Voluntariat

Introducció

Des de començaments de l'època moderna han existit moviments ciutadans que han intentat donar resposta a necessitats pròpies o alienes, i que s'han caracteritzat per la vida associativa i per la seua sensibilitat cap als drets humans. Aquests moviments socials han anat derivant en la constitució de grups organitzats de ciutadans i ciutadanes, conscienciades i compromeses en una sèrie de qüestions que afecten la seva vida quotidiana o a problemes bàsics de la societat. El món associatiu existeix perquè hi ha persones que han decidit ajuntar-se i tirar endavant un projecte comú, ja siga per satisfer determinat tipus d'interessos particulars, ja siga per donar resposta a necessitats descobertes d'interès general.

Com a resultat, hi ha en el nostre entorn una àmplia i diversa sèrie d'associacions i col·lectius de tota mena, que dinamitzen la participació de les persones en el seu entorn proper, faciliten canals d'integració en la vida social i col·laboren, a més, en la resolució de necessitats concretes des de programes i estratègies diferenciades. Aquest espai social neix de la iniciativa dels propis ciutadans i ciutadanes, que decideixen implicar-se activament en la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament de la Comunitat, d'una forma organitzada i desinteressada. El voluntariat forma part d'aquest espai, i es dóna quan a més de tot l'anterior hi ha uns plantejaments solidaris .

Totes aquestes entitats contribueixen a millorar la qualitat de vida de la societat i es caracteritzen per ser entitats obertes, disposades a acollir a qualsevol persona interessada en els fins de dit projecte associatiu. En aquest sentit, els moviments associatius són una escola de participació , de treball en equip, d'aprenentatge continu i de contribució a la millora social.

Aquestes organitzacions són vitals per al desenvolupament social, no només pels problemes als quals donen resposta, sinó sobretot per la maduresa democràtica que comporten, per fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a participar-hi.

què és el voluntariat?

Són voluntàries aquelles persones que es comprometen a col·laborar voluntàriament i lliurement amb una determinada entitat, de forma estable, solidària i desinteressada en activitats d'interès social, mitjançant la seva participació en diferents programes desenvolupats de forma organitzada .

Ser voluntari, no implica forçosament tenir la condició de soci en aquesta associació. Aquestes persones voluntàries, si volen, poden al seu torn ser socis o no de l'associació en funció de la seva pròpia voluntat i dels possibles requisits existents a cada entitat.

Què és el voluntariat

S'entén per voluntariat el conjunt d'activitats d'interès general desenvolupades per persones físiques, sempre que es realitzen en les següents condicions:

 • De manera desinteressada i amb caràcter solidari.

 • Voluntària i lliurement, sense portar causa d'una relació laboral, funcionarial o mercantil, o d'una obligació personal o deure jurídic.

 • A través d'organitzacions sense ànim de lucre, i d'acord amb programes o projectes concrets.

 • Amb caràcter estable.

 • Sense retribució econòmica.

 • Sense substituir, en cap cas, serveis professionals remunerats.

Tot això vol dir que quan parlem de treball voluntari:

 • Es realitza un treball, una tasca social; no es tracta de fer alguna cosa, passar el temps, conèixer gent, millorar el currículum acadèmic. Es treballa amb i per a altres persones, es presta un servei que s'ha de fer amb serietat, amb eficàcia, amb responsabilitat, respectant a les persones amb i per les que treballem ...

 • No percebem a canvi d'aquest treball cap contraprestació de tipus econòmic, excepte el possible reemborsament de les despeses que implique el desenvolupament de la nostra activitat com a persones voluntàries. No és un treball que realitzem per al nostre propi benefici, sinó en benefici d'altres persones o de la societat en el seu conjunt.

 • No és una persona voluntària aquella que es veja forçada o obligada a realitzar determinat tipus de tasca. Ho serà el dia que realitze aquesta tasca lliurement, per pròpia iniciativa.

 • No és una forma de realitzar unes pràctiques professionals. A les mateixes s'ha d'arribar per vies normals (escoles, col·legis, facultats, etc.). Altrament, encara que sigui una manera d'aprenentatge, s'entra en el terreny dels professional i dels interessos.

