DINAMITZACIÓ

ORGANITZACIÓ INTERNA

QUINS ÒRGANS COMPONEN UNA ASSOCIACIÓ?

El funcionament de les associacions està recollit en l'article 11 de la Llei estatal d'associacions 1/2002, que estableix que:

a) Quant al seu règim intern, les associacions es regeixen pel que establisquen els seus estatuts, sempre que no estiguen en contradicció amb les normes legals. El funcionament de l'associació ha de ser democràtic, és a dir que les decisions importants les prenen els socis.

Poden existir diferents tipus de socis que es defineixen en els estatuts que poden tindre diferent pes en les votacions.

Fins i tot se solen incloure en moltes associacions els socis d'honor que tenen veu

però no tenen vot en les assemblees.

b) L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'associació, integrat

pels associats, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna i haurà de reunir-se, almenys, una vegada a l'any. Per a determinades

decisions poden establir-se majories qualificades de més del 50% dels socis presents en l'Assemblea.

c) Existirà un òrgan de representació, que sol denominar-se Junta Directiva, que gestione i represente els interessos de l'associació, d'acord amb les disposicions i directives de l'Assemblea General. Només podran formar part de l'òrgan de representació els associats.

Per a ser membre dels òrgans de representació d'una associació, sense perjudici del que establisquen els seus respectius Estatuts, seran requisits indispensables: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent.

En el cas que els membres dels òrgans de representació puguen rebre retribucions en funció del càrrec, hauran de constar en els Estatuts i en els comptes anuals aprovats en assemblea.

Quines obligacions i responsabilitats té una Junta Directiva?

L'obligació de la Junta directiva és la gestió diligent de l'entitat i el compliment de les normes que els afecten.

És responsabilitat de la Junta directiva, per exemple:

 1. Portar una comptabilitat que reflectisca correctament el patrimoni de l'entitat incloent els ingressos i les despeses, els deutors i els creditors, i el control de la tresoreria.

 2. El compliment de totes les obligacions fiscals incloent la presentació de totes les declaracions davant l'Agència Tributària, Ajuntament i Comunitats Autònomes.

 3. Si l'entitat té treballadors ha de complir la legislació laboral incloent les condicions laborals, la prevenció de Riscos laborals, etc.

 4. Elaborar i conservar les actes de la Junta directiva, de l'Assemblea General i d'altres òrgans que puga tindre l'associació.

 5. Dissoldre l'entitat si deixa de funcionar per falta de mitjans o per qualsevol altra raó.

La responsabilitat dels actes és del membre de Junta que siga responsable de l'incompliment, però si no es pot imputar a un membre concret respondran tots els membres de la Junta llevat que puguen provar que no van participar ni en l'aprovació ni en l'execució dels actes.

En aquest cas és molt important que el membre de la Junta directiva deixe constància en l'acta de la reunió o comunique al president si està en desacord amb decisions preses per la Junta directiva que poden donar lloc a responsabilitat per incompliment d'alguna norma legal.

La responsabilitat de les associacions s'estableix en la Llei estatal d'associacions (article 15):

 • Les associacions responen de les seues obligacions amb tots els seus béns presents i futurs, de manera que el patrimoni de l'associació respon dels deutes i de totes les obligacions que tinga l'associació.

Aquest és el règim general. L'associació té personalitat jurídica separada de les seues persones associades i directives pel que en principi només l'associació i no els seus socis ni directius serien responsables dels deutes de l'associació, amb les excepcions que s'expliquen a continuació.

 • Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l'associació, respondran davant aquesta, davant els associats i davant tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.

Aquestes persones respondran civilment i administrativament pels actes i omissions realitzats en l'exercici de les seues funcions, i pels acords que hagueren votat, enfront de tercers, a l'associació i als associats.

 • A més de la responsabilitat civil, existeix una responsabilitat penal per delictes comesos al si de l'associació. Per exemple l'apropiació indeguda és un delicte que comet el que tenint l'administració de l'associació use els diners per a finalitats privades.

canvi de junta directiva

Termini de presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud d'inscripció de la identitat dels titulars de la junta directiva o òrgan de representació s'ha de presentar en el termini d'un mes, comptat des de l'adopció de l'respectiu acord d'elecció o nomenament, o de produir-se la variació en la composició de l'òrgan representatiu .

Documents que cal adjuntar a la sol·licitud.

A la sol·licitud haurà d'acompanyar-acta de l'assemblea general o de l'acord adoptat, segons s'haja determinat en els estatuts, en què consti la designació dels titulars de la junta directiva o òrgan de representació i la data, i s'indique expressament:

 • Les dades d'identitat i domicili, si són persones físiques.

 • La raó social o denominació si són persones jurídiques, amb les dades d'identitat de les persones físiques que actuaran en nom seu.

 • Càrrecs que ostenten dins de l'òrgan de representació.

 • La data de l'elecció o nomenament dels titulars entrants.

 • La data de la revocació i el cessament, si s'escau, dels titulars sortints

 • La signatura dels titulars entrants i, si escau, dels sortints. En el supòsit de no poder-se aportar la signatura dels titulars sortints, s'acompanyarà justificació suficient d'aquesta circumstància.

El Registre podrà requerir l'aportació d'un certificat en el qual, mitjançant document únic i consolidat, es faça constar la relació actualitzada de la totalitat dels membres i càrrecs de l'òrgan de representació, quan això siga necessari per garantir la coherència de la publicitat registral .

La Generalitat Valenciana ha establer un model per a poder fer-ho: clickeu l'enllaç: