Nous estatuts jurídics

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Resolució del Parlament Europeu, de 17 de febrer de 2022, amb recomanacions destinades a la Comissió sobre un estatut per a les associacions i organitzacions sense ànim de lucre transfrontereres europees (2020/2026(INL))

El Parlament Europeu,


– Vist l'article 225 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE),


– Vistos els articles 114 i 352 del TFUE,


– Vist l'article 11 del Tractat de la Unió Europea,


– Vista la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, en particular el seu article 12,


– Vist l'article 11 del Conveni Europeu de Drets Humans,


– Vist el seu dictamen(1) sobre la proposta de la Comissió d'un Reglament pel qual s'estableix l'Estatut de l'Associació Europea(2),


– Vista la seua Resolució, de 13 de març de 1987, sobre les associacions sense fins de lucre en la Comunitat Europea(3),


– Vista la seua Resolució, de 7 d'octubre de 2020, sobre l'establiment d'un mecanisme de la UE per a la democràcia, l'Estat de Dret i els drets fonamentals(4),


– Vista la seua Declaració, de 10 de març de 2011, sobre l'establiment d'un Estatut Europeu per a les mutualitats, associacions i fundacions(5),


– Vist el Dictamen del CESSAMENT titulat «Filantropia europea: un potencial sense explotar» (Dictamen exploratori sol·licitat per la Presidència romanesa),


– Vistes les Directrius conjuntes sobre la llibertat d'associació (CDL-AD(2014)046), aprovades per la Comissió Europea per a la Democràcia pel Dret (Comissió de Venècia) i l'Oficina d'Institucions Democràtiques i Drets Humans (OIDDH) de l'OSCE,


– Vistos els articles 47 i 54 del seu Reglament intern,


– Vistes l'opinió de la Comissió de Cultura i Educació i de la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior,


– Vist l'informe de la Comissió d'Assumptes Jurídics (A9-0007/2022),


A. Considerant que l'article 63 del TFUE i els articles 7,8 i 12 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (en endavant, «Carta») consagren la llibertat d'associació a tots els nivells i protegeixen les organitzacions sense ànim de lucre enfront de tota mena de restriccions discriminatòries, innecessàries i injustificades relatives al finançament de les seues activitats;


B. Considerant que, a l'efecte de la present resolució, ha d'entendre's que el terme «organització sense ànim de lucre» reflecteix la multitud de models d'organitzacions sense ànim de lucre que existeix en la Unió, tant si es basen en l'afiliació de membres com si no, com, per exemple, les associacions, les organitzacions filantròpiques, les organitzacions els actius de les quals es destinen a aconseguir una finalitat específica, com les fundacions, i altres organitzacions similars;


C. Considerant que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha reconegut que l'Estat té una obligació positiva de garantir el gaudi del dret a la llibertat d'associació i que ha declarat, en la seua sentència de 21 d'octubre de 2005 en l'assumpte Ouranio Toxo i altres contra Grècia(6), que el respecte autèntic i efectiu de la llibertat d'associació no pot reduir-se a un simple deure de l'Estat de no interferir; que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en la seua sentència en l'assumpte C‑78/18(7), va declarar que la llibertat d'associació no sols comprén la facultat de crear o de dissoldre una associació, sinó que engloba també la possibilitat d'aquesta associació d'actuar entretant;


D. Considerant que les organitzacions sense ànim de lucre són fonamentals perquè els interessos dels ciutadans i de la societat civil estiguen representats, també mitjançant la prestació de serveis en àmbits del sector social que sovint no són rendibles, el foment de la participació en la vida social i la defensa dels drets de les minories; que, a més, exerceixen un paper clau a l'hora d'anticipar i abordar els reptes socioeconòmics, així com de satisfer les llacunes en matèria de serveis i activitats econòmiques, juntament amb els governs nacionals, regionals i locals;


E. Considerant que les organitzacions sense ànim de lucre sovint utilitzen i fomenten la llibertat d'expressió, en particular en relació amb la promoció de l'interés públic, donen suport a la participació activa en la vida democràtica i funcionen com a escoles de democràcia;


F. Considerant que la crisi de la COVID-19 ha posat de manifest el paper essencial que exerceixen les organitzacions sense ànim de lucre a l'hora d'ajudar els ciutadans a superar les nombroses dificultats al fet que s'enfronten, garantint així la cohesió social; considerant que, no obstant això, la seua situació s'ha vist sacsejada per la crisi de la COVID-19, en particular a causa de la interrupció de les seues activitats i a la creació de noves necessitats i missions;


G. Considerant que la democràcia europea depén del fet que la societat civil i les organitzacions representatives puguen funcionar amb llibertat i de manera transfronterera; que el paper essencial de la societat civil i de les organitzacions representatives en la contribució a la democràcia es considera un valor fonamental de la Unió, tal com es reconeix, en particular, en l'article 11 del Tractat de la Unió Europea (TUE), i exigeix l'existència d'un diàleg obert, transparent i estructurat;


H. Considerant que les organitzacions sense ànim de lucre són part integrant de la societat civil de la Unió i inclouen organitzacions filantròpiques, com les fundacions que faciliten i contribueixen al treball de les persones, i organitzacions sense ànim de lucre en pro de l'interés públic;


I. Considerant que a penes existeix informació estadística fiable sobre les organitzacions sense ànim de lucre o no és fàcil accedir a ella;


J. Considerant que els estatuts europeus de les societats anònimes europees, les societats cooperatives europees o els partits polítics europeus no resulten adequats per a permetre que les organitzacions sense ànim de lucre cooperen de manera transfronterera;


K. Considerant que les societats, les empreses comercials i les agrupacions d'interés econòmic tenen la possibilitat de constituir una agrupació europea d'interés econòmic;


L. Considerant que els organismes públics poden constituir agrupacions europees de cooperació territorial;


M. Considerant que l'estatut de l'associació europea ha d'estar obert a les organitzacions i les persones que desitgen participar en intercanvis i aprenentatges mutus transfronterers;


N. Considerant que en la sol·licitud del Parlament en favor de la creació de registres estadístics nacionals d'agents de l'economia social no s'inclou a les organitzacions que no operen en l'economia social;


O. Considerant que moltes organitzacions in ànim de lucre exerceixen una funció important en l'economia i el desenvolupament del mercat interior, ja que participen de manera regular en alguna activitat econòmica; que en l'última dècada ha augmentat considerablement el volum de fluxos financers transfronterers entre les associacions o les organitzacions sense ànim de lucre;


P. Considerant que en l'actualitat ha augmentat la conscienciació entre els responsables polítics i la societat civil sobre el potencial que alberguen les organitzacions sense ànim de lucre quant a prestació de serveis, participació ciutadana i innovació social; que probablement alberguen un potencial sense explotar en una àmplia varietat d'àmbits, com l'educació, la cultura, l'atenció sanitària, els serveis socials, la investigació, l'ajuda al desenvolupament, l'ajuda humanitària i la preparació per a casos de desastres;


Q. Considerant el potencial socioeconòmic cada vegada major de les organitzacions sense ànim de lucre en la Unió, que ofereixen possibilitats d'ocupació en nombrosos sectors;


R. Considerant que les organitzacions sim ànim de lucre són essencials a l'hora d'ajudar les persones a participar activament en la vida democràtica;


S. Considerant que la gran majoria de les activitats de les organitzacions sense ànim de lucre es duen a terme en l'àmbit nacional, encara que un nombre cada vegada major d'organitzacions sense ànim de lucre operen de manera transfronterera, reforçant així la cohesió social entre els Estats membres a nivell social, especialment a les regions frontereres, que representen quasi el 40% del territori de la Unió;


T. Considerant que les organitzacions sense ànim de lucre transfrontereres, en particular, contribueixen enormement a l'assoliment dels objectius de la Unió i realitzen nombroses i variades activitats d'interés general que tenen rellevància transnacional i redunden en benefici de l'interés general en diferents àmbits que això inclou, entre altres coses, la protecció i el foment dels drets i valors fonamentals, la protecció del medi ambient, l'educació, la cultura, el treball social i l'ajuda al desenvolupament;


O. Considerant que, pese al creixent nombre d'organitzacions sense ànim de lucre transfrontereres en la Unió, no existeix un marc legislatiu paneuropeu harmonitzat que els permeta operar i organitzar-se adequadament a escala transfronterera;


V. Considerant que, actualment, mancant una normativa de la Unió que regule les organitzacions sense ànim de lucre, les seues activitats transfrontereres es caracteritzen per les disparitats culturals, judicials i polítiques derivades del Dret nacional;


W. Considerant que el Parlament va subratllar ja en 1987 la necessitat d'introduir un Reglament europeu adequat per a les organitzacions europees sense ànim de lucre en la seua Resolució de 13 de març de 1987 sobre les associacions sense fins de lucre en la Comunitat Europea;


X. Considerant que les associacions que compten amb un estatut europeu o amb normes mínimes comunes europees han d'actuar en favor de la promoció i l'aplicació dels valors i objectius comuns de la Unió, consagrats en els Tractats i en la Carta;


Situació actual


1. Observa que les organitzacions sense ànim de lucre manquen d'una forma jurídica a escala de la Unió que equipare la representació dels interessos de la societat civil amb els de les empreses comercials i les agrupacions d'interés econòmic, per a les quals existeix una forma jurídica a escala de la Unió des de fa temps;


2. Observa que les diferències jurídiques, culturals, polítiques i econòmiques entre els Estats membres continuen provocant que les activitats transfrontereres de les organitzacions sense ànim de lucre siguen molt complexes, i que l'actual tractament administratiu i fiscal de les activitats transfrontereres d'aquestes organitzacions done lloc a costos de transacció més elevats que a nivell nacional;


3. Subratlla que l'actual marc jurídic a nivell de la Unió i nacional no és suficient per a crear i donar suport a una societat civil paneuropea sòlida, l'existència de la qual és necessària per a la democràcia; assenyala, per tant, la necessitat de crear una nova forma jurídica, la d'associació europea, així com normes sobre la constitució, transparència, rendició de comptes i governança d'una associació europea;


4. Subratlla la importància de garantir la coordinació a escala de la Unió, evitant la fragmentació i donant suport a un enfocament harmonitzat en tota la Unió respecte a l'associació europea, a través d'un Consell d'Associacions Europees designat; a tal fi, demana a la Comissió que examine les diferents opcions i present una proposta sobre la forma i l'estatut més adequats per a aquest Consell d'Associacions Europees, en el qual estiguen representats tots els Estats membres i que dispose de facultats de decisió ben definides;


5. Considera que també es necessita legislació de la Unió que faça costat a les organitzacions sense ànim de lucre amb la intenció de culminar el mercat interior;


6. Posa l'accent que, si bé els Tractats consagren la llibertat de circulació i d'establiment, les jurisdiccions de diversos Estats membres no protegeixen ni fomenten plenament el dret fonamental d'associació pel fet que no existeixen models d'organització adequats ni igualtat de tracte per a les formes jurídiques existents en tota la Unió, la qual cosa, d'una banda, suposa un obstacle per a les activitats i els projectes, les missions i la mobilitat transnacionals de la societat civil i, per una altra, genera inseguretat jurídica;


7. Lamenta que no existisca un instrument que facilite encara més la llibertat de circulació per a les organitzacions sense ànim de lucre, amb independència de l'Estat membre en el qual hagen sigut constituïdes o on residisquen els seus membres, en particular suprimint els obstacles jurídics i administratius;


8. Destaca que, a causa de la falta d'aproximació de les pràctiques, les organitzacions sense ànim de lucre que operen en tota la Unió sovint s'enfronten a restriccions injustificades, com a taxes, formalitats i obstacles administratius i d'una altra índole, la qual cosa posa en perill les seues activitats quotidianes i dissuadeix a aquestes organitzacions d'ampliar les seues missions més enllà de les seues fronteres; subratlla que tals obstacles també donen lloc un augment significatiu de la càrrega de treball pel fet que és necessari seguir múltiples procediments administratius diferents en més d'un Estat membre;


9. Lamenta que en diversos Estats membres s'haja deixat a les organitzacions sense ànim de lucre completament fora dels sistemes d'assistència de resposta a la pandèmia;


10. Posa en relleu que la falta d'aproximació de les pràctiques també genera desequilibris en l'espai d'actuació, a causa de les diferents condicions de mercat i a altres obstacles als quals s'enfronten les organitzacions sense ànim de lucre en diferents Estats membres, per exemple, a l'hora d'obrir comptes bancaris, d'obtindre i comptabilitzar fons estrangers, d'accedir a mesures i règims d'ajudes públiques, d'acollir-se a determinats tractaments financers o fiscals, o de contractar personal, en particular en contractar de manera transfronterera, la qual cosa hauria de facilitar-se conforme al principi de lliure circulació dels treballadors;


11. Demana a la Comissió que examine les diferents formes en què operen les organitzacions sense ànim de lucre en els Estats membres i que elabore una anàlisi comparativa;


12. Assenyala que les organitzacions sense ànim de lucre contribueixen a la innovació, la investigació, el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació, particularment en els sectors social, empresarial, tecnològic i cultural;


13. Reconeix les contribucions de les organitzacions sense ànim de lucre a uns certs objectius estratègics de la Unió, com la lluita contra la crisi climàtica, la transformació digital i la recuperació de la pandèmia de COVID-19; subratlla que seria impossible complir aquests objectius sense que la societat civil contribuïra promovent tals qüestions en tota Europa, en particular quant a l'aplicació de les polítiques necessàries a escala local, regional, nacional i de la Unió, respectant al mateix temps els drets i interessos dels afectats;


14. Lamenta que les dades siguen escasses o estiguen desactualizados; demana als Estats membres que proporcionen dades desglossades de manera periòdica i a la Comissió que elabore recursos estadístics fiables i sovint actualitzats, basats en una metodologia establida que garantisca la transparència i la comparabilitat, i que faça possible que aquestes dades s'incloguen en les dades d'Eurostat, sobre les activitats i contribucions transfrontereres; assenyala que, segons l'estudi de 2017 «Evolució recent de l'economia social a la Unió Europea», encarregat pel CESSAMENT, d'un total de 13,6 milions de llocs remunerats en cooperatives, mútues, associacions, fundacions i entitats similars en la Unió, 9 milions eren ocupacions en associacions i fundacions, la qual cosa les converteix en la principal font d'ocupació en aquest sector; destaca que això també demostra la importància de disposar de més dades sobre un àmbit més ampli que l'economia social;


15. Lamenta que la Comissió i els Estats membres no hagen proposat legislació per a garantir un entorn propici en el qual les organitzacions sense ànim de lucre puguen contribuir al funcionament del mercat interior i garantir la lliure circulació de capitals a través de les fronteres, i que no s'haja establit un estatut d'associació europea malgrat diversos intents, així com de nombroses crides de la societat civil i del Parlament;


16. Acull amb satisfacció el pròxim Pla d'Acció per a l'Economia Social i considera que, atés que només algunes organitzacions sense ànim de lucre operen en l'economia social, aquest pla d'acció ha d'incloure recomanacions sobre com superar les barreres transfrontereres i ha de complementar-se amb iniciatives legislatives independents destinades a fer costat a les organitzacions sense ànim de lucre;


17. Considera que, a causa del seu caràcter particular, els instruments jurídics proposats no han d'afectar la regulació dels partits polítics; recorda, així mateix, que la Unió respecta l'estatut de les esglésies i les organitzacions o comunitats religioses, així com de les organitzacions filosòfiques o no confessionals reconegudes pel Dret nacional; subratlla que això no impedeix que les organitzacions els valors i les finalitats de les quals es basen en creences de caràcter religiós, filosòfic o no confessional, com les organitzacions sense ànim de lucre caritatives basades en la fe, s'incloguen en l'àmbit d'aplicació dels instruments proposats; assenyala que als sindicats de diversos Estats membres se'ls atorga una condició favorable especial i que, per tant, els sindicats haurien d'estar exclosos dels instruments proposats; assenyala que les persones que desitgen constituir una associació poden fer ús de les disposicions del Reglament proposat i adoptar la forma d'una associació europea; observa que la proposta de Directiva sobre normes mínimes ha d'aplicar-se a totes les organitzacions sense ànim de lucre de la Unió;


