Ciutadania i Formació 

PRESENTACIÓ

ciutadania organitzada, responsable i crítica

Una ciutadania formada és la base d'una societat crítica i una democràcia saludable. 

Este espai formatiu és un intent de tindre un recull d'(in)formació per a la ciutadania organitzada i el tercer sector valencià i en valencià. Este conjunt de materials suposen un complement a l'esforç fet en els cursos presencials per arribar al màxim d'associacions possibles. La situació del moviment ciutadà fa necessari un complement formatiu adaptat a la realitat valenciana i la tecnologia actual. 

PER QUÈ ciutadania i formació?

Conforme les economies van desenvolupant-se es generen una sèrie de demandes socials i culturals que ni el mercat ni el sector públic són capaços d'atendre, ja siga per raons estrictament pressupostàries o per falta de capacitat de gestió. Així, apareixen un conjunt d'agents socials que es constitueixen amb la finalitat de fer front a tals necessitats i donar respostes concretes a problemes socials específics.

Desenvolupen els seus programes i activitats, a vegades de manera complementària, unes altres de manera substitutiva, unes altres de manera diferent i, a vegades, de manera única i insubstituïble, creant per a això estructures organitzatives adequades per a aconseguir objectius diversos demandats per la societat.

El Tercer Sector a Espanya es configura a partir d'un conjunt d'entitats, formalment organitzades, de caràcter voluntari i sense ànim de lucre, que adopten una personalitat jurídica molt heterogènia i complexa, com és el cas de les associacions, fundacions, cooperatives socials, entitats singulars, etc. Aquestes organitzacions sorgeixen de la iniciativa ciutadana i funcionen de manera autònoma i solidària tenint com a principals funcions:

àrees de formació