Tipus de tasques

Ser persona voluntària no és realitzar una tasca concreta dins d'una associació .... és molt més. És sumar-se a un projecte global que ens interessa i col·laborar en a mida de les nostres possibilitats, interessos i capacitats ... i en funció de les necessitats de l'associació que ens acull. Ser una persona voluntària és posar una mica (o molt) del que som, sabem i tenim a l'servei de l'organització concreta amb la qual treballem. Dit això, tots podem col·laborar amb les organitzacions de moltes maneres, i sempre de mutu acord amb l'organització que ens acull.

Aquí destaquem algunes de les principals tasques:

 • Atenció de necessitats bàsiques d'altres persones.

 • Tasques de proximitat, acompanyament ...

 • Tasques d'acollida, informació i assessorament a col·lectius concrets.

 • Realització d'activitats de tipus educatiu: suport escolar, formatiu, ocupacional, habilitats socials ...

 • Realització d'accions de sensibilització i denúncia social.

 • Tasques de tipus administratiu, organitzatiu, manteniment, etc.

 • Tot allò que se'ns ocorrega en funció de les habilitats pròpies de cada persona ...

Principis d'actuació

Solidaritat.

La solidaritat suposa sortir de nosaltres mateixos i ser sensible a la realitat que ens envolta, especialment a les necessitats de les persones que conviuen al nostre voltant, a les problemàtiques i injustícies que es donen en l'entorn, actuant en conseqüència per pal·liar les mateixes. És a dir, hi ha una solidaritat primària, que arriba habitualment als més propers: la família, les amistats, els veïns i veïnes, etc .. i que sol exercir-individualment. Aquest nivell s'està perdent i és molt important que ho recuperem i el potenciem.

Però a més hi ha una solidaritat organitzada; el voluntariat és una forma més de canalitzar la solidaritat amb la característica que és una solidaritat organitzada. I és que el grup i l'organització ens permetran ser realment transformadors, ens permetran contrastar, donar continuïtat i estabilitat, treballar amb garanties, donar serveis de qualitat, reflexionar contínuament, actuar d'interlocutors i, a més, ens possibilitarà ser capaços d'informar, conscienciar i implicar la resta de la societat.

Participació

De manera especial, a través de l'acció voluntària es fa possible la participació, que és la base de la nostra societat democràtica i es fan realitat els valors i les actituds de disponibilitat, entrega i solidaritat amb l'altre i, sobretot, amb aquells ciutadans i ciutadanes més necessitats. Per això cal reconèixer el fonamental paper que desenvolupen les organitzacions de voluntariat ja que a més de garantir la prestació de determinats serveis bàsics i imprescindibles són capaços de mobilitzar els ciutadans i ciutadanes implicant-los en la pràctica de la ciutadania i la solidaritat.

La base de la participació és la convicció que el progrés social de totes les persones, depèn de l'aportació de cada persona.

Gratuïtat

El voluntariat es mou d'una manera desinteressada. No espera cap benefici econòmic ni material, sinó que només pretén contribuir a la consecució d'un benefici social, d'uns fins i objectius centrats en el bé comú: igualtat d'oportunitats, repartiment equitatiu de la riquesa, accés a les necessitats bàsiques de les persones , respecte dels drets humans ...

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

El Voluntariat és una expressió de la solidaritat organitzada que implica compromís amb les necessitats existents i els objectius col·lectius. Allà on hi haja aquestes necessitats hi pot haver organitzacions de voluntariat que precisen de la participació activa, voluntària i solidària de totes les persones.

Els àmbits, per tant, són diversos però aquí us presentem una possible proposta d'agrupació:

 • Voluntariat Comunitari

 • Promoció i participació en moviments cívics i col·lectius amb diferents finalitats: l'oci com a element de creixement personal i col·lectiu, amb l'ocupació creativa de el temps lliure, participació ciutadana en l'àmbit de l'educació, difusió, recuperació i conservació de les identitats culturals , moviments veïnals, voluntariat cívic, consum responsable.

 • Voluntariat en exclusió social

 • Promoció i defensa de drets de col·lectius en situació o risc d'exclusió (infància, immigrants, gent gran, joves, dones, reclusos / es, minories ètniques, etc.), col·laborant en els serveis bàsics i promovent la reinserció.

 • Voluntariat en cooperació al desenvolupament

 • Foment i promoció de programes d'educació, medi ambient, lluita contra la pobresa, drets humans i sanitaris, contribuint a la coresponsabilitat d'un únic món.

 • Voluntariat i discapacitat

 • Prevenció, tractament i rehabilitació, col·laborant en l'eradicació de discriminacions i afavorint la inclusió en la societat.