Protecció de la societat civil i de la llibertat d'associació


18. Expressa la seua preocupació pels obstacles als quals s'enfronten les organitzacions sense ànim de lucre en tota la Unió i per les disparitats derivades de les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals o de les polítiques nacionals; assenyala que això pot afectar negativament la societat civil, restringir indegudament els drets fonamentals, especialment la llibertat d'associació, d'expressió i d'informació, i dissuadir a les organitzacions sense ànim de lucre d'ampliar les seues activitats més enllà de les fronteres;


19. Té degudament en compte les possibilitats que ofereixen la digitalització i internet per a facilitar l'exercici del dret a la llibertat d'associació, per exemple, fent que el registre i la constitució d'organitzacions sense ànim de lucre siguen més senzills i fàcilment disponibles en línia;


20. Posa l'accent que les organitzacions sense ànim de lucre són fonamentals per a la democràcia i la formulació de polítiques a tots els nivells; afirma que les organitzacions sense ànim de lucre promouen el bé públic i obren a favor seu, formen part de l'equilibri de poders necessari per a l'Estat de Dret i són motors de compromís cívic; acull amb satisfacció que la societat civil s'involucre en la defensa de l'interés públic i l'activisme, i com a part de la vida social activa;


21. Reitera que les organitzacions sense ànim de lucre tenen llibertat per a participar en assumptes de debat polític o públic a través dels seus objectius o activitats; condemna els intents de restringir l'espai cívic per motius polítics, i la denegació, el rebuig o el qüestionament del seu caràcter d'organitzacions d'utilitat pública, sobre la base de la seua activitat política real o percebuda, quan les seues activitats no estan destinades a beneficiar a un partit en concret o a substituir la política partidària d'un partit determinat; considera que aquests casos són perillosos per a la democràcia europea;


22. Posa l'accent en la importància de la independència de les organitzacions sense ànim de lucre i en la necessitat de garantir un entorn favorable per a elles, en el qual es respecte la seua pluralitat i es comprenga que les organitzacions d'utilitat pública contribueixen tant prestant serveis sobre el terreny com defensant el bé públic i fent un seguiment de les polítiques públiques;


23. Recorda la importància d'un periodisme independent, imparcial, professional i responsable pel que fa a proporcionar informació sobre les activitats de les organitzacions sense ànim de lucre tant en els mitjans de comunicació privats com públics, així com la importància de l'accés a informació plural com a pilars fonamentals de la democràcia; expressa la seua preocupació per les campanyes de difamació i les demandes abusives que en diversos Estats membres utilitzen alguns càrrecs electes, organismes públics o entitats sota control públic, així com particulars i entitats privades, contra els qui s'impliquen en la participació pública, incloses les organitzacions sense ànim de lucre; destaca que el Parlament va aprovar una Resolució sobre les demandes estratègiques contra la participació pública l'11 de novembre de 2021(8);


24. Sosté que un Reglament que establira el marc jurídic només beneficiarà a la societat civil europea si les organitzacions sense ànim de lucre pogueren disposar de finançament adequat i fàcilment accessible tant a escala nacional com europea; destaca la importància que revist el finançament públic i privat de les organitzacions sense ànim de lucre, ja que aquestes organitzacions tenen un menor accés a ingressos procedents d'activitats lucratives; subratlla, en aquest context, l'existència del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors, dirigit, entre altres, a les organitzacions sense ànim de lucre; assenyala que, de conformitat amb el Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell(9), les subvencions de la Unió han d'implicar un cofinançament, que pot revestir la forma de recursos propis, ingressos generats per l'acció o el programa de treball o contribucions financeres o en espècie de tercers; considera que, en particular en el cas de les organitzacions sense ànim de lucre amb recursos financers molt limitats, ha d'avaluar-se un límit per al requisit de fons propis i comptabilitzar-se com a tals les contribucions no monetàries, sempre que aquest tracte no distorsione la competència a l'hora d'accedir al finançament; observa que, amb freqüència, els fons de la Unió a la disposició de les organitzacions sense ànim de lucre requereixen cofinançament, la qual cosa al seu torn significa que l'organització beneficiària ha d'obtindre una part dels fons necessaris d'altres fonts; assenyala que exigir una quota de recursos propis massa elevada pot ser perjudicial per a les organitzacions sense ànim de lucre, ja que podrien no ser capaços de reunir aquests fons, la qual cosa dona lloc al fet que algunes organitzacions queden excloses; considera, per tant, que ha d'avaluar-se un límit per al percentatge de cofinançament i que han de tindre's en compte els diferents mitjans que podrien monetitzar-se, com el temps de voluntariat o les contribucions en espècie;


25. Assenyala que és important que les organitzacions sense ànim de lucre publiquen informació pertinent; flama així mateix l'atenció sobre el fet que la transparència relativa al finançament ha de considerar-se un interés públic quan les organitzacions sense ànim de lucre tenen una influència significativa en la vida pública i en el debat públic;


26. Considera que la introducció d'un estatut per a les associacions europees brindarà a les organitzacions nacionals i locals una oportunitat per a participar més activament en els assumptes europeus i realitzar aprenentatges mutus i intercanvis transfronterers, i les ajudarà a accedir al finançament a nivell de la Unió; demana a la Comissió i als Estats membres que posen fons adequats a la disposició dels agents de la societat civil, que augmenten l'accessibilitat dels fons i que simplifiquen en major mesura els procediments per a facilitar l'accés dels agents de la societat civil als fons, incloses les organitzacions xicotetes i locals;


27. Considera, a més, que la legislació proposada ha de complementar-se amb mesures de suport a un diàleg periòdic, eficaç i estructurat amb les organitzacions representatives i de la societat civil, conformement a l'article 11 del TUE; demana, referent a això, a la Comissió que avalue la possibilitat de desenvolupar un estatut participatiu per a les organitzacions d'utilitat pública a escala de la Unió;


28. Subratlla que la discriminació per motius arbitraris i polítics basada en els objectius i les activitats de les organitzacions sense ànim de lucre, així com en les fonts de finançament, soscava la llibertat d'associació i constitueix, per tant, una amenaça per a la llibertat d'expressió;


Reconeixement de les associacions, les organitzacions sense ànim de lucre i la utilitat pública en tota la Unió


29. Reconeix que en les legislacions nacionals i les tradicions jurídiques dels Estats membres existeixen diferents enfocaments a l'hora de definir o reconéixer les organitzacions sense ànim de lucre que es basen o no en l'afiliació de membres, així com de definir, reconéixer i concedir el caràcter d'utilitat pública; subratlla que, malgrat aquestes diferències, existeix un consens sobre la necessitat d'establir unes normes mínimes europees i d'oferir a les organitzacions sense ànim de lucre la possibilitat d'adquirir personalitat jurídica;


30. Insta la Comissió que reconega i fomente les activitats d'utilitat pública de les organitzacions sense ànim de lucre mitjançant l'harmonització del caràcter d'utilitat pública en tota la Unió, i subratlla que la legislació i les pràctiques administratives nacionals que regulen les organitzacions sense ànim de lucre, inclosos la seua constitució, registre, operacions, finançament, tracte financer i fiscal o mesures de desgravació fiscal, així com les activitats transfrontereres, no han de discriminar per raó del lloc d'establiment de l'organització ni a cap grup o individu per qualsevol motiu;


31. Demana a la Comissió que considere adoptar una proposta legislativa per a facilitar el reconeixement mutu de les organitzacions d'utilitat pública exemptes d'impostos, incloses les organitzacions filantròpiques, en tots els Estats membres, si estan reconegudes com a organitzacions d'utilitat pública exemptes d'impostos en un dels Estats membres;


32. Destaca el fet que la regulació a escala de la Unió de l'estatut i de les normes mínimes de les organitzacions sense ànim de lucre pot contribuir a crear unes condicions d'igualtat, facilitant així la realització del mercat interior;


33. Insta la Comissió a desenvolupar una estratègia específica i integral d'enfortiment de la societat civil en la Unió, per exemple, mitjançant la introducció de mesures per a facilitar les activitats de les organitzacions sense ànim de lucre a tots els nivells;


34. Demana a la Comissió que li sotmeta, sobre la base de l'article 352 del TFUE, una proposta de Reglament pel qual s'establisca l'estatut de les associacions europees, seguint les recomanacions que es recullen en la present resolució i en la part I del seu annex;


35. Demana a la Comissió que li sotmeta, sobre la base de l'article 114 del TFUE, una proposta de Directiva sobre les normes mínimes comunes per a les organitzacions sense ànim de lucre en la Unió, amb vista a establir unes condicions equitatives per a les organitzacions sense ànim de lucre mitjançant l'establiment d'unes normes mínimes, que permeten que la societat civil es beneficie de les llibertats i els drets fonamentals i contribuïsca a enfortir la democràcia europea, seguint les recomanacions que es recullen en la present resolució i en la part II del seu annex;


36. Demana a la Comissió que utilitze els resultats de l'anàlisi comparativa realitzada de conformitat amb l'apartat 11 per a acompanyar la proposta de Reglament que figura en la part I de l'annex i la proposta de Directiva que figura en la part II de l'annex, juntament amb una llista de les formes nacionals d'organitzacions que han de considerar-se incloses de conformitat amb l'article 3, apartat 2, de la proposta que figura en la part I de l'annex i amb l'article 1 de la proposta que figura en la part II de l'annex;


o

o o


37. Encarrega a la seua presidenta que transmeta la present Resolució i les recomanacions que l'acompanyen a la Comissió i al Consell.(1) Resolució legislativa que conté el dictamen del Parlament Europeu sobre la proposta de la Comissió al Consell relativa a un Reglament pel qual s'estableix l'Estatut de l'Associació Europea (DO C 42 de 15.2.1993, p. 89).

(2) Proposta de la Comissió de Reglament del Consell pel qual s'estableix l'Estatut de l'Associació Europea (COM(1991)0273 — SYN 386).

(3) DO C 99 de 13.4.1987, p. 205.

(4) DO C 395 de 29.9.2021, p. 2.

(5) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 187.

(6) Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, de 21 d'octubre de 2005, sobre la demanda núm. 74989/01, Ouranio Toxo i altres contra Grècia, ECLI:CE:ECHR:2005:1020JUD007498901.

(7) Sentència del Tribunal de Justícia, de 18 de juny de 2020, en l'assumpte C-78/18, Comissió/Hongria, ECLI:EU:C:2020:476, apartat 113.

(8) Resolució del Parlament Europeu, d'11 de novembre de 2021, sobre el reforç de la democràcia i la llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació en la Unió: recurs indegut a accions en el marc del Dret civil i penal per a silenciar a periodistes, ONG i a la societat civil (2021/2036(INI)).

(9) Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013, (UE) núm. 1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, (UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 i (UE) núm. 283/2014 i la Decisió núm. 541/2014/UE i pel qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) núm. 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).


ANNEX A la RESOLUCIÓ

RECOMANACIONS RESPECTE Al CONTINGUT DE LA PROPOSTA SOL·LICITADA


PART I


Proposta de


REGLAMENT DEL CONSELL


pel qual s'estableix l'Estatut de l'associació europea


EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA,


Vist el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i en particular el seu article 352,


Considerant el següent:


(1) Els projectes transfronterers i altres formes de cooperació en els quals participa en particular la societat civil contribueixen de manera decisiva al compliment dels objectius de la Unió, inclosa la promoció dels seus valors, i a la realització de diferents activitats de rellevància transnacional que redunden en benefici de l'interés general en nombrosos àmbits.


(2) La cooperació transfronterera europea entre ciutadans i representants de les associacions és essencial per a crear una societat civil europea integral, la qual cosa constitueix un element essencial de la democràcia i la integració europees d'acord amb els articles 11 i 15 del Tractat de la Unió Europea.


(3) En perseguir els seus objectius, moltes associacions exerceixen una funció important en l'economia i el desenvolupament del mercat interior, ja que participen de manera regular en l'activitat econòmica.


(4) La Directiva .../... del Parlament Europeu i del Consell (Directiva sobre normes mínimes) té per objecte aproximar les legislacions dels Estats membres amb la finalitat de proporcionar unes normes mínimes i un entorn favorable que facilite que les organitzacions sense ànim de lucre exercisquen les seues funcions.


(5) Les associacions són el ciment que manté unida a la nostra societat. Són essencials a l'hora d'ajudar, animar i capacitar a les persones, especialment a les quals pateixen exclusió i discriminació, perquè participen activament en la vida democràtica i social de la Unió, i poden exercir un paper crucial en el procés de desenvolupament de les polítiques de la Unió.


(6) La Unió ha de proporcionar a les associacions, que constitueixen un model d'organització que sol estar reconegut en tots els Estats membres, un instrument jurídic apropiat capaç d'impulsar les seues activitats transnacionals i transfrontereres i contribuir al diàleg civil a nivell de la Unió.


(7) La implantació d'un model d'organització a escala de la Unió facilitaria que totes les associacions perseguiren els seus objectius i desenvoluparen les seues activitats transfronterers en el mercat interior.


(8) L'article 63 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i els articles 7, 8 i 12 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (en endavant, «Carta») protegeixen les organitzacions sense ànim de lucre enfront de les restriccions discriminatòries o injustificades per a accedir als recursos i a la llibertat de circulació de capitals en la Unió. Això també s'aplica a la cerca, l'obtenció i l'ús de recursos, tant d'origen interior com exterior, que són fonamentals per a l'existència i l'activitat de qualsevol entitat jurídica. De conformitat amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 18 de juny de 2020 en l'assumpte C-78/18, Comissió contra Hongria(1), només es podran imposar restriccions amb finalitats legítims, com en l'interés de la seguretat nacional, la seguretat ciutadana o l'ordre públic, però aquestes han de ser proporcionades respecte de l'objectiu de protegir aquests interessos i constituir els mitjans menys intrusius d'aconseguir els objectius desitjats. Això afecta, entre altres assumptes, a les restriccions derivades de les normes en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, que s'apliquen de conformitat amb els principis de necessitat i proporcionalitat, tenint en compte especialment les obligacions de realitzar avaluacions de riscos en virtut del Dret internacional i de la Unió. Per tant, els Estats membres no poden aplicar mesures que no siguen raonables, o que siguen massa intrusives o pertorbadores, inclosos requisits d'informació que suposen una càrrega excessiva o costosa per a les organitzacions.


(9) Les persones físiques i jurídiques poden constituir societats europees en virtut del Reglament (CE) núm. 2157/2001 del Consell(2), societats cooperatives europees en virtut del Reglament (CE) núm. 1435/2003 del Consell(3) i partits polítics europeus en virtut del Reglament (UE, Euratom) núm. 1141/2014 del Parlament Europeu i del Consell(4). No obstant això, cap d'aquests instruments estableix un marc perquè les associacions puguen cooperar de manera transfronterera.


(10) El Reglament (CE) núm. 1082/2006 del Parlament Europeu i del Consell(5) preveu la creació d'agrupacions europees de cooperació territorial (AECT). La majoria d'aquestes agrupacions estan formades per autoritats estatals o locals, així com per altres entitats que es regeixen pel Dret públic. Per tant, no engloben a agents no governamentals de la societat civil ni a ciutadans.


(11) L'Agrupació Europea d'Interés Econòmic (AEIE), prevista en el Reglament (CEE) núm. 2137/85 del Consell(6), permet la realització de determinades activitats de manera conjunta, alhora que preserva la independència dels seus membres. No obstant això, l'AEIE no satisfà les necessitats específiques de les associacions de la societat civil.


(12) Per consegüent, resulta necessari adoptar a escala de la Unió un marc normatiu adequat i harmonitzat i normes que permeten la constitució d'associacions europees amb la seua pròpia personalitat jurídica i que regulen la constitució i el funcionament transfronterers d'aquestes.


(13) Els partits polítics i els sindicats, així com les esglésies i altres comunitats religioses i les organitzacions filosòfiques o no confessionals han de quedar exclosos de l'àmbit d'aplicació del present Reglament degut a la falta de competència de la Unió per a regular el seu estatut, i al fet que tenen un estatut particular en el Dret nacional. Per aquestes raons, han de rebre un tracte diferent del d'altres associacions mancades de tal estatut, com les organitzacions sense ànim de lucre caritatives, basades en la fe o les organitzacions que lluiten contra la discriminació, també en el mercat laboral.


(14) El present Reglament ha d'entendre's sense perjudici dels drets dels treballadors i els sindicats, inclosos els drets i proteccions existents en el context dels procediments d'insolvència i reestructuració, les fusions, els traspassos d'empreses, i els drets i proteccions relatius a la informació i els salaris. Els ocupadors han de complir les seues obligacions amb independència de la forma en què operen.


