre Administració Electrònica en el seu més ampli aspecte i el Certificat Digital, com un document electrònic que ens permetrà realitzar determinats tràmits.

L'Administració Electrònica o e-Administració fa referència a la incorporació de les TIC en les administracions públiques com un nou mitjà de relacionar ciutadans i entitats amb la pròpia administració. Això ens permetrà realitzar multitud de tràmits de manera telemàtica. 

El Certificat Digital és un arxiu informàtic que està vinculat a un individu i ens permet identificar-nos de forma acreditada en Internet. Això ens permetrà realitzar molts dels tràmits (encara que no serà necessari per a tots) dins de les possibilitats que ens ofereix l'Administració Electrònica.

Finalment, hem d'assenyalar que el certificat digital i el DNI electrònic no són tampoc la mateixa cosa. Un certificat digital és un element de programari que pot ser incorporat directament a l'ordinador o pot residir en una targeta de plàstic. El DNI electrònic és una targeta que incorpora un certificat digital. Ens permetrà realitzar alguns tràmits però és necessari un lector de targetes. El DNI electrònic és a més una cosa exclusiva dels ciutadans (persones físiques) i, per tant, per a les associacions parlarem per tant del Certificat Digital de persones jurídiques.


USOS I POSSIBILITATS

Per a les entitats i els ciutadans ens permetrà:

Cal destacar que a Espanya els procediments administratius de les persones jurídiques (i les associacions i fundacions ho són) deuen necessàriament realitzar-se de manera telemàtica. Amb això, s'ha convertit de fet en una cosa necessària el comptar amb un certificat digital de persona jurídica.

TIPUS DE CERTIFICATS DIGITALS

Hi ha diferents tipus de certificats electrònics que en funció dels destinataris poden ser:

FUNCIONAMENT

Encara que també pot instal·lar-se i utilitzar-se en un mòbil, està una mica més madur el seu ús en ordinadors. Això no evita la possibilitat de problemes i dificultats, sovint relacionats amb la combinació entre sistema operatiu i navegador utilitzats i l'efecte de les configuracions concretes del nostre equip, a les quals cal afegir la possible interferència de sistemes de protecció com a antivirus i firewall.

El certificat digital és un arxiu que s'associa a un determinat navegador d'internet en un dispositiu en concret. Això fa obligatori que qualsevol gestió que realitzem siga necessari fer-ho des de l'equip on està instal·lat el certificat (existeix la possibilitat d'instal·lar-ho en un altre navegador del mateix equip i fins i tot en un altre amb un altre sistema operatiu).

Com més generalitzat està l'ús d'un determinat navegador i sistema operatiu, més possibilitats tenim que els possibles problemes derivats de la seua instal·lació i ús estiguen solucionats o que existisca informació sobre com superar els problemes que ens puguen sorgir.


INSTAL·LACIÓ I SEGURETAT

Obtindre el certificat per l'Agencia Valenciana de Certificació: https://www.accv.es/

Coses importants a tindre en compte: 

Cal entrar en https://www.accv.es/ Anar a l'apartat El teu certificat>representant d'entitat 

Apareixerà una finestra nova i punxem en "Obtindre certificat". 

Apareixerà una finestra on ens deixa triar entre dos opcions. Triem "Obtindre certificat de representant. 

Després apareixerà una pantalla amb les següents instruccions: 


Abans d'emplenar el formulari, per favor, llig tots els punts i reuneix tota la informació necessària abans de començar


Depén el tipus d'entitat que sigues hauràs d'aportar una documentació o una altra. Assegura't tindre a mà informació sobre l'entitat com ara CIF, Certificat del Secretari de l'Organisme, Reglament Organic i Funcional de l'entitat o Certificat del Registre Públic o poder notarial bastant.

El termini amb el qual compta l'ACCV per a verificar la documentació aportada i respondre a la persona de contacte amb la resolució és des d'uns poques hores fins a un termini màxim de 5 dies laborables, que podran estendre's, excepcionalment, fins als 30 dies naturals en períodes d'alta demanda d'aquest servei.

L'ACCV respondrà per correu-e a la persona de contacte, adjuntant la factura corresponent i confirmant que el titular/custodi ja pot procedir a Descarregar el certificat de Representant en suport programari.

Des del moment en què l'ACCV li confirme que és possible descarregar el certificat comptarà amb un termini de 60 dies naturals per a fer-ho.

Obtindre el certificat digital en la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. 

Té l'avantatge de ser gratuït però el desavantatge de fer-se només a través de les oficines de l'Agència Tributària i requerix molta més documentació. 

És necessari completar el procés utilitzant el mateix ordinador i navegador amb el qual iniciem el tràmit.

La signatura electrònica és obligatòria per llei. 

Sí, la Llei. No és un error i m'explique. L'administració electrònica és obligatòria per llei, de fet, no hi ha més procediment administratiu que l'electrònic. Fins ací d'acord. La Llei 39/2015 i la Llei 40/2015 va suposar un important revulsiu enfront de la desídia i a la procrastinació en el procés d'implantació. 

Treballar electrònicament

Les persones no són mai un obstacle. Encara que pot semblar una contradicció, és així, pot haver-hi resistències al canvi, persones que són un coll de botella en l'organització, però no hem de pensar que tenen tota la culpa, cal fer una mica d'autocrítica. En molts casos tenen les seues raons, perquè no saben o no coneixen el nou marc legal i com els afectarà. Perquè, a vegades, posem en marxa nous processos, noves maneres de treballar, o aplicacions sense formar o informar, i el desconeixement genera inseguretat  i ja se sap, que davant la inseguretat, la millor defensa és un bon atac. No ens oblidem, la vertadera innovació està en les persones, només es tracta de pujar-les al nou model d'administració, no de convidar-les a oposar-se.

La solució: informació, comunicació i formació. Amb tots i a tots, no sols els empleats públics també, polítics, ciutadans, empleats públics, agents socials i econòmics, tots han de tindre veu i participar en el (re)disseny de l'administració pública del SXXI. 

Com aconseguir ser associació d'utilitat pública? 

DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA

La declaració d'Utilitat Pública suposa a més d'un reconeixement social de la tasca de l'entitat, la possibilitat d'acollir-se a una sèrie de beneficis fiscals i la capacitat d'utilitzar l'esment "declarat d'Utilitat Pública".


QUINS SÓN ELS REQUISITS

Per a l'obtenció de la declaració d'Utilitat Pública s'estableixen una sèrie de requisits en l'Article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació:DRETS DE LES ASSOCIACIONS DECLARADES D'UTILITAT PÚBLICA

Les associacions declarades d'utilitat pública tindran els següents drets:OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS DECLARADES D'UTILITAT PÚBLICA

Les associacions d'utilitat pública hauran de:


El contingut dels Comptes anuals i el procediment per a la seua presentació ve definit en l'Article 5 i 6 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública. Aquests comptes anuals han d'expressar la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera, així com l'origen, quantia, destinació i aplicació dels ingressos públics percebuts.

L'incompliment de l'obligació de rendició de comptes és causa automàtica d'incoació de procediment de revocació de la declaració d'utilitat pública (Article 7 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública.).

Així mateix, cal tindre en compte que les Associacions d'Utilitat Pública hauran de portar la seua comptabilitat ajustada a les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives. I que aquelles entitats obligades a formular els seus comptes anuals en model normal hauran de sotmetre-les a auditoria.

TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE LA UTILITAT PÚBLICA

La sol·licitud de Declaració d'Utilitat Pública es realitzarà davant el Registre d'Associacions en el qual l'associació està inscrita, autonòmic o nacional. Cal esmentar que l'òrgan concedent de la declaració serà el Ministeri de l'Interior encara que la gestió es realitze davant el registre autonòmic que li corresponga a l'entitat.

Perquè una associació puga ser declarada d'utilitat pública haurà de complir amb els requisits abans exposats, i per això la documentació a presentar serà la necessària per a justificar el compliment d'aquests requisits. Abans de la sol·licitud serà convenient posar-se en contacte amb el registre d'associacions per a veure detalladament la documentació a presentar, en termes generals serà la següent:


QUÈ ÉS LA DECLARACIÓ INFORMATIVA DE DONACIONS REBUDES?

És únicament una declaració dels donacions rebudes, aportades per donants particulars o empreses, i no suposa desemborsament de cap quantitat.

En ella s'hauran de fer-es constar els següents dades referides als donants:

COM AFECTA A l'ENTITAT I QUI HAN DE PRESENTAR-LA?

La declaració informativa de donacions no implica cap despesa o moviment econòmic sinó que representa una informació subministrada a la Hisenda Pública sobre els donatius rebuts.

Han de presentar-la les Fundacions, Associacions d'Utilitat Pública i els organitzacions no governamentals de desenvolupament a què és refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, sempre que tinguen forma jurídica d'Associació o Fundació i estiguen acolliments al règim fiscal especial establit en l'Article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal dels entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.


Dins d'aquestes entitats, caldria distingir entre:

En tots dos cas caldrà presentar la Declaració de Donacions Rebudes.

COM I QUAN ÉS REALITZA LA DECLARACIÓ DE DONACIONS REBUDES?

Per a realitzar la declaració calç emplenar el Model 182, i el termini de presentació és entre l'1 i el 30 de gener, sobre dades de l'any anterior.