 • Voluntariat mediambiental

 • Campanyes de sensibilització, protecció, denúncia contra actuacions que danyen el medi ambient: Elaboració d'alternatives concretes i viables.

 • Voluntariat en protecció civil

 • Resposta a situacions d'emergència, donant suport i fent tasques d'ajuda immediata.

 • Malalties i suport sociosanitari

 • Voluntariat en entitats de persones afectades per malalties, persones malaltes cròniques, sida, VIH ..., donació i trasplantaments d'òrgans, assistència domiciliària, hospitalària, promoció de la salut, etc. Addicions, Dependències: tabaquisme, drogoaddicció, alcoholisme, ludopaties.

 • Voluntariat en salut

 • Promoció de la salut, desenvolupament d'hàbits de vida saludables i resposta a situacions de necessitat sanitària.

 • Voluntariat en drets humans

 • Suport i promoció de campanyes i activitats en defensa dels drets de les persones.

 • Voluntariat en addiccions i dependències

 • Participació en programes d'assistència i suport a famílies, en programes de reinserció i en campanyes d'informació i sensibilització.

Dins de les organitzacions les aportacions del voluntariat tant des del punt de vista ideològic com des del acompliment de tasques concretes enriqueixen a l'organització. Són moltes també les possibilitats de participació. El suport a tasques concretes de gestió, el desenvolupament de projectes i programes, la participació en campanyes, l'atenció a persones usuàries, la generació de noves idees, la denúncia ... són alguns exemples de les possibilitats d'intervenció de les persones voluntàries.

obligacions de les associacions amb voluntariat

Les principals obligacions per part de les organitzacions de voluntariat es poden resumir en els següents punts:

 1. Existència d'un Estatut Intern del Voluntariat .

 2. Contractació d'una pòlissa d' assegurança de responsabilitat civil i accidents per als voluntaris i voluntàries.

 3. Garantir processos d'INFORMACIO, FORMACIÓ, ORIENTACIÓ, SUPORT, SEGUIMENT I PARTICIPACIÓ dels voluntaris i voluntàries dins de la pròpia organització.

 4. Cobertura de despeses derivades de l'acció voluntària. (quan així s'hagi pactat prèviament).

 5. Portar un registre d'altes i baixes.

 6. Compromís escrit entre organització i persones voluntàries.

 7. Expedició de certificats de col·laboració voluntària.

 8. Complir altres compromisos adquirits amb les persones voluntàries.

drets i deures de les persones voluntàries

El voluntariat porta inherent la relació entre la persona voluntària i l'organització en la qual presta els seus serveis. Aquesta relació genera uns drets i unes obligacions mútues ...

A continuació assenyalem els principals:

Drets

 • Participar activament en l'organització en què s'integre, rebent la deguda informació sobre la mateixa.

 • Dret a opinar sobre aspectes de la seua tasca voluntària i col·laborar en el disseny i avaluació dels diferents programes en què intervé.

 • Rebre el suport tècnic, humà i formatiu que requereixca la tasca que exerceixca com a voluntari o voluntària.

 • Rebre la cobertura d'una assegurança pels danys i perjudicis que l'exercici de la seua activitat com a voluntari poguera causar a tercers.

 • Cobertura de despeses realitzades en l'exercici de la seua activitat voluntària, (quan es així s'haja establert amb l'organització).

 • Rebre un tracte no discriminatori i just, respectant la seua llibertat, dignitat, intimitat i creences.

 • Cesar lliurement, previ avís, en la seua condició de voluntari.

En definitiva el cada voluntari o voluntària ha de tenir oportunitats per aprendre i progressar, i per participar progressivament en l'estructura de l'organització.

Obligacions

 • Complir els compromisos adquirits amb l'organització, respectant els fins i la normativa per la qual es regeix.

 • Donar suport, en la mesura de les seues possibilitats i voluntat, activament a l'organització en la qual s'integra, participant i col·laborant amb la mateixa.

 • Actuar diligentment en l'execució de les tasques que li siguen encomanades i seguir les instruccions que se li imparteixiquen pels responsables de l'organització.

 • Cuidar els recursos materials que es posen a la seva disposició.

 • Participar en les activitats formatives previstes per l'organització i en les que siguin necessàries per mantenir la qualitat dels serveis que es presten.

 • Guardar la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seua activitat voluntària.

 • Respectar els drets de les persones o grup de persones a qui dirigeix ​​la seua activitat.