(15) És important garantir la coordinació a escala de la Unió, a fi d'evitar la fragmentació i donar suport a un enfocament harmonitzat en tota la Unió per a l'aplicació del present Reglament. Referent a això, el present Reglament ha de preveure la designació d'un Consell d'Associacions Europees, dins de la Comissió o vinculat a ella o a les institucions, òrgans i organismes pertinents de la Unió.


(16) El Consell d'Associacions Europees ha de convidar a un representant de l'Agència dels Drets Fonamentals a les seues reunions quan afecten la llibertat d'associació o a la llibertat d'expressió, de conformitat amb l'article 2 del Reglament (CE) núm. 168/2007 del Consell(7).


(17) El present Reglament ha d'establir terminis específics per als procediments administratius, inclosos els relatius a la inscripció i el procés de concessió del caràcter d'utilitat pública. En avaluar l'execució i aplicació del present Reglament, la Comissió ha d'examinar, en particular, com s'apliquen aquests terminis en la pràctica.


(18) A l'efecte de la verificació dels requisits establits en l'article 6, els organismes nacionals d'associacions poden sol·licitar els noms i adreces dels membres fundadors. La identitat dels fundadors i els membres d'organitzacions sense ànim de lucre que siguen persones físiques pot constituir informació de caràcter sensible, per la qual cosa els Estats membres han de garantir que qualsevol requisit que conduïsca al tractament d'aquestes dades personals s'entén sense perjudici del que es disposa en el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell(8) (Reglament general de protecció de dades) i, en particular, en el seu article 9.


(19) Una associació europea podria voler distingir diferents categories de membres amb la finalitat de concedir el dret a vot sol als membres titulars i de reconéixer, al mateix temps, als membres associats que donen suport a la causa, sense donar-los dret a vot, o als membres honoraris, eximint-los d'abonar la quota de membre i donant-los dret a vot. La categorització dels membres no ha de conduir a una discriminació injustificada, sobretot per raó de la nacionalitat.


(20) Atés que l'àmbit d'aplicació del present Reglament es limita a les organitzacions sense ànim de lucre, l'única base jurídica que proporciona el TFUE és la prevista en el seu article 352.


(21) Atés que els objectius del present Reglament, especialment la constitució d'una associació europea, no poden ser aconseguits de manera suficient pels Estats membres, sinó que, per les raons exposades anteriorment, poden aconseguir-se millor a escala de la Unió, aquesta pot adoptar mesures, d'acord amb el principi de subsidiarietat establit en l'article 5 del Tractat de la Unió Europea (TUE). De conformitat amb el principi de proporcionalitat establit en el mateix article, el present Reglament no excedeix del necessari per a aconseguir aquests objectius.


HA ADOPTAT EL PRESENT REGLAMENT:


Capítol I


Objecte i disposicions generals


Article 1


Objecte


1. El present Reglament estableix les condicions i els procediments que regeixen la constitució, la governança, la inscripció i la regulació d'entitats jurídiques sota la forma d'una associació europea.


2. Una associació europea serà una entitat transfronterera independent i autònoma constituïda de manera permanent dins del territori de la Unió mitjançant un acord voluntari entre persones físiques o jurídiques amb una finalitat comuna sense ànim de lucre.


3. Una associació europea establirà lliurement els seus objectius i les activitats necessàries per a aconseguir-los.


4. Els objectius d'una associació europea respectaran i donaran suport al foment dels objectius i els valors en els quals es fonamenta la Unió, tal com s'estableix en els articles 2 i 3 del Tractat de la Unió Europea.


5. Una associació europea es basarà en l'afiliació i determinarà lliurement qui pot formar part d'ella. A tal fi, podrà establir requisits especials per als membres, que hauran de basar-se en criteris raonables i objectius i estaran subjectes al principi de no discriminació.


Article 2


Definicions


A l'efecte del present Reglament, s'entendrà per:


a) «sense ànim de lucre»: que no té com a fi principal generar beneficis, encara que exercisca activitats econòmiques. Si es generen beneficis, aquests s'inverteixen en l'organització per a l'assoliment dels seus objectius, i no es distribueixen entre els seus membres, els seus fundadors o qualsevol altra part privada. El reconeixement del caràcter d'utilitat pública de conformitat amb l'article 21 no constitueix una condició necessària per a determinar que es tracta d'una associació sense ànim de lucre. No obstant això, si es reconeix el caràcter d'utilitat pública d'una organització, es considerarà que aquesta és una associació sense ànim de lucre;


b) «independent»: dit d'una associació, que no està sotmesa a ingerències estatals indegudes o que no forma part d'una estructura governamental o administrativa. Referent a això, una associació que rep finançament públic o que participa en un òrgan consultiu del govern podrà ser considerada independent, sempre que això no influïsca en l'autonomia del funcionament i de la capacitat de decisió de l'associació;


c) «autònoma»: dit d'una associació, que té una estructura institucional que li permet exercir totes les seues competències organitzatives internes i externes, i adoptar decisions fonamentals de manera independent;


d) «utilitat pública»: una millora del benestar de la societat o de part d'ella, que redunda en el benefici de l'interés general de la societat;


e) «transfronterera»: dit d'una associació, que persegueix l'objectiu d'aconseguir una cooperació trasnacional o una cooperació transfronterera dins de la Unió, o que els seus membres fundadors provenen d'almenys dos Estats membres, la qual cosa implica que són ciutadans o residents d'un Estat membre si són persones físiques, o tenen el seu domicili social en un Estat membre si són persones jurídiques;


f) «membre»: una persona física o jurídica que, de manera voluntària i deliberada, va sol·licitar afiliar-se a una associació per a donar suport als seus objectius i activitats, i a la qual es va admetre en virtut dels estatuts d'aqueixa associació. En el cas que una associació s'haja constituït com a resultat d'una transformació o una fusió, es podrà assumir de manera concloent la voluntat de ser membre.


Article 3


Normes aplicables a les associacions europees


1. Les associacions europees es regiran pel present Reglament i pels seus estatuts. Per a les matèries no contemplades pel present Reglament, les associacions europees es regiran pel Dret de l'Estat membre en el qual es trobe el seu domicili social.


2. Els Estats membres determinaran l'entitat jurídica o la categoria d'entitats jurídiques que es considera comparable a una associació europea a l'efecte d'establir, de manera coherent amb les disposicions i els objectius del present Reglament, el Dret aplicable de conformitat amb l'apartat 1.


Article 4


Organisme nacional d'associacions


1. Els Estats membres designaran una autoritat pública independent (en endavant, «organisme nacional d'associacions») i informaran d'això al Consell d'Associacions Europees a què es refereix l'article 5 i a la Comissió. L'organisme nacional d'associacions serà responsable de la inscripció de les associacions europees, de conformitat amb l'article 10, i de supervisar l'aplicació del present Reglament respectant plenament els drets i llibertats fonamentals de les associacions europees previstos en els Tractats i en la Carta.


2. Els organismes nacionals d'associacions contribuiran a l'aplicació coherent del present Reglament en tota la Unió. A tal fi, els organismes nacionals d'associacions cooperaran entre si, també en el marc del Consell d'Associacions Europees de conformitat amb els articles 5 i 22.


Article 5


Consell d'Associacions Europees


1. Queda designat el Consell d'Associacions Europees.


2. El Consell d'Associacions Europees estarà representat per un president i assistit per una secretaria.


3. El Consell d'Associacions Europees estarà compost per un representant de cada organisme nacional d'associacions i tres representants de la Comissió.


4. El Consell d'Associacions Europees actuarà amb independència en l'acompliment de les seues funcions i l'exercici de les seues competències.


5. Per a garantir l'aplicació coherent del present Reglament, el Consell d'Associacions Europees:


a) desenvoluparà, en cooperació amb la Comissió i els organismes nacionals d'associacions, formularis comuns o altres eines per a donar suport al registre electrònic de les associacions europees de conformitat amb l'article 10;


b) crearà i gestionarà la base de dades digital d'associacions europees a escala de la Unió com a eina d'informació i d'estadística, així com per a donar suport al diàleg civil estructurat sobre assumptes de la Unió;


c) tramitarà les notificacions de registre i dissolució, així com qualsevol altra decisió pertinent relativa a les associacions europees, amb la finalitat que es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea, com s'estableix en el present Reglament;


d) avaluarà l'adequació amb la qual els Estats membres determinen les entitats jurídiques comparables de conformitat amb l'article 3, apartat 2;


e) s'encarregarà de la recepció, l'examen i el seguiment de les reclamacions sobre l'aplicació del present Reglament, sense perjudici de les funcions dels organismes nacionals d'associacions;


f) decidirà sobre els recursos, si escau a través del seu Comité de Recursos de conformitat amb els articles 10 i 11;


g) examinarà qualsevol qüestió relativa a l'aplicació del present Reglament i consultarà a les parts implicades i a les parts interessades i els experts pertinents, per iniciativa pròpia o a petició d'un dels seus membres o de la Comissió;


h) publicarà directrius i recomanacions, i determinarà millors pràctiques per als organismes nacionals d'associacions i les associacions europees, a fi de garantir que el present Reglament s'aplique de manera coherent;


i) emetrà dictàmens i recomanacions per a la Comissió, per pròpia iniciativa o a petició d'un dels seus membres o de la Comissió, i després de consultar a les parts, les parts interessades i els experts pertinents sobre qualsevol qüestió relativa a les associacions europees o a les mesures derivades de la Directiva sobre normes mínimes;


j) emetrà dictàmens opinions i recomanacions per a la Comissió sobre els fons estructurals i operatius destinats a finançar la societat civil i l'organització del diàleg civil, així com a protegir i fomentar els drets i els valors de la Unió consagrats en el TUE, el TFUE i la Carta, amb vista a secundar i afavorir el desenvolupament de societats obertes, basades en drets, democràtiques, igualitàries i inclusives sobre la base de l'Estat de Dret;


k) promourà la cooperació, i els intercanvis bilaterals i multilaterals efectius d'informació i de bones pràctiques entre els òrgans nacionals d'associacions;


l) promourà programes comuns de formació i facilitarà l'intercanvi de personal entre organismes nacionals d'associacions.


6. El Consell d'Associacions Europees rendirà comptes al Parlament Europeu i al Consell, i informarà anualment sobre les seues activitats al Parlament Europeu, al Consell i a la Comissió.


7. Els debats del Consell d'Associacions Europees i els seus membres es regirà pel Reglament (CE) núm. 1049/2001 del Parlament Europeu i del Consell(9).


8. El Consell d'Associacions Europees adoptarà el seu reglament intern i les seues disposicions de funcionament.


9. El Consell d'Associacions Europees podrà convidar a les seues reunions i consultar regularment a representants de les agències europees pertinents i a experts independents, sobretot del món acadèmic i de la societat civil.


Capítol II


Constitució i registre


Article 6


Constitució


1. Es constituirà una associació europea:


a) per acord d'almenys tres membres fundadors; els membres fundadors provindran d'almenys dos Estats membres, la qual cosa implica que són ciutadans o residents d'un Estat membre si són persones físiques, o tenen el seu domicili social en un Estat membre si són persones jurídiques; o


b) com a resultat de la transformació en una associació europea d'una entitat existent que va ser constituïda en virtut del Dret d'un Estat membre, que compleix els requisits establits en la lletra a) i té el seu domicili social dins de la Unió; o


c) com a resultat d'una fusió entre almenys dues associacions europees existents; o


d) com a resultat d'una fusió entre almenys una associació europea existent i almenys una entitat pertanyent a les categories determinades de conformitat amb l'article 3, apartat 2; o


e) com a resultat de la fusió d'almenys dues entitats determinades de conformitat amb l'article 3, apartat 2, que van ser constituïdes en virtut del Dret d'Estats membres i tenen el seu domicili social dins de la Unió, sempre que aquestes entitats tinguen en total almenys tres membres i aqueixos membres procedisquen almenys de dos Estats membres diferents.


2. Els Estats membres podran disposar que una entitat de determinades conformitat amb l'article 3, apartat 2, i el domicili social del qual no es trobe en la Unió puga participar en la constitució d'una associació europea sempre que aquesta entitat estiga constituïda conformement al Dret d'un Estat membre, tinga el seu domicili social en aqueix mateix Estat membre i tinga una vinculació efectiva i contínua amb l'economia, la societat o la cultura d'aqueix Estat membre.


3. Es constituirà una associació europea per mitjà d'un acord escrit entre tots els membres fundadors o d'una acta escrita de la reunió de constitució signada per tots els membres fundadors i degudament verificada si així ho preveu el Dret nacional en la constitució d'associacions.


4. La desvinculació d'un membre fundador d'una associació europea no comportarà automàticament la desaparició o la dissolució de l'associació europea, sempre que aquesta associació continue duent a terme les seues activitats en virtut de l'acord d'almenys el nombre de persones a què es refereix l'apartat 1, lletra a).


5. Ni la constitució d'una associació europea ni cap procés de reestructuració s'utilitzaran per a menyscabar els drets dels treballadors o sindicats o les condicions laborals. De conformitat amb els convenis col·lectius aplicables i amb el Dret de la Unió i nacional, les obligacions relatives als treballadors i creditors continuaran complint-se, i s'informarà i consultarà degudament als treballadors, els voluntaris, els sindicats i els representants dels treballadors. Es respectaran i mantindran, quan siguen aplicables, els convenis col·lectius i els drets de representació dels treballadors en els consells d'administració.


Article 7


Composició


Les associacions europees podran distingir entre membres titulars i altres categories de membres. Els estatuts de l'associació europea establiran els drets i les obligacions de cada categoria de membres, especialment pel que fa al dret a vot.


Article 8


Estatuts


1. Els membres fundadors redactaran i signaran els estatuts de l'associació europea en el moment de la seua constitució o en la reunió constitutiva.


2. Els estatuts contindran, almenys, la següent informació relativa a l'associació europea:


a) la seua denominació, precedida o seguida de les sigles «EA»;


b) una relació precisa dels seus objectius, el seu caràcter no lucratiu i, quan siga procedent, una descripció dels seus fins d'utilitat pública;


c) adreça del seu domicili social;


d) els seus actius en el moment de la constitució,


e) la denominació, l'adreça i el domicili social dels seus membres fundadors, quan es tracte de persones jurídiques;


f) les condicions i els procediments d'admissió, expulsió i renúncia dels seus membres;


g) els drets i les obligacions dels seus membres i, en el seu cas, les seues diferents categories, així com els drets i les obligacions de cada categoria de membres;


h) les disposicions per les quals es regeix el nombre de membres del seu Consell d'Administració, la composició, el nomenament i el cessament dels membres del Consell d'Administració, els requisits per a incoar procediments en nom de l'associació contra els membres del Consell d'Administració, així com disposicions sobre el funcionament, les competències i les responsabilitats del Consell d'Administració, inclosos els poders de representació davant tercers;


i) les disposicions sobre el funcionament, les competències i les responsabilitats de l'Assemblea General a què es refereix l'article 16, incloses les regles de majoria i quòrum;


j) les disposicions relatives als drets i obligacions dels membres, inclosos els drets de vot i el dret a presentar propostes;


k) els motius i procediments per a la seua dissolució voluntària;


l) el seu compromís explícit de respectar els valors de la Unió consagrats en l'article 2 del TUE;


m) si l'associació disposa o no d'un capital de constitució i, en el seu cas, l'import d'aquest capital;


n) la freqüència amb la qual es convocarà la seua Assemblea General; i


o) la data d'aprovació dels estatuts i el procediment per a modificar-los.


Article 9


Domicili social


1. El domicili social de l'associació europea estarà situat dins del territori de la Unió, en el lloc establit en els seus estatuts. El domicili social estarà situat en el lloc en el qual l'associació europea tinga la seua administració central o el seu principal centre d'activitats en la Unió.


2. En cas de constitució d'una associació europea per transformació conformement a l'article 6, apartat 1, lletra b), els seus membres decidiran si el domicili social de l'associació europea roman en l'Estat membre en el qual l'entitat original estava registrada o es trasllada a un altre Estat membre.


3. En cas de constitució d'una associació europea per fusió conformement a l'article 6, apartat 1, lletres c), d) o e), els seus membres decidiran en quin dels Estats membres en els quals les entitats fusionades estaven registrades se situarà el domicili social de l'associació europea.


Article 10


Registre


1. Els membres fundadors d'una associació europea, en el termini de trenta dies a partir de la seua data de constitució conformement a l'article 6, apartat 3, presentaran una sol·licitud de registre davant l'organisme nacional d'associacions.


2. L'organisme nacional d'associacions, després de comprovar que els sol·licitants compleixen els requisits establits en el present Reglament, adoptarà una decisió sobre el registre de l'associació europea en un termini de trenta dies a partir de la recepció de la sol·licitud.


3. Els Estats membres no imposaran més requisits per al registre que els establits en el present Reglament.


4. Si l'organisme nacional d'associacions accepta la sol·licitud, inscriurà a l'associació europea en el registre nacional apropiat i comunicarà la seua decisió en un termini de quinze dies al Consell d'Associacions Europees, que procedirà a incloure l'associació europea en la base de dades digital d'associacions europees establida conformement a l'article 5, apartat 5, lletra b). En el mateix termini, l'organisme nacional d'associacions comunicarà així mateix la seua decisió a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea, que s'encarregarà que la informació es publique sense demora en el Diari Oficial de la Unió Europea.


5. Si, en el termini de trenta dies a partir de la presentació de la sol·licitud de registre, aquesta ha sigut denegada o no s'ha adoptat cap decisió sobre aquest tema, el sol·licitant podrà, en un termini de quinze dies a partir de la recepció de la decisió de denegació o una vegada vençut el termini de trenta dies per a adoptar una decisió, recórrer davant el Comité de Recursos establit en virtut de l'article 11.


El Comité de Recursos es pronunciarà sobre la sol·licitud de registre en un termini de trenta dies a partir del recurs.


Si el Comité de Recursos aprova la sol·licitud de registre o no adopta una decisió en el termini de 30 dies, l'organisme nacional d'associacions procedirà al registre en un termini de 15 dies a partir de la decisió o de l'omissió.


Tota decisió de denegació d'una sol·licitud de registre es comunicarà als sol·licitants i inclourà els motius degudament justificats de la denegació.


6. Una vegada inclosa en el registre nacional pertinent de conformitat amb l'apartat 4, la inscripció de l'associació europea farà efecte en el territori de la Unió.


7. La inscripció s'efectuarà a través dels formularis de registre comuns o altres eines a què es refereix l'article 5. El procediment de registre serà electrònic, accessible i permetrà als sol·licitants utilitzar la llengua oficial o una de les llengües oficials de l'Estat membre en el qual l'associació europea tinga el seu domicili social. Les taxes d'inscripció no seran superiors a les aplicables a les entitats a què es refereix l'article 3, apartat 2, ni superaran els costos administratius ni constituiran una càrrega financera indeguda, de conformitat amb el principi de proporcionalitat. Els organismes nacionals d'associacions faran possible la inscripció per mitjans no electrònics..


8. Una vegada rebuda d'una associació europea una sol·licitud de concessió del caràcter d'utilitat pública, l'organisme nacional d'associacions avaluarà la sol·licitud en relació amb els requisits establits en el present Reglament. L'organisme nacional d'associacions no imposarà més requisits que els establits en el present Reglament.


9. En el termini de quinze dies naturals a partir de la recepció de la sol·licitud del caràcter d'utilitat pública, l'organisme nacional d'associacions adoptarà una decisió vinculant sobre la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se quinze dies en casos degudament justificats, quan l'avaluació de la sol·licitud requerisca un examen més detingut o se sol·licite el dictamen del Consell d'Associacions Europees. L'organisme nacional d'associacions informarà immediatament l'associació europea de la duració i els motius de qualsevol pròrroga del període inicial de quinze dies.


10. Si l'organisme nacional d'associacions accepta la sol·licitud del caràcter d'utilitat pública, inscriurà aquesta decisió en el registre nacional corresponent i comunicarà la seua decisió en el termini de quinze dies al Consell d'Associacions Europees, que procedirà a incloure el caràcter d'utilitat pública de l'associació europea en la base de dades digital d'associacions europees establida conformement a l'article 5, apartat 5, lletra b). En el mateix termini, l'organisme nacional d'associacions comunicarà també la seua decisió a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea, que s'encarregarà que la informació es publique sense demora en el Diari Oficial de la Unió Europea.


11. Una vegada inclosa en el registre nacional pertinent conformement a l'apartat 10, la decisió adoptada sobre el caràcter d'utilitat pública de l'associació europea farà efecte en el territori de la Unió.


12. En cas que la sol·licitud del caràcter d'utilitat pública haja sigut denegada o no haja sigut objecte d'una decisió dins del termini a què es refereix l'apartat 9, el sol·licitant podrà, en un termini de quinze dies a partir de la recepció de la decisió denegatòria, recórrer al Comité de Recursos o, en expirar el termini per a adoptar una decisió, remetre la sol·licitud al Comité de Recursos establit en virtut de l'article 11.


El Comité de Recursos adoptarà una decisió en un termini de quinze dies a partir de la data del recurs o de la remissió de la sol·licitud, o de trenta dies en casos degudament motivats.


Si el Comité de Recursos aprova la sol·licitud del caràcter d'utilitat pública o no adopta una decisió en el termini previst en el paràgraf primer, l'organisme nacional d'associacions concedirà el caràcter d'utilitat pública en un termini de quinze dies a partir de la data de la decisió o de l'omissió.


Tota decisió de denegació d'una sol·licitud de registre es comunicarà als sol·licitants i inclourà els motius degudament justificats de la denegació.


13. Els membres fundadors d'una associació europea podran decidir presentar simultàniament una sol·licitud de registre i de caràcter d'utilitat pública, i en aquest cas la decisió sobre tots dos es tractarà com una sola i seran aplicables els terminis més llargs.


Article 11


Comité de Recursos


1. A tot tardar el ... [... mesos després de la data d'entrada en vigor del present Reglament], el Consell d'Associacions Europees crearà un Comité de Recursos, compost per un representant per Estat membre, així com un representant de la Comissió. El representant de la Comissió serà el president.


2. La Comissió es farà càrrec de la secretaria del Consell d'Associacions Europees.


3. El Comité de Recursos serà convocat pel seu president i les seues decisions s'adoptaran per majoria absoluta dels seus membres.


Article 12


Trasllat del domicili social


1. El domicili social d'una associació europea podrà traslladar-se a un altre Estat membre conformement al que es disposa en el present article. Els Estats membres garantiran que no existisquen traves per al trasllat dels actius i els documents pertanyents a l'associació europea que trasllade el seu domicili social. Aquest trasllat no donarà lloc a cap canvi dels estatuts de l'associació europea diferent dels previstos en el present article, ni a la dissolució de l'associació europea, ni a la creació d'una nova persona jurídica, i aquest trasllat tampoc afectarà cap dret o obligació existent abans del trasllat, a part dels vinculats intrínsecament a aquest.


2. La proposta de trasllat serà elaborada pel Consell d'Administració de l'associació europea i es publicarà de conformitat amb les normes nacionals de l'Estat membre en el qual tinga el seu domicili social.


3. La proposta de trasllat a què es refereix l'apartat 2 inclourà detalls sobre:


a) el domicili social previst i el nom proposat en l'Estat membre de destí;


b) el nom i la direcció en l'Estat membre d'origen;


c) els estatuts modificats proposats, inclòs el nou nom de l'associació europea, quan siga procedent;


d) el calendari proposat per al trasllat; i


e) les conseqüències jurídiques i econòmiques previstes del trasllat.


4. La decisió de trasllat no s'adoptarà fins a dos mesos després de la publicació de la proposta. Les decisions de trasllat es regiran per les condicions establides per a la modificació dels estatuts de l'associació europea.


5. Els creditors i titulars d'altres drets enfront de l'associació europea que precediren a la publicació de la proposta de trasllat tindran dret a exigir a l'associació europea que els proporcione les garanties adequades. La prestació d'aquestes garanties es regirà pel Dret nacional de l'Estat membre en el qual l'associació europea tinguera el seu domicili social abans del trasllat. Els Estats membres podran ampliar l'aplicació d'aquesta disposició a fi d'incloure els deutes contrets per l'associació europea amb entitats públiques abans de la data de trasllat.


6. L'autoritat competent de l'Estat membre en el qual l'associació europea tinga el seu domicili social expedirà un certificat en el qual es faça constar que els actes i tràmits requerits abans del trasllat s'han completat correctament.


7. El nou registre no s'efectuarà fins que no s'haja presentat el certificat previst en l'apartat 8. El trasllat del domicili social de l'associació europea, així com la corresponent modificació dels seus estatuts, faran efecte en la data en què el trasllat s'haja registrat conformement a l'article 10.


8. Un Estat membre podrà, respecte de les associacions europees que tinguen el seu domicili social en el seu territori, denegar el trasllat del domicili social, en cas que una autoritat competent designada formule objecció formal en el termini de dos mesos especificat en l'apartat 6. Aquesta objecció només podrà formular-se si es fonamenta en motius de seguretat pública, i es comunicarà a l'organisme nacional d'associacions de l'Estat membre de destí i al Consell d'Associacions Europees.


9. Si es denega el trasllat del domicili social conformement a l'apartat 8, l'associació europea podrà, en un termini de quinze dies a partir de la recepció de la decisió denegatòria, recórrer davant el Comité de Recursos establit en virtut de l'article 11. El Comité de Recursos adoptarà una decisió en un termini de quinze dies, o de trenta dies en casos degudament justificats en els quals l'avaluació de la sol·licitud requerisca un examen més detingut.


10. Si el Comité de Recursos aprova el trasllat o no adopta una decisió en el termini previst en l'apartat 11, l'organisme nacional d'associacions de l'Estat membre competent aprovarà el trasllat en un termini de quinze dies a partir de la data de la decisió o de l'omissió.


Tota decisió de denegació de trasllat es comunicarà als sol·licitants i anirà acompanyada dels motius degudament justificats de la decisió.


11. Si el trasllat d'un domicili social és definitiu, l'organisme nacional d'associacions de l'Estat membre en el qual l'associació europea tinguera el seu domicili social abans del trasllat comunicarà aquesta informació en un termini de quinze dies a l'organisme nacional d'associacions de l'Estat membre al qual l'associació europea tinga intenció de traslladar el seu domicili social i al Consell d'Associacions Europees. A tot tardar quinze dies després de rebre aquesta informació, l'organisme nacional d'associacions de l'Estat membre de destí inclourà a l'associació europea en el registre nacional corresponent. El Consell d'Associacions Europees vetlarà perquè els detalls del trasllat es publiquen en el la base de dades electrònica de les Associacions Europees, així com en el Diari Oficial de la Unió Europea, a tot tardar quinze dies després de rebre la comunicació de l'Estat membre en el qual l'associació europea tenia el seu domicili social abans del trasllat. El trasllat del domicili social de l'associació europea farà efecte i serà oposable enfront de tercers a partir de la data en què l'associació europea estiga inscrita en el registre nacional de l'Estat membre del seu nou domicili social.


12. Una associació europea que siga objecte de dissolució, liquidació, insolvència, suspensió de pagaments o altres procediments similars no podrà traslladar el seu domicili social.


Article 13


Personalitat jurídica


1. Una associació europea adquirirà personalitat jurídica en tots els Estats membres després de la seua inscripció com a associació europea en el registre nacional corresponent.


2. Després de la notificació de la inscripció, però abans de la inclusió en el registre nacional corresponent, l'associació europea podrà exercir els seus drets com a persona jurídica si utilitza «associació europea en fase de constitució» com a part del seu nom i de conformitat amb les normes nacionals sobre supervisió cautelar aplicables a les associacions nacionals en l'Estat membre en el qual l'associació europea tinga el seu domicili social durant la fase de constitució. Si, abans d'adquirir personalitat jurídica, s'han emprés accions en nom de l'associació europea i aquesta no assumeix les obligacions derivades d'aquestes accions, les persones físiques o jurídiques que les duguen a terme seran responsables solidàries d'elles, llevat que es dispose d'una altra manera en les normes nacionals aplicables de l'Estat membre en el qual l'associació europea tinga el seu domicili social durant la seua constitució.


3. A partir del... [data d'entrada en vigor del present Reglament], únicament les associacions europees constituïdes i registrades conformement al present Reglament podran incloure la denominació «associació europea» en el seu nom, en la llengua o llengües oficials de l'Estat membre en el qual estiguen establides. Podran fer-ho després de la seua inscripció en el registre nacional corresponent, de conformitat amb l'article 10, apartat 4.


4. Com a persona jurídica, una associació europea tindrà la capacitat d'exercir, en el seu propi nom, les competències, els drets i les obligacions necessaris per a la consecució dels seus objectius en les mateixes condicions que les entitats jurídiques determinades conformement a l'article 3, apartat 2, i constituïdes de conformitat amb el Dret de l'Estat membre en el qual l'associació europea tinga el seu domicili social.


5. A conseqüència de la seua adquisició de personalitat jurídica, una associació europea adquirirà el dret i la capacitat per a:


a) celebrar contractes i realitzar altres actes jurídics, inclosa l'adquisició de béns mobles i immobles;


b) recaptar fons per a donar suport a les seues activitats sense ànim de lucre;


c) rebre donacions i llegats;


d) contractar personal;


e) personar-se com a part en actuacions judicials; i


f) accedir a serveis financers.


Article 14


Governança i organismes


1. Una associació europea tindrà llibertat per a determinar les seues estructures de gestió interna i la seua governança en els seus estatuts, sempre que es complisquen les disposicions del present Reglament. Aquestes estructures i governança seran en tot cas conformes als principis democràtics i als valors fonamentals de la Unió.


2. Una associació europea estarà dirigida per almenys dos òrgans, el Consell d'Administració i l'Assemblea General.


3. El Consell d'Administració o l'Assemblea General podran crear altres òrgans de governança, en les condicions i de conformitat amb els procediments establits en el present Reglament i en els estatuts de l'associació europea.


Article 15


Consell d'Administració


1. El Consell d'Administració gestionarà l'associació europea en interés de l'associació europea i en favor de la consecució dels seus objectius, segons el que es preveu en els estatuts de l'associació europea.


2. El Consell d'Administració serà triat per l'Assemblea General, de conformitat amb els estatuts. La informació sobre la composició del Consell d'Administració es posarà a la disposició de l'organisme nacional d'associacions en un termini de sis mesos a partir de la data de la seua elecció. L'organisme nacional d'associacions informarà sobre aquest tema el Consell d'Associacions Europees. Tot canvi en la composició del Consell d'Administració es comunicarà de la mateixa manera. L'associació europea també posarà aquesta informació a la disposició del públic.


3. Una persona no podrà ser membre del Consell d'Administració, ni se li podran conferir poders, ni tindre responsabilitats de gestió o representació conformement a l'apartat 6 si està inhabilitada per a formar part d'un consell d'administració o d'un altre òrgan similar de gestió o supervisió d'una entitat jurídica a causa de:


a) el Dret de la Unió o nacional aplicable a aquesta persona;


b) el Dret de la Unió o nacional aplicable a les entitats jurídiques determinades conformement a l'article 3, apartat 2, en l'Estat membre en què l'associació europea tinga el seu domicili social; o


c) una decisió judicial o administrativa pronunciada o reconeguda en un Estat membre.


4. En el marc de les funcions que els atribueix el present Reglament i els estatuts de l'associació europea, tots els membres del Consell d'Administració tindran els mateixos drets i obligacions.


5. El Consell d'Administració podrà delegar poders o responsabilitats de gestió en comités compostos per un o més membres de l'associació europea. Els estatuts o l'Assemblea General adoptaran les condicions d'exercici d'aquesta delegació.


6. El Consell d'Administració podrà celebrar reunions ordinàries i extraordinàries. En el marc de les seues reunions ordinàries, el Consell d'Administració es reunirà amb la periodicitat establida en els estatuts de l'associació europea, i almenys dues vegades a l'any, per a examinar els comptes, les activitats i les previsions sobre els projectes de l'associació europea.


7. Una vegada a l'any, el Consell d'Administració elaborarà un informe sobre els comptes i les activitats de l'associació europea, que transmetrà a l'organisme nacional d'associacions i al Consell d'Associacions Europees. L'associació europea també posarà a la disposició del públic aqueix informe anual.


8. Sense perjudici del que es disposa en l'article 22, apartat 2, i en la mesura en què s'aplique a les entitats a què es refereix l'article 3, apartat 2, el Consell d'Administració elaborarà anualment un estat financer dels comptes de l'associació europea en el qual s'indiquen, entre altres qüestions, els ingressos generats per les activitats econòmiques i els fons com ara crèdits i préstecs bancaris, i les donacions o la recepció no compensada d'efectiu o béns durant l'any civil anterior, així com una estimació pressupostària per a l'exercici següent. De conformitat amb el Dret nacional, els Estats membres podran exigir al Consell d'Administració que mostre l'estat financer a l'autoritat competent i als membres de l'associació. En tal cas, els membres podran demanar al Consell d'Administració que facilite més informació, en particular sobre les fonts de finançament. Els membres només podran fer-ho quan, després de l'examen de l'estat financer anual, siga necessari a l'efecte de transparència i rendició de comptes, i a condició que siga proporcionat. A tal fi, l'associació europea haurà de mantindre un registre complet i precís de totes les transaccions financeres, com s'estableix en l'article 23, apartat 1.


9. Els membres del Consell d'Administració tindran la facultat de representar a l'associació europea davant tercers i en procediments judicials, dins dels límits i en les condicions establits en els seus estatuts. Quan es conferisca a dos o més membres la facultat de representar a l'associació europea davant tercers, aqueixes persones exerciran aquesta facultat col·lectivament.


10. Tots els actes realitzats pels membres del Consell d'Administració en nom de l'associació europea vincularan a l'associació europea davant tercers, sempre que no excedisquen de les competències conferides al Consell d'Administració per la legislació aplicable o legalment conferides al Consell d'Administració pels estatuts de l'associació europea.


Article 16


Assemblea General


1. La reunió general de l'associació europea, en la qual es reuneixen tots els membres, es denominarà Assemblea General.


2. El Consell d'Administració convocarà l'Assemblea General de conformitat amb els estatuts de l'associació europea.


3. S'informarà els membres de l'Assemblea General a tot tardar quinze dies abans de la data fixada per l'Assemblea General.


4. El Consell d'Administració podrà convocar l'Assemblea General en qualsevol moment, bé per pròpia iniciativa, bé a petició d'almenys una quarta part dels membres. Els estatuts podran fixar un llindar inferior.


5. L'Assemblea General podrà celebrar-se de manera presencial, en línia o en una combinació de totes dues modalitats, sense que això afecte la seua validesa ni a la validesa de les decisions adoptades. El Consell d'Administració decidirà quin de les tres modalitats s'utilitza per a cada Assemblea General, llevat que la majoria dels membres de l'associació propose una altra modalitat.


6. En la sol·licitud d'Assemblea General s'exposaran els motius de la seua convocatòria i els punts que hagen d'incloure's en l'ordre del dia.


7. Tots els membres tindran dret a la informació i a accedir als documents, de conformitat amb les normes establides en els estatuts, abans de cada Assemblea General.


8. Tots els membres tindran dret a participar en l'Assemblea General, a intervindre i a presentar propostes.


9. El dret de vot i a presentar propostes dels membres en l'Assemblea General s'exercirà de conformitat amb els estatuts de l'associació europea, conformement a l'article 8, apartat 2, lletra j).


10. Els membres podran designar a un altre membre perquè els represente en l'Assemblea General abans de la reunió, conformement a un procediment que s'establirà en els estatuts de l'associació europea. Un membre no podrà representar a més d'altres dos membres.


11. Les decisions de l'Assemblea General sobre assumptes ordinaris s'adoptaran, llevat que es dispose d'una altra manera, per majoria dels vots dels membres presents o representats. Els vots es distribuiran d'una manera equitativa, de conformitat amb les normes establides en els estatuts de l'associació europea.


Article 17


Capítols de l'associació i membres principals


1. Una associació europea podrà tindre seccions regionals. No es considerarà que les seccions posseeixen personalitat jurídica pròpia, però podran organitzar i gestionar activitats en nom de l'associació, sempre que es complisquen els requisits dels seus estatuts.


2. El Consell d'Administració de l'associació europea podrà designar seccions o membres que siguen persones jurídiques perquè siguen agents principals en l'execució i desenvolupament dels projectes de l'associació europea. Els Estats membres permetran que seccions o membres duguen a terme projectes en el seu territori com a agents principals d'una associació europea.


Article 18


Modificació dels estatuts


1. Tota modificació dels estatuts de l'associació europea es debatrà en l'Assemblea General convocada a aquest efecte.


2. S'informarà els membres de les Assemblees Generals destinades a debatre i decidir sobre les propostes de modificació dels estatuts de l'associació europea almenys trenta dies naturals abans de la data fixada per a l'Assemblea. La notificació haurà d'incloure les propostes en qüestió.


3. L'Assemblea General estarà facultada per a modificar els estatuts si almenys la meitat més un dels membres de l'associació europea són presents o representats.


4. Les modificacions dels estatuts de l'associació europea s'adoptaran si almenys dos terços dels membres presents o representats de l'Assemblea General voten a favor.


5. Les esmenes a l'objectiu declarat de l'associació europea s'adoptaran si almenys tres quartes parts dels membres presents o representats de l'Assemblea General voten a favor.


6. En un termini de sis mesos a partir de la data de la seua aprovació, es transmetrà el text dels estatuts aprovats a l'organisme nacional d'associacions, que informarà al seu torn el Consell d'Associacions Europees. Aquesta informació serà posada a la disposició del públic per l'associació europea i comunicada al Consell d'Associacions Europees per a la seua inclusió en la base de dades europea a què es refereix l'article 5, apartat 5, lletra b).


Capítol III


Disposicions relatives al tracte de les associacions europees en els Estats membres


Article 19


Principi de no discriminació


1. Queda prohibit tot tracte discriminatori a les associacions europees.


2. Les associacions europees rebran el mateix tracte que reben les entitats nacionals equivalents determinades de conformitat amb l'article 3, apartat 2.


Article 20


Caràcter d'utilitat pública


1. Una associació europea podrà obtindre el reconeixement del seu caràcter d'utilitat pública si es compleixen les següents condicions acumulatives:


a) la finalitat i les activitats de l'organització persegueixen un objectiu d'utilitat pública que contribueix al benestar de la societat o d'una part d'aquesta i, per tant, contribueixen al bé públic, excepte quan aqueixa finalitat i aqueixes activitats s'orienten sistemàtica i directament a beneficiar les estructures d'un partit polític específic. Els següents fins, entre altres, es consideraran orientats a un objectiu d'utilitat pública:


i) l'art, la cultura o la conservació històrica;


ii) la protecció del medi ambient i el canvi climàtic;


iii) la promoció i protecció dels drets fonamentals i dels valors de la Unió, inclosos la democràcia, l'Estat de Dret i l'eliminació de tota discriminació per raó de sexe, raça, ètnia, religió, discapacitat, orientació sexual o qualsevol altre motiu;


iv) la justícia social, la inclusió social i la prevenció o la mitigació de la pobresa;


v) l'assistència i l'ajuda humanitàries, també en cas de catàstrofe;


vaig veure) l'ajuda i la cooperació per al desenvolupament;


vii) la protecció, l'assistència i el suport als sectors vulnerables de la població, inclosos els xiquets, les persones majors, les persones amb discapacitat, les persones que busquen o gaudeixen de protecció internacional i les persones sense llar;


viii) la protecció dels animals;


ix) la ciència, la investigació i la innovació;


x) l'educació, la formació i la participació de la joventut;


xi) la promoció i la protecció de la salut i el benestar, inclosa la prestació d'assistència mèdica;


xii) la protecció dels consumidors; i


xiii) l'esport aficionat i la seua promoció.


b) tot superàvit de qualsevol activitat econòmica o una altra activitat lucrativa generat per l'organització s'utilitza exclusivament per a promoure els objectius d'utilitat pública de l'organització;


c) en cas de dissolució de l'organització, les salvaguardes estatutàries garanteixen que tots els actius continuaran servint a objectius d'utilitat pública; i


d) els membres de les estructures de govern de l'organització que no estan ocupats com a personal de l'organització no poden optar a una remuneració diferent d'unes dietes de despeses adequades.


2. Les associacions europees podran sol·licitar a l'organisme nacional d'associacions de l'Estat membre en el qual tinguen el seu domicili social el reconeixement del seu caràcter d'utilitat pública, de conformitat amb els requisits establits en l'apartat 1.


3. L'organisme nacional d'associacions adoptarà una decisió sobre la sol·licitud del caràcter d'utilitat pública seguint el procediment establit en l'article 10, apartats 8 i 9.


4. Els Estats membres tractaran a les associacions europees a les quals es concedisca el caràcter d'utilitat pública de la mateixa manera que a les entitats jurídiques a les quals, dins del seu àmbit competencial, s'haja concedit un estatut corresponent .


Article 21


Principi del tractament nacional


Les associacions europees estaran subjectes a les disposicions de Dret nacional aplicables a les entitats jurídiques determinades conformement a l'article 3, apartat 2, en l'Estat membre en què tinguen el seu domicili social.


Article 22


Principi de tracte no arbitrari


Les associacions europees no podran ser objecte d'un tracte diferenciat per part dels Estats membres basat únicament en la conveniència política de la seua finalitat, àmbit d'activitat o fonts de finançament.


Capítol IV


Finançament i informes


Article 23


Captació de fons i lliure utilització d'actius


1. Les associacions europees podran sol·licitar, rebre, organitzar o donar recursos, inclosos els financers, en espècie i materials, i sol·licitar i rebre recursos humans, des de qualsevol font o a qualsevol destí, ja siguen organismes públics, particulars o organismes privats, en qualsevol Estat membre i en tercers països.


2. Les associacions europees estaran subjectes a les disposicions de Dret de la Unió i nacional aplicable en matèria de fiscalitat, duanes, divises, blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com a les normes que regulen el finançament de les eleccions i els partits polítics, aplicables a les entitats jurídiques determinades conformement a l'article 3, apartat 2, en l'Estat membre en el qual tinguen el seu domicili social.


3. Les associacions europees estaran subjectes a obligacions d'informació i publicitat de conformitat amb el Dret nacional, també pel que fa a la composició del seu Consell d'Administració, les disposicions dels seus estatuts, el seu finançament i els seus estats financers, sempre que aquestes obligacions responguen a l'objectiu d'interés general de garantir que les associacions europees operen de manera transparent i rendisquen comptes, i sempre que aquestes obligacions siguen necessàries i proporcionades.


El compliment de les obligacions contemplades en el paràgraf primer no donarà lloc al fet que les associacions europees estiguen subjectes a normes més estrictes que les aplicables a les entitats nacionals equivalents determinades conformement a l'article 3, apartat 2, i a entitats sense ànim de lucre. Aquestes obligacions d'informació i publicitat no donaran lloc a cap diferència de tracte o limitació dels drets i obligacions de l'associació europea, amb independència de la conveniència de la seua finalitat o les seues fonts de finançament.


Article 24


Comptabilitat i auditoria


1. Les associacions europees mantindran un registre complet i precís de totes les transaccions financeres.


2. Les associacions europees elaboraran almenys una vegada a l'any:


a) els seus comptes anuals;


b) els seus comptes consolidats, en el seu cas;


c) un pressupost estimat per al pròxim exercici pressupostari; i


d) un informe anual d'activitat.


El Consell d'Administració remetrà l'informe anual d'activitat i els seus estats financers a l'organisme nacional d'associacions conformement a l'article 14, apartats 7 i 8.


3. L'informe anual d'activitat contindrà com a mínim:


a) informació sobre les activitats de l'associació europea l'any de referència;


b) informació sobre les previsions, si està disponible; i


c) una descripció de com es va contribuir a la fi d'utilitat pública durant a l'any precedent, si li va ser concedit a l'associació europea el caràcter corresponent.


4. Els comptes anuals de les associacions europees i, en el seu cas, els comptes consolidats s'auditaran de conformitat amb les disposicions aplicables a les entitats jurídiques determinades conformement a l'article 3, apartat 2, en l'Estat membre en el qual l'associació europea de què es tracte tinga el seu domicili social. L'auditoria es durà a terme almenys una vegada cada quatre anys i no més d'una vegada cada dos anys.


5. L'informe resultant de l'auditoria contemplada en l'apartat 4 serà publicat segons el que es preveu en el Dret de l'Estat membre en el qual l'associació europea tinga el seu domicili social.


6. Les autoritats de l'Estat membre no exigiran a les associacions europees que proporcionen accés a informació sobre aquells dels seus membres que siguen persones físiques, llevat que siga necessari a l'efecte d'una investigació penal pública relativa a infraccions penals punibles amb una pena privativa de llibertat d'un màxim d'almenys un any i després d'una decisió d'un òrgan jurisdiccional independent.


7. L'organisme nacional d'associacions remetrà un resum bianual amb informació rellevant sobre totes les auditories contemplades en l'apartat 4 al Consell d'Associacions Europees, que disposarà la publicació de l'informe en el Diari Oficial de la Unió Europea, així com en el seu lloc web.


8. Les normes comptables i d'auditoria aplicables a les associacions europees no seran menys favorables que les aplicables a les empreses en virtut de la Directiva 2006/43/CE(10) o de la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell(11).


9. El present article serà aplicable sense perjudici de les disposicions nacionals corresponents més favorables en l'Estat membre on se situe el domicili social.


Capítol V


Cooperació amb els Estats membres i responsabilitat


Article 25


Cooperació amb els Estats membres


1. L'organisme nacional d'associacions de l'Estat membre encarregat del registre consultarà en temps oportú als organismes nacionals d'associacions d'altres Estats membres sobre qualsevol qüestió important relativa a la legalitat i responsabilitat d'una determinada associació europea i informarà d'això al Consell d'Associacions Europees.


2. Llevat que en el present Reglament es dispose d'una altra manera, els organismes nacionals d'associacions comunicaran, anualment, un resum de tota informació pertinent sobre les decisions en matèria d'associacions europees en el territori del seu Estat membre. Aqueix resum contindrà una llista d'assumptes en els quals s'hagen iniciat investigacions penals contra associacions europees, inclosos aquells en els quals s'haja sol·licitat la publicitat d'informació sobre membres conformement a l'article 24, apartat 6.


3. Si el Consell d'Associacions Europees considera que un organisme nacional d'associacions no compleix el present Reglament, proporcionarà a la Comissió tota la informació rellevant. La Comissió avaluarà aqueixa informació i prendrà les mesures oportunes.


4. Les associacions europees disposaran de vies de recurs eficaços per a impugnar les decisions que els afecten adoptades per l'organisme nacional d'associacions, inclosa la possibilitat d'obtindre la revisió judicial d'aquestes decisions.


Article 26


Responsabilitat de les associacions europees i dels membres del seu Consell d'Administració


1. La responsabilitat de les associacions europees es regirà per les disposicions aplicables a les entitats jurídiques determinades conformement a l'article 3, apartat 2, en l'Estat membre en el qual l'associació europea tinga el seu domicili social.


2. Els membres del Consell d'Administració d'una associació europea seran responsables solidaris dels danys i perjudicis patits per l'associació europea a conseqüència de l'incompliment de les obligacions inherents a les seues funcions. No obstant això, la responsabilitat no serà solidària pels danys i perjudicis patits per l'associació europea quan es demostre l'incompliment d'obligacions específiques vinculades únicament a les funcions d'aquest membre.


3. Els estatuts establiran les condicions per a la incoació de procediments en nom de l'associació europea contra els membres del Consell d'Administració.


Capítol VI


Dissolució, insolvència, liquidació


Article 27


Dissolució voluntària


1. Una associació europea podrà dissoldre's de manera voluntària:


a) per decisió del Consell d'Administració conformement al que es disposa en els estatuts de l'associació europea, amb l'acord de l'Assemblea General; o


b) per decisió de l'Assemblea General; aquesta decisió podrà ser anul·lada per l'Assemblea General abans de la dissolució o liquidació de l'associació europea faça efecte formalment.


2. L'associació europea comunicarà a l'organisme nacional d'associacions tota decisió de dissolució voluntària adoptada conformement a l'apartat 1 a tot tardar quinze dies després d'adoptar aqueixa decisió.


3. L'organisme nacional d'associacions esborrarà immediatament a l'associació europea del registre nacional pertinent i informarà el Consell d'Associacions Europees, així com l'Oficina de Publicacions d'Unió Europea, sobre la dissolució de l'associació europea conformement a l'apartat 1, a tot tardar quinze dies després que tinga coneixement de la dissolució. Immediatament després d'aquesta notificació, el Consell d'Associacions Europees publicarà un anunci de dissolució de l'associació europea en el Diari Oficial de la Unió Europea i esborrarà a l'associació europea de la base de dades electrònica de la Unió, i l'Oficina de Publicacions publicarà un anunci de dissolució de l'associació europea en el Diari Oficial de la Unió Europea.


4. La dissolució de l'associació europea farà efecte en tota la Unió a partir de la data d'esborrat de l'associació del registre nacional corresponent.


Article 28


Dissolució involuntària


1. Una associació europea només podrà dissoldre's mitjançant una decisió definitiva d'un òrgan jurisdiccional competent de l'Estat membre en el qual l'associació europea tinga o tinguera finalment el seu domicili social, si:


a) el domicili social de l'associació europea serà o ha sigut traslladat fora del territori de la Unió;


b) les condicions per a la constitució de l'associació europea establides en el present Reglament deixen de complir-se; o


c) les activitats de l'associació europea deixen de ser compatibles amb els objectius i valors de la Unió o suposen una amenaça greu per a la seguretat pública.


2. Quan s'adopte una decisió de dissolució de conformitat amb l'apartat 1, lletres a) o b), el Consell d'Associacions Europees concedirà a l'associació europea un termini raonable per a regularitzar la seua situació abans que la decisió faça efecte.


3. Els sol·licitants tindran accés a vies de recurs per a impugnar una decisió de dissolució davant els òrgans jurisdiccionals competents.


4. L'organisme nacional d'associacions cancel·larà immediatament a l'associació europea del registre nacional pertinent i informarà el Consell d'Associacions Europees, així com l'Oficina de Publicacions d'Unió Europea, sobre la dissolució involuntària de l'associació europea, a tot tardar quinze dies després que la decisió siga ferma. Immediatament després d'aquesta notificació, el Consell d'Associacions Europees esborrarà a l'associació europea de la base de dades electrònica de la Unió i l'Oficina de Publicacions publicarà un anunci de dissolució de l'associació europea en el Diari Oficial de la Unió Europea.


5. La dissolució de l'associació europea farà efecte en tota la Unió a partir de la data de cancel·lació de l'associació del registre nacional corresponent.


Article 29


Liquidació i insolvència


1. La dissolució d'una associació europea implica la seua liquidació. Aqueixa liquidació es regirà pel Dret aplicable a les entitats jurídiques determinades conformement a l'article 3, apartat 2, en l'Estat membre en què l'associació europea tinga el seu domicili social.


2. Una associació europea conservarà la seua capacitat, en el sentit de l'article 13, fins que concloga la seua liquidació.


Article 30


Revisió i avaluació


A tot tardar el ... [cinc anys després de l'entrada en vigor del present Reglament], la Comissió presentarà al Consell i al Parlament Europeu un informe sobre l'aplicació del present Reglament, si escau, juntament amb propostes de modificació.


Capítol VII


Article 31


Disposicions finals


El present Reglament entrarà en vigor el ... [endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea].


PART II


Proposta de


DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA


sobre unes normes mínimes comunes per a les organitzacions sense ànim de lucre en la Unió (Directiva sobre normes mínimes)


EL PARLAMENT EUROPEU I EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA,


Vist el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i en particular el seu article 114,


De conformitat amb el procediment legislatiu ordinari,


Considerant el següent:


(1) La llibertat d'associació és un dret fonamental, reconegut en el Tractat de la Unió Europea (TUE) i en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (en endavant, «Carta») i les constitucions dels Estats membres, i és clau per al funcionament de la democràcia, ja que constitueix una condició essencial per a l'exercici d'altres drets fonamentals per part de les persones, inclòs el dret a la llibertat d'expressió.


(2) Les organitzacions sense ànim de lucre gaudeixen de la protecció de determinats drets, inclosos els drets fonamentals, en nom propi, basada en la jurisprudència pertinent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i del Tribunal Europeu de Drets Humans.


(3) Les organitzacions sense ànim de lucre contribueixen de manera decisiva a la consecució d'objectius d'interés públic i dels objectius de la Unió, en particular promovent la participació activa en la vida econòmica, democràtica i social de les nostres societats.


(4) En l'actualitat, les organitzacions sense ànim de lucre, en perseguir els seus objectius, participen plenament en les nostres economies i en el desenvolupament del mercat interior, en particular comprometent-se en diverses activitats de rellevància nacional i transnacional i intervenint regularment en activitats econòmiques.


(5) Les organitzacions sense ànim de lucre són, especialment, motors clau del desenvolupament del sector terciari, que es calcula que representa al voltant del 13% de la mà d'obra en tota Europa, sobre la base dels resultats del projecte 2014-2017 titulat «The Contribution of the Third Sector to Europe’s Soci-economic Development» (La contribució del sector terciari al desenvolupament socioeconòmic d'Europa), coordinat per l'Institut d'Investigacions Socials (ISF) d'Oslo(12).


(6) Les organitzacions sense ànim de lucre són agents importants en el desenvolupament i l'aplicació de les polítiques de la Unió que donen suport al mercat interior, com demostra la seua participació en diversos grups d'experts, com el Fòrum d'Alt Nivell sobre la Millora del Funcionament de la Cadena Alimentària.


(7) Diversos informes, també de l'Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, assenyalen els nombrosos obstacles derivats de les disposicions legals, reglamentàries i administratives nacionals que regulen la constitució, la inscripció, les operacions, el finançament i les activitats transfrontereres de les organitzacions sense ànim de lucre, i que afecten la capacitat de les persones físiques o jurídiques o de grups d'aquestes persones, independentment de la seua nacionalitat, d'establir, registrar o operar en el seu territori una organització sense ànim de lucre.


(8) El Comité Econòmic i Social Europeu ha demanat als Estats membres que creen un entorn propici per a la filantropia que, d'acord amb les llibertats i els drets fonamentals de la Unió, fomente l'acció filantròpica i ciutadana, les donacions privades per a causes d'utilitat pública i la creació d'organitzacions filantròpiques(13). Reforçar la complementarietat entre el treball de les institucions públiques i les organitzacions filantròpiques i garantir que la legislació nacional i les polítiques de la Unió faciliten la donació de recursos privats en favor del bé comú mitjançant la lliure circulació de capitals associada al principi de no discriminació i al tracte fiscal equitatiu de les organitzacions filantròpiques europees és, per tant, important a l'hora d'explotar el potencial de les donacions transfrontereres i les inversions en el bé comú.


(9) Pese al creixent nombre d'associacions transfrontereres i organitzacions sense ànim de lucre en la Unió, actualment no existeix un marc legislatiu paneuropeu harmonitzat que els permeta operar i organitzar-se adequadament amb caràcter transfronterer.


(10) Donada la importància de les organitzacions sense ànim de lucre, és fonamental que la seua constitució i les seues operacions es faciliten i protegisquen eficaçment en la legislació dels Estats membres.


(11) En la Recomanació CM/Rec(2007)14 del Comité de Ministres del Consell d'Europa sobre la condició jurídica de les organitzacions no governamentals a Europa, els Estats membres ja han reconegut el paper de les organitzacions sense ànim de lucre i, en particular, de les organitzacions no governamentals, com un element essencial de la contribució de la societat civil a la transparència i la rendició de comptes de l'administració democràtica, i establit les normes mínimes que han de respectar-se en relació amb la creació, la gestió i les activitats generals d'aquestes organitzacions.


(12) Les Directrius conjuntes sobre la llibertat d'associació (CDL-AD(2014) 046), adoptades per la Comissió Europea per a la Democràcia pel Dret (Comissió de Venècia) i l'Oficina d'Institucions Democràtiques i Drets Humans (OIDDH) de l'OSCE, proporcionen orientacions als legisladors sobre la trasposició de normes internacionals sobre drets humans en matèria de llibertat d'associació al Dret nacional.


(13) És necessari a escala de la Unió basar-se en les normes existents per a les organitzacions sense ànim de lucre —d'acord amb la llibertat d'associació i la lliure circulació de capitals—, destinades a garantir un nivell uniforme de protecció i unes condicions de competència equitatives per a totes les organitzacions sense ànim de lucre establides en la Unió, amb la intenció d'assegurar un entorn propici en el qual aquestes organitzacions puguen contribuir sense obstacles al funcionament del mercat interior.


(14) La present Directiva ha d'aproximar les legislacions dels Estats membres pel que fa a determinats aspectes de la constitució, la inscripció, les operacions, el finançament, les obligacions d'informació i les activitats transfrontereres de les organitzacions sense ànim de lucre.


(15) La present Directiva no ha d'afectar les normes dels Estats membres en matèria de fiscalitat de les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori. En transposar les seues disposicions, els Estats membres han de tindre present que no han d'introduir ni aplicar disposicions en l'àmbit del Dret fiscal que afecten el registre, les operacions, el finançament i els moviments transfronterers de les organitzacions sense ànim de lucre de manera que s'eludisca la lletra o l'esperit de les normes establides en la present Directiva.


(16) La present Directiva no ha d'afectar el Dret penal dels Estats membres. En transposar les seues disposicions, els Estats membres han de tindre present que no han d'introduir ni aplicar disposicions de Dret penal que regulen específicament o afecten el registre, les operacions, el finançament i els moviments transfronterers d'organitzacions sense ànim de lucre de manera que s'eludisca la lletra o l'esperit de les normes establides en la present Directiva.


(17) La present Directiva ha d'aplicar-se a les organitzacions sense ànim de lucre establides en la Unió concebudes com a associacions voluntàries de persones físiques o jurídiques, així com a les organitzacions no basades en l'afiliació i els actius de la qual es destinen a la consecució d'un objectiu específic, com ara les fundacions, creades per un període de temps indefinit, que perseguisquen un objectiu principal que no siga la generació de beneficis, i que siguen independents i autònomes. El fet que a una organització no se li concedisca personalitat jurídica no ha d'excloure-la de la protecció prevista en la present Directiva.


(18) A l'hora de determinar el caràcter sense ànim de lucre d'una organització conformement a la present Directiva, no han de considerar-se parts privades els beneficiaris directes d'organitzacions la fi de les quals siga la prestació de serveis d'atenció a persones amb necessitats socials o problemes de salut específics.


(19) Els partits polítics han de quedar exclosos de l'àmbit d'aplicació de la present Directiva, en la mesura en què les seues activitats no sols estiguen relacionades amb la persecució d'interessos, activitats o fins comuns, sinó que tinguen per objecte aconseguir i utilitzar col·lectivament el poder polític.


(20) Els sindicats i les associacions de sindicats han de quedar exclosos de l'àmbit d'aplicació de la present Directiva. Aquesta exclusió no ha de ser utilitzada pels Estats membres per a justificar una limitació de les prerrogatives sindicals ni els drets reconeguts en el Dret nacional, de la Unió o internacional o en els instruments de drets humans, en particular la Carta Social Europea del Consell d'Europa i els Convenis i Recomanacions pertinents de l'Organització Internacional del Treball i la jurisprudència en la matèria.


(21) La present Directiva ha d'entendre's sense perjudici de la competència dels Estats membres pel que fa a l'estatut de les organitzacions religioses, filosòfiques i no confessionals a què es refereix l'article 17 del TFUE. Referent a això, les organitzacions que tinguen finalitats principalment religioses, filosòfiques i no confessionals —com les esglésies i les comunitats religioses o no religioses— han de quedar excloses de l'àmbit d'aplicació de la present Directiva. No obstant això, això no ha de ser utilitzat pels Estats membres per a excloure de l'àmbit d'aplicació de la present Directiva a altres organitzacions els valors i els objectius de les quals se sustenten en una creença religiosa, filosòfica o no confessional, com les organitzacions caritatives sense ànim de lucre basades en la fe.


(22) Ha d'haver-hi una presumpció de l'existència d'un interés legítim a tindre accés a un mecanisme de reclamació i a un recurs administratiu i judicial per part de les persones que col·laboren o van col·laborar directament amb una organització sense ànim de lucre, com els seus fundadors, els seus directors o el seu personal, però també de tota persona que estiga legitimada en relació amb un procediment relacionat amb les activitats de l'organització sense ànim de lucre. La presumpció ha d'existir també per als beneficiaris de les activitats de l'organització sense ànim de lucre que, podent no ser membres, reben o hagen rebut serveis o estiguen o estigueren subjectes a decisions de l'organització que van afectar la seua vida quotidiana, com a pacients o residents d'instal·lacions o albergs, gestionats per organitzacions sense ànim de lucre, o receptors de donacions caritatives, com a aliments o roba.


(23) Les institucions nacionals de drets humans són institucions independents establides per la llei i conforme al que es disposa en els Principis de París adoptats en 1993 per l'Assemblea General de les Nacions Unides, i tenen el mandat de protegir i promoure els drets humans a escala nacional de conformitat amb les normes i criteris internacionals en matèria de drets humans.


(24) La llibertat de les organitzacions sense ànim de lucre a l'hora de determinar els seus objectius i activitats es deriva de les normes internacionals i regionals en matèria de drets humans. Això implica també la llibertat d'aquestes organitzacions per a determinar l'abast de les seues operacions, ja siguen locals, regionals, nacionals o internacionals, i per a convertir-se en membres d'altres organitzacions, federacions i confederacions d'organitzacions.


(25) La informació sobre la identitat dels fundadors i els membres d'organitzacions sense ànim de lucre que siguen persones físiques pot constituir informació de caràcter sensible. Per consegüent, els Estats membres han de garantir que qualsevol requisit que conduïsca al tractament d'aquestes dades personals s'entenga sense perjudici del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell(14) (Reglament general de protecció de dades), i en particular en el seu article 9.


(26) Tota persona ha de tindre llibertat per a decidir si s'afilia o no a una organització sense ànim de lucre i si roman en ella, i les organitzacions han de tindre llibertat per a determinar les seues normes d'afiliació, subjectes únicament al principi de no discriminació. L'afiliació a una organització sense ànim de lucre no ha de constituir un motiu per a l'aplicació de sancions o mesures restrictives, llevat que això siga conseqüència de l'aplicació del Dret penal.


(27) Les normes relatives a les organitzacions sense ànim de lucre han de ser conformes amb el principi de no discriminació. Això inclou l'obligació dels Estats membres de garantir que cap persona o grup de persones que desitge formar una associació siga indegudament afavorit o desfavorit en relació amb una altra persona o grup de persones.


(28) L'aplicació de les normes relatives a les organitzacions sense ànim de lucre ha de ser duta a terme per autoritats reguladores que actuen de manera imparcial, independent i oportuna d'acord amb el dret a una bona administració. Les decisions i els actes que afecten l'exercici dels seus drets i obligacions per part de les organitzacions sense ànim de lucre han de poder estar subjectes a una revisió independent, fins i tot per part d'un òrgan jurisdiccional.


(29) Per a garantir un entorn propici per a les operacions de les organitzacions sense ànim de lucre en tota la Unió i augmentar la transparència i la confiança en el sector, és necessari simplificar la burocràcia i els requisits normatius —respectant el caràcter autònom d'aquestes organitzacions—, garantir que aquests requisits no siguen excessivament onerosos, racionalitzar les normes sobre constitució, registre i baixa del registre i modernitzar els procediments i sistemes connexos. A aquest efecte, han d'establir-se en la present Directiva obligacions generals pel que fa a la simplificació de les normes administratives, així com obligacions específiques en relació amb determinats aspectes del marc regulador.


(30) Les organitzacions sense ànim de lucre que contribueixen al benefici públic exerceixen un paper especialment important i, per tant, han de rebre un tracte favorable en tots els Estats membres en condicions uniformes.


(31) D'acord amb el principi de necessitat i proporcionalitat de les restriccions al dret d'associació, la prohibició i la dissolució d'organitzacions sense ànim de lucre sempre han de ser mesures d'últim recurs i mai han de ser conseqüència d'infraccions lleus que puguen rectificar-se o remeiar-se.


(32) Ha d'establir-se un conjunt de normes sobre igualtat de tracte, transformacions transfrontereres i fusions pel que fa a les organitzacions sense ànim de lucre amb la finalitat de facilitar la mobilitat de les organitzacions sense ànim de lucre en tota la Unió.


(33) La llibertat d'associació és un dret fonamental i, si bé la legislació dels Estats membres pot no reconéixer associacions que no estiguen constituïdes formalment, això no ha d'afectar el dret d'aqueixes associacions a existir i operar en el seu territori.


(34) Les organitzacions sense ànim de lucre tenen dret a existir i operar en virtut del Conveni Europeu de Drets Humans i la Carta dels Drets Fonamentals, fins i tot si el seu registre ha sigut rebutjat de manera arbitrària per les autoritats de l'Estat membre d'establiment.


(35) Les organitzacions sense ànim de lucre han de tindre llibertat per a buscar, rebre i utilitzar recursos financers, materials i humans, ja siguen nacionals, estrangers o internacionals, per a l'exercici de les seues activitats. Les organitzacions sense ànim de lucre de tota la Unió han informat que l'accés als recursos, inclosa el finançament públic, és cada vegada més difícil i en un nombre cada vegada major d'Estats membres preocupa la proporcionalitat de les estrictes normes que s'adopten en matèria d'accés de les organitzacions sense ànim de lucre al finançament estranger. A més, les organitzacions filantròpiques han informat sobre dificultats a l'hora d'oferir donacions o subvencions en alguns casos. Per consegüent, és necessari establir principis i normes en matèria de finançament de les organitzacions sense ànim de lucre, també pel que fa a l'accés als recursos privats i al finançament públic i a la seua utilització, la realització d'activitats econòmiques i l'obligació de no restringir indegudament el finançament transfronterer d'acord amb les normes sobre la lliure circulació de capitals establides en els Tractats.


(36) L'article 63 del TFUE i els articles 7, 8 i 12 de la Carta protegeixen les organitzacions sense ànim de lucre enfront de les restriccions discriminatòries, innecessàries o injustificades per a accedir als recursos i a la lliure circulació de capitals en la Unió. Això també s'aplica a la cerca, l'obtenció i l'ús de recursos, tant d'origen nacional com internacional, que són fonamentals per a l'existència i el funcionament de tota entitat jurídica. De conformitat amb la sentència del TJUE de 18 de juny de 2020 en l'assumpte C-78/18, Comissió/Hongria(15), només es podran imposar restriccions en interés de l'ordre públic o la seguretat pública, i han de ser proporcionades respecte de l'objectiu de protegir aquests interessos i constituir els mitjans menys intrusius d'aconseguir l'objectiu desitjat. Això afecta, inter alia, a les restriccions derivades de les normes en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, que s'apliquen de conformitat amb els principis de necessitat i proporcionalitat, tenint en compte especialment les obligacions de realitzar avaluacions del risc establides en el Dret internacional i de la Unió. Per tant, els Estats membres no han d'adoptar mesures abusives, massa intrusives o pertorbadores, incloses exigències d'informació que suposen una càrrega excessiva o costosa per a les organitzacions. A fi de donar resposta a l'interés públic per la transparència, sobretot pel que fa a les organitzacions que influeixen en la vida i el debat públics, les organitzacions sense ànim de lucre han d'estar subjectes a obligacions d'informació i divulgació pública en relació amb els seus representants i els membres dels seus òrgans de govern, les disposicions dels seus estatuts i el seu finançament. Aquestes obligacions d'informació i publicitat no han de donar lloc a cap limitació dels drets i obligacions de les organitzacions sense ànim de lucre.


(37) La jurisprudència del TJUE reconeix l'aplicació del principi de lliure circulació de capitals a objectius d'interés públic i ha interpretat que les llibertats fonamentals consagrades en el TUE i el TFUE exigeixen que el principi de no discriminació s'aplique als donants i a les organitzacions d'utilitat pública en la Unió, també pel que fa al tracte fiscal que reben les entitats d'utilitat pública i els seus donants(16). Per tant, el Dret nacional que continue discriminant o aplicant procediments costosos i onerosos a organitzacions no nacionals entra en conflicte amb el Dret de la Unió.


(38) Les organitzacions sense ànim de lucre i els seus membres han de gaudir plenament del dret a la intimitat i a la confidencialitat. Si bé la protecció que proporcionen les normes nacionals i de la Unió sobre el tractament de dades personals s'aplica ja a les organitzacions sense ànim de lucre, han de fixar-se garanties mínimes especialment quant a la confidencialitat de l'afiliació a aquestes organitzacions i a la publicitat d'informació confidencial i de caràcter sensible. Els Estats membres han de prohibir qualsevol forma de vigilància de les organitzacions sense ànim de lucre fora del marc del Dret penal.


(39) S'ha de consultar a les organitzacions sense ànim de lucre, en temps oportú i eficaçment, sobre la introducció, revisió i aplicació de qualsevol legislació, política i pràctica que afecte les seues operacions, també pel que fa a la trasposició i aplicació de les disposicions de la present Directiva. A aquest efecte, ha d'establir-se un diàleg civil periòdic i transparent a tots els nivells governamentals.


(40) La present Directiva s'entén sense perjudici dels drets dels treballadors, inclosos els drets existents en el context d'insolvències i relatius als salaris. S'exigeix als ocupadors que complisquen les seues obligacions amb independència de la forma en què operen.


(41) La present Directiva estableix normes mínimes i ha de ser possible per als Estats membres introduir o mantindre disposicions que siguen més favorables per a les organitzacions sense ànim de lucre, sempre que aquestes disposicions no interferisquen amb les obligacions derivades de la present Directiva. La transposició de la present Directiva no deu, en cap circumstància, proporcionar una justificació per a disminuir el nivell de protecció de què ja gaudeixen les organitzacions sense ànim de lucre en virtut del Dret nacional en els seus àmbits d'aplicació.


(42) En virtut de l'article 26, apartat 2, del TFUE, el mercat interior implica un espai sense fronteres interiors, en el qual la lliure circulació de mercaderies i serveis està garantida. Les organitzacions sense ànim de lucre contribueixen cada vegada més al desenvolupament del mercat interior, per exemple, duent a terme activitats transfrontereres i transnacionals. Així doncs, l'article 114 del TFUE és la base jurídica apropiada per a adoptar les disposicions necessàries per a l'establiment i el funcionament del mercat interior.


(43) La present Directiva respecta, promou i protegeix els drets fonamentals i els principis que vinculen a la Unió i als seus Estats membres en virtut de l'article 6 del TUE, tal com es reconeix en particular en la Carta. La present Directiva té per objecte aplicar específicament l'article 12 de la Carta sobre el dret a la llibertat d'associació i l'article 11 de la Carta sobre el dret a la llibertat d'expressió i d'informació, llegits a la llum de les disposicions corresponents del Conveni Europeu de Drets Humans. Per consegüent, és essencial que les disposicions de la present Directiva s'executen i apliquen de conformitat amb l'obligació de no restringir indegudament i facilitar l'exercici dels drets a la llibertat d'associació i d'expressió i informació, i de garantir el ple respecte d'altres drets fonamentals i principis inclosos, entre altres, el dret a la protecció de les dades personals, la llibertat d'empresa, el dret a la no discriminació, el dret a una bona administració, el dret a la tutela judicial efectiva i els drets de defensa.


(44) Atés que els objectius de la present Directiva, a saber, proporcionar normes mínimes per a les organitzacions sense ànim de lucre establides en la Unió, no poden ser aconseguits de manera suficient pels Estats membres, sinó que, a causa de la dimensió i els efectes de l'acció proposada, poden aconseguir-se millor a nivell de la Unió, la Unió pot adoptar mesures, d'acord amb el principi de subsidiarietat establit en l'article 5 del TUE. De conformitat amb el principi de proporcionalitat establit en el mateix article, la present Directiva no excedeix del necessari per a aconseguir aquests objectius.


HAN ADOPTAT LA PRESENT DIRECTIVA:


Capítol I


Disposicions generals


Article 1


Finalitat


La finalitat de la present Directiva és preveure un conjunt comú de mesures per a les organitzacions sense ànim de lucre establides en la Unió a fi de crear un entorn propici en el qual aquestes organitzacions puguen contribuir al funcionament del mercat interior. Té per objectiu aproximar les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres pel que fa a determinats aspectes dels objectius i activitats, registre, operacions, finançament, obligacions d'informació i activitats transfrontereres de les organitzacions sense ànim de lucre.


Article 2


Àmbit d'aplicació


1. La present Directiva s'aplicarà a les organitzacions sense ànim de lucre establides en la Unió.


2. En virtut de la present Directiva, s'entendrà per «organització sense ànim de lucre» tota associació voluntària i permanent de persones físiques o jurídiques amb un interés, activitat o finalitat comunes, així com tota organització no basada en l'afiliació i els actius de la qual es destinen a la consecució d'un objectiu específic, com ara les fundacions, que, independentment de la forma en què l'associació o organització estiga establida:


a) perseguisca una fi principal que no siga generar beneficis, cosa que significa que, si s'obtenen beneficis de les activitats de l'organització, no poden distribuir-se com a tals entre els seus membres, fundadors ni qualsevol altra part privada, sinó que han d'invertir-se per a la consecució dels seus objectius;


b) siga independent, en el sentit que l'organització no forma part d'un govern ni d'una estructura administrativa i està lliure de qualsevol interferència indeguda de l'Estat o d'interessos comercials. Rebre finançament públic no impedirà que una organització es considere independent, sempre que l'autonomia del funcionament i la capacitat de decisió de l'organització no es vegen afectades;


c) siga autònoma, en el sentit que l'organització té una estructura institucional que li permet exercir plenament les seues funcions internes i externes d'organització i adoptar decisions fonamentals de manera autònoma i sense interferències indegudes de l'Estat o d'altres agents externs.


3. La present Directiva s'aplicarà a les organitzacions sense ànim de lucre que compleixen els criteris definits en l'apartat 2, independentment de si es basen en un règim d'afiliació i de si estan o no registrades o tenen o no personalitat jurídica en el marc de la legislació de l'Estat membre en el qual tinguen la seua seu.


4. Els partits polítics estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de la present Directiva.


5. Els sindicats i les associacions de sindicats estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de la present Directiva.


6. Les organitzacions que tinguen finalitats principalment religioses, filosòfiques i no confessionals estan excloses de l'àmbit d'aplicació de la present Directiva. No obstant això, aquesta exclusió no s'aplicarà a altres organitzacions sense tals finalitats específiques els valors i els objectius de les quals se sustenten en una creença religiosa, filosòfica o no confessional.


Article 3


Relació amb altres disposicions del Dret de la Unió


1. Els Estats membres aplicaran les disposicions de la present Directiva de conformitat amb les normes dels Tractats sobre la llibertat d'establiment i la lliure circulació de serveis i amb els actes pertinents de la Unió que regulen l'exercici de tals drets, entre ells, la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell(17) relativa als serveis en el mercat interior.


2. La present Directiva s'entén sense perjudici del Dret de la Unió i nacional relatiu a la protecció de dades personals, en particular del Reglament (UE) 2016/679 i les disposicions corresponents del Dret nacional.


Capítol II


Obligacions generals


Article 4


Normes mínimes


1. Els Estats membres vetlaran perquè les organitzacions sense ànim de lucre establides en la Unió gaudisquen de les garanties mínimes previstes en la present Directiva.


2. S'aplicaran límits a les garanties mínimes previstes en la present Directiva únicament quan siguen necessaris i proporcionats per a respondre a objectius d'interés general reconeguts pel Dret de la Unió o a la necessitat de protecció dels drets i llibertats d'uns altres.


3. La present Directiva s'entendrà sense perjudici de la facultat dels Estats membres d'introduir o mantindre disposicions que siguen més favorables per a les organitzacions sense ànim de lucre, sempre que aquestes disposicions no interferisquen amb les obligacions derivades de la present Directiva.


Article 5


No discriminació


1. Els Estats membres vetlaran perquè les seues disposicions legals i administratives que regulen les organitzacions sense ànim de lucre, incloses la seua constitució, registre, operacions, finançament, tracte financer i fiscal o mesures de desgravació fiscal, així com les activitats transfrontereres, no discriminen en funció del lloc d'establiment de l'organització sense ànim de lucre.


2. Els Estats membres garantiran que les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals que regulen les organitzacions sense ànim de lucre, incloses la seua constitució, registre, operacions, finançament i activitats transfrontereres, no discriminen cap grup o persona per cap motiu, per exemple, edat, origen, color, gènere, orientació sexual, identitat de gènere, estat de salut, estatus migratori o de residència, llengua, origen ètnic o social, opinió política o d'un altre tipus, discapacitat física o mental, patrimoni, raça, religió o creences, o qualsevol altra condició.


Article 6


Simplificació de les normes administratives


1. Els Estats membres simplificaran, en la mesura que siga possible, les disposicions legals, reglamentàries i administratives nacionals que regulen la constitució, registre, operacions, finançament, obligacions d'informació i activitats transfrontereres de les organitzacions sense ànim de lucre, a fi d'assegurar que la llibertat d'associació estiga protegida a tots els nivells i eliminar qualsevol obstacle o discriminació injustificada que afecte la capacitat de les persones físiques o jurídiques o dels grups d'aquestes persones, independentment de la seua nacionalitat, per a establir, registrar o operar en el seu territori una organització sense ànim de lucre, també, per exemple, permetent l'accés als serveis bancaris i financers i garantint canals segurs i protegits per a les donacions transfrontereres i les assignacions d'actius tant dins com fora de la Unió.


2. Els Estats membres vetlaran perquè les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o operatives en el seu territori tinguen accés a sistemes d'identificació electrònica a l'efecte de seguir procediments administratius, de conformitat amb les disposicions pertinents del Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell(18) (Reglament eIDAS).


Article 7


Dret a una bona administració


1. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que l'aplicació de les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals que regulen la constitució, registre, operacions, finançament, obligacions d'informació i activitats transfrontereres d'organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori siga duta a terme per una autoritat reguladora designada les competències i les funcions de la qual estiguen clarament definides per llei i s'exercisquen de conformitat amb el dret a una bona administració, també pel que fa al dret al fet que es tracten els seus assumptes imparcial i equitativament i en un termini raonable.


2. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que les organitzacions sense ànim de lucre que infringisquen les disposicions legals, reglamentàries i administratives nacionals que regulen la constitució, registre, operacions, finançament, obligacions d'informació i activitats transfrontereres d'organitzacions sense ànim de lucre reben una notificació adequada sobre la presumpta infracció i tinguen nombroses oportunitats de corregir les infraccions de caràcter administratiu.


3. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que les normes i pràctiques en matèria de control i supervisió de les organitzacions sense ànim de lucre es regulen en Dret i siguen proporcionades als objectius legítims que persegueixen. Això inclourà garantir que tals normes i pràctiques no siguen, per regla general, més exigents que les aplicables a les empreses privades i que la seua aplicació no interferisca amb la gestió interna de les organitzacions sense ànim de lucre i no tinga com a resultat una càrrega administrativa o financera indeguda per a les organitzacions en qüestió.


4. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que el control i el registre de les organitzacions sense ànim de lucre els duga a terme una autoritat de supervisió designada les competències i les funcions de la qual estiguen clarament definides en Dret i s'exercisquen amb independència de conformitat amb el dret a una bona administració, també pel que fa als motius de possibles inspeccions i auditories, els procediments, la duració i l'abast de les inspeccions i auditories, i les competències dels funcionaris d'inspecció i auditoria.


5. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que el públic dispose d'informació completa i fàcilment accessible i comprensible sobre l'aplicació de les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals que regulen la constitució, registre, operacions, finançament, obligacions d'informació i activitats transfrontereres de les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori, així com les competències, procediments i funcionament de les autoritats de regulació i supervisió competents.


Article 8


Dret a la tutela judicial efectiva


1. Els Estats membres vetlaran perquè totes les persones amb un interés legítim relatiu a la constitució, registre, operacions, finançament, obligacions d'informació i activitats transfrontereres de les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el territori d'un Estat membre tinguen accés a mecanismes de reclamació eficaces davant una autoritat independent competent com el defensor del poble o la institució nacional de drets humans a fi de buscar ajuda per a fer valdre els seus drets, i a una tutela administrativa i judicial efectiva a fi de sol·licitar la revisió d'aquells actes o decisions que afecten l'exercici dels seus drets i obligacions. Entre aqueixes persones es trobaran les organitzacions sense ànim de lucre, els seus fundadors, els seus directors, el seu personal i els beneficiaris de les activitats de les organitzacions sense ànim de lucre.


2. Els Estats membres vetlaran perquè qualsevol recurs o impugnació de la decisió de prohibir o dissoldre una organització sense ànim de lucre, suspendre les seues activitats o immobilitzar els seus actius tinga per efecte, com a norma general, suspendre tal decisió, llevat que aqueix efecte suspensiu tinga com a resultat impedir l'execució de disposicions de Dret penal.


3. Els Estats membres adoptaran totes les mesures necessàries per a garantir que les organitzacions sense ànim de lucre amb personalitat jurídica tinguen capacitat processal davant els òrgans jurisdiccionals nacionals, que incloga, quan siga procedent, la prestació de testimoniatge per tercers en procediments judicials.


4. Els Estats membres garantiran que les organitzacions sense ànim de lucre que no disposen de personalitat jurídica puguen estar representades per persones designades davant les autoritats i òrgans jurisdiccionals nacionals competents a l'efecte d'accedir als recursos a què es refereix el present article.


Capítol III


Marc regulador


Article 9


Objectius i activitats


1. Els Estats membres vetlaran perquè la llibertat de les organitzacions sense ànim de lucre que operen en el seu territori per a determinar els seus objectius i dur a terme les activitats necessàries per a la consecució d'aqueixos objectius sol puga limitar-se per motius excepcionals de seguretat pública. Els Estats membres eliminaran qualsevol obstacle que afecte la capacitat de les organitzacions sense ànim de lucre de perseguir aquests objectius i dur a terme aquestes activitats.


2. Els Estats membres garantiran que les organitzacions sense ànim de lucre en el seu territori siguen lliures de determinar l'abast de les seues operacions, ja siga local, regional, nacional o internacional.


3. Els Estats membres vetlaran perquè totes les formalitats que regeixen la constitució i les operacions de les organitzacions sense ànim de lucre establides en el seu territori, conformement a les disposicions legals, reglamentàries i administratives nacionals, no constituïsquen una càrrega administrativa i econòmica indeguda. Això inclourà, en el cas de les organitzacions que no es basen en un règim d'afiliació, la possibilitat de constituir-les legalment mitjançant donació o llegat.


4. Els Estats membres vetlaran perquè les organitzacions sense ànim de lucre en el seu territori puguen convertir-se en membres d'una altra organització sense ànim de lucre, d'una federació o confederació establida o registrada en el seu territori o en el territori d'un altre Estat membre, i garantiran que tal afiliació no done lloc a cap desavantatge per a l'organització de què es tracte.


Article 10


Afiliació


1. Els Estats membres garantiran que tota persona física o jurídica puga sol·licitar afiliar-se —quan siga possible a la llum de la seua forma jurídica— a una organització sense ànim de lucre establida, registrada o que opere en el seu territori de conformitat amb els estatuts i constitucions de tal organització, i exercir lliurement els seus drets com a membre sempre que es complisquen els estatuts i els límits reglamentaris de l'organització.


2. Els Estats membres garantiran que no s'apliquen sancions ni mesures restrictives a conseqüència de l'afiliació a una organització sense ànim de lucre establida, registrada o que opere en el seu territori de conformitat amb les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals, excepte si tals conseqüències són resultat de l'aplicació de disposicions de Dret penal.


3. Els Estats membres garantiran que les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori siguen lliures de decidir sobre la seua composició. Això pot incloure determinar requisits especials per als membres, que hauran de basar-se en criteris raonables i objectius.


Article 11


Estatuts


1. Els Estats membres vetlaran perquè les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori siguen lliures d'adoptar els seus propis estatuts, normes constitutives i regles, incloses normes que determinen la seua estructura de gestió interna i el nomenament dels seus consells i representants.


2. Els Estats membres garantiran que les normes legals, reglamentàries i administratives nacionals sobre els estatuts de les organitzacions sense ànim de lucre no exigisquen que aquestes organitzacions incloguen en els seus estatuts més informació que:


a) el nom de l'organització i la seua adreça (domicili social);


b) els objectius i les activitats de l'organització;


c) les normes de govern de l'organització, les competències dels seus òrgans de govern i, si escau, la designació de les persones facultades per a actuar en el seu nom;


d) els drets i les obligacions dels membres de l'organització;


e) la data d'aprovació dels estatuts i el nom i l'adreça del domicili social dels membres fundadors, si són persones jurídiques;


f) el procediment aplicable per a modificar els estatuts; i


g) els procediments aplicables per a dissoldre l'organització o fusionar-la amb una altra organització sense ànim de lucre.


3. S'exigirà a les organitzacions sense ànim de lucre que publiquen, per mitjà dels seus estatuts o mitjançant informes anuals, informació addicional sobre les seues operacions, el seu funcionament, els membres dels seus òrgans de govern, els seus representants i el seu finançament, en la mesura en què això complisca l'objectiu d'interés general, respecte als objectius i les activitats de l'organització.


Article 12


Personalitat jurídica


1. Els Estats membres vetlaran perquè una organització sense ànim de lucre en el seu territori siga lliure de decidir si adquireix personalitat jurídica, no obstant això el fet que l'Estat membre puga estipular quines formes d'organització tenen personalitat jurídica.


2. Quan una organització sense ànim de lucre haja adquirit personalitat jurídica, els Estats membres garantiran que la personalitat jurídica de l'organització puga distingir-se clarament de la dels seus membres, fundadors o altres persones jurídiques vinculades a aquesta organització.


3. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que el registre, quan siga necessari, o la conclusió de l'acte de constitució siguen suficients perquè les organitzacions sense ànim de lucre adquirisquen personalitat jurídica.


4. Els Estats membres vetlaran perquè una autorització prèvia mai siga una condició prèvia per a l'adquisició de personalitat jurídica per una organització sense ànim de lucre ni per a l'exercici de la capacitat jurídica corresponent.


5. Els Estats membres garantiran que no es considere que els grups de persones físiques o jurídiques que cooperen i no hagen buscat adquirir personalitat jurídica constitueixen una organització sense ànim de lucre amb personalitat jurídica amb l'única fi de sotmetre-les a les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals i així regular o influir en les seues operacions, finançament i activitats transfrontereres, llevat que existisquen motius per a sostindre que l'organització sense ànim de lucre és una organització delictiva conformement al Dret nacional.


Article 13


Registre


1. Els Estats membres vetlaran perquè el registre formal no siga una condició prèvia ni un obstacle per a la constitució ni per a les operacions d'organitzacions sense ànim de lucre establides o que operen en el seu territori.


2. Els Estats membres vetlaran perquè els procediments de registre de les organitzacions sense ànim de lucre en el seu territori siguen accessibles, fàcils de seguir i transparents.


3. Els Estats membres vetlaran perquè totes les formalitats aplicables al registre d'organitzacions sense ànim de lucre establides en el seu territori conformement a les disposicions legals, reglamentàries i administratives nacionals no constituïsquen una càrrega administrativa indeguda. Això inclourà preveure un mecanisme de silenci administratiu positiu aplicable en un termini de trenta dies a partir de la sol·licitud de registre i abstindre's d'introduir requisits de nou registre i renovació.


4. Els Estats membres vetlaran perquè les taxes aplicables al registre d'organitzacions sense ànim de lucre no excedisquen els seus costos administratius i que, en cap cas, constituïsquen una càrrega financera indeguda, conformement al principi de proporcionalitat.


5. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries a fi d'assegurar que les organitzacions sense ànim de lucre establides en el seu territori puguen registrar-se per mitjans electrònics, garantint al mateix temps que el registre siga també possible per mitjans no electrònics.


6. Els Estats membres vetlaran perquè la compareixença en persona davant un òrgan jurisdiccional o una altra autoritat nacional competent a fins de registre d'una organització sense ànim de lucre només siga obligatòria quan siga necessari per a determinar la identitat d'un sol·licitant.


7. Els Estats membres garantiran que els sol·licitants que residisquen o tinguen el seu domicili social en un altre Estat membre i que estiguen obligats a comparéixer davant un òrgan jurisdiccional o una altra autoritat nacional competent a fins de registre d'una organització sense ànim de lucre puguen fer-ho davant l'òrgan jurisdiccional o una altra autoritat competents en l'Estat membre en el qual residisquen i que aquesta compareixença es considere suficient a l'efecte d'inscripció en l'Estat membre encarregat del registre.


8. Els Estats membres mantindran una base de dades d'organitzacions sense ànim de lucre registrades accessible al públic que incloga informació estadística sobre el nombre de sol·licituds acceptades i denegades, tenint degudament en compte els principis de protecció de dades i el dret a la intimitat.


Article 14


Caràcter d'utilitat pública


1. Els Estats membres vetlaran perquè una organització sense ànim de lucre establida o registrada en un Estat membre de la Unió puga sol·licitar que es reconega la seua contribució a la utilitat pública i perquè se li puga concedir l'estatut corresponent conformement a les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals, únicament sobre la base dels seus objectius, estructura i activitats, declarats o reals, relacionats amb el territori de l'Estat membre que concedisca l'estatut.


2. Els Estats membres adoptaran les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals necessàries que permeten reconéixer que les organitzacions sense ànim de lucre contribueixen a la utilitat pública i concedir-los l'estatut corresponent si es compleixen les següents condicions acumulatives:


a) la finalitat i les activitats reals de l'organització persegueixen un objectiu d'utilitat pública que contribueix al benestar de la societat o d'una part d'aquesta i, per tant, contribueixen al bé públic, excepte quan aquesta acció s'oriente sistemàtica i directament a beneficiar les estructures d'un partit polític específic. Els següents fins, entre altres, es consideraran orientats a la utilitat pública:


i) l'art, la cultura o la conservació històrica;


ii) la protecció del medi ambient i el canvi climàtic;


iii) la promoció i protecció dels drets fonamentals i dels valors de la Unió, inclosos la democràcia, l'Estat de Dret i l'eliminació de tota discriminació per raó de sexe, raça, ètnia, religió, discapacitat, orientació sexual o qualsevol altre motiu;


iv) la justícia social, la inclusió social i la prevenció o la mitigació de la pobresa;


v) l'assistència i l'ajuda humanitàries, també en cas de catàstrofe;


vaig veure) l'ajuda i la cooperació per al desenvolupament;


vii) la protecció, l'assistència i el suport als sectors vulnerables de la població, inclosos els xiquets, les persones majors, les persones amb discapacitat, les persones que busquen o gaudeixen de protecció internacional i les persones sense llar;


viii) la protecció dels animals;


ix) la ciència, la investigació i la innovació;


x) l'educació, la formació i la participació de la joventut;


xi) la promoció i la protecció de la salut i el benestar, inclosa la prestació d'assistència mèdica;


xii) la protecció dels consumidors;


xiii) l'esport aficionat i la seua promoció.


b) el superàvit de qualsevol activitat econòmica o una altra activitat lucrativa generat per l'organització sense ànim de lucre s'utilitza exclusivament per a promoure els objectius d'utilitat pública de l'organització;


c) en cas de dissolució de les organitzacions sense ànim de lucre, les salvaguardes estatutàries garanteixen que tots els seus actius continuaran servint a objectius d'utilitat pública;


d) els membres de les estructures de govern de l'organització que no siguen treballadors de l'organització no poden optar a una remuneració diferent d'unes dietes de despeses adequades.


3. Els Estats membres garantiran que les organitzacions sense ànim de lucre que s'haja reconegut que contribueixen a la utilitat pública i hagen rebut l'estatut corresponent conformement a les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals només vegen revocat aquest estatut si l'autoritat reguladora competent aporta proves suficients que l'organització ja no compleix les condicions establides en l'apartat 2.


Article 15


Terminació, prohibició i dissolució


1. Els Estats membres vetlaran perquè l'existència d'una organització sense ànim de lucre sol puga ser acabada per decisió dels seus membres o per decisió d'un òrgan jurisdiccional.


2. Els Estats membres garantiran que la terminació, prohibició o dissolució involuntàries d'una organització sense ànim de lucre sol puga ser conseqüència d'infraccions del Dret nacional que no puguen rectificar-se ni remeiar-se.


3. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que la terminació, prohibició i dissolució involuntàries d'una organització sense ànim de lucre sol puguen ser conseqüència d'una fallida, inactivitat prolongada o una falta greu contrària a la seguretat pública, tal com reconeix el Dret de la Unió.


4. Els Estats membres garantiran que les faltes individuals de fundadors, directors, personal o membres d'una organització sense ànim de lucre, quan no actuen en nom de l'organització, no comporten, com a norma general, la terminació, prohibició i dissolució involuntàries de l'organització.


5. La protecció prevista en el present article s'aplicarà també a la suspensió de les activitats d'una organització sense ànim de lucre quan aquesta suspensió puga donar lloc a una congelació de les operacions de l'organització que siga equivalent a la seua dissolució.


Capítol IV


Igualtat de tracte i mobilitat


Article 16


Igualtat de tracte


1. Els Estats membres garantiran que les organitzacions sense ànim de lucre que operen en el seu territori i que hagen sigut establides o registrades en un altre Estat membre reben el mateix tracte que les organitzacions sense ànim de lucre establides o registrades en el seu territori, també pel que fa a l'accés a serveis, per exemple serveis bancaris, la concessió d'autoritzacions i, quan siga procedent, el tracte financer i fiscal subjecte a les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals, així com l'accés al finançament per a activitats que es realitzen en el territori de l'Estat membre o que beneficien el bé públic en aquest Estat.


2. A l'efecte de l'apartat 1, els Estats membres no exigiran a les organitzacions sense ànim de lucre establides o registrades en un altre Estat membre però que operen en el seu territori altres proves que no siguen la prova d'establiment o registre com a organització sense ànim de lucre en un altre Estat membre.


Article 17


Principi de tracte no arbitrari


Els Estats membres vetlaran perquè les normes nacionals per les quals es regeixen les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori no donen lloc a una discriminació injustificada basada únicament en la conveniència política de la finalitat d'una organització, el seu àmbit d'activitats o les seues fonts de finançament.


Article 18


Mobilitat transfronterera i continuïtat


1. Els Estats membres eliminaran tots els obstacles que afecten l'exercici per part de les organitzacions sense ànim de lucre establides o registrades en un altre Estat membre del seu dret a la llibertat d'establiment, lliure circulació dels serveis i lliure circulació de capitals en el seu territori. Això s'entendrà sense perjudici de la prerrogativa dels Estats membres d'exigir, a fi de concedir a l'organització sense ànim de lucre un estatut formal, que l'organització haja adquirit personalitat jurídica o estiga inclosa en un registre nacional, conforme al Dret de l'Estat membre on estiga establida o pretenga operar.


2. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que una organització sense ànim de lucre registrada en un altre Estat membre tinga el dret a:


a) traslladar el seu domicili social al seu territori sense necessitat de fundar o constituir una nova persona jurídica;


b) tindre accés a un procediment de registre simplificat que reconega la informació i documentació ja facilitada per l'organització sense ànim de lucre a l'Estat membre en el qual estava registrada anteriorment.


Article 19


Transformacions i fusions transfrontereres


1. Els Estats membres garantiran que una organització sense ànim de lucre establida o registrada en el seu territori puga transformar-se en una altra organització sense ànim de lucre establida o registrada en un altre Estat membre, o fusionar-se amb aquesta, sense que aquesta fusió o transformació comporte la terminació, prohibició o dissolució involuntàries ni la suspensió de les activitats de l'organització.


2. Els Estats membres vetlaran perquè, en cas de transformació o fusió a què es refereix l'apartat 1, l'organització sense ànim de lucre que les duu a terme siga lliure d'establir la seua seu o les seues operacions en l'Estat membre de destí.


3. Els Estats membres establiran la forma jurídica que ha d'adoptar l'organització resultat de la transformació o fusió, basant-se en el principi d'equivalència.


4. Els Estats membres vetlaran perquè, si l'organització sense ànim de lucre que resulte d'una transformació o fusió contemplada en l'apartat 1 no complira les condicions i requisits establits en les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals de l'Estat membre d'acolliment, l'organització sense ànim de lucre dispose d'un termini raonable per a adoptar les mesures necessàries a fi de regularitzar la seua posició.


5. Els Estats membres vetlaran perquè ni les transformacions ni les fusions transfrontereres menyscaben els drets dels treballadors o dels sindicats o les condicions laborals. Asseguraran així mateix que, de conformitat amb els convenis col·lectius aplicables i amb el Dret de la Unió i nacional, les obligacions dels ocupadors relatives als treballadors i creditors continuen complint-se, i que s'informe i consulte degudament als treballadors, els voluntaris, els sindicats i els representants dels treballadors. Es respectaran i mantindran, quan siga procedent, els convenis col·lectius i els drets de representació dels treballadors en els consells d'administració.


Capítol V


Finançament


Article 20


Captació de fons i lliure utilització d'actius


1. Els Estats membres eliminaran qualsevol obstacle que afecte la capacitat de les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori per a sol·licitar, rebre, organitzar o donar recursos, inclosos els financers, en espècie i materials, o sol·licitar i rebre recursos humans, des de qualsevol font o a qualsevol destí, ja siguen organismes públics, particulars o organismes privats, també nacionals, estrangers o internacionals.


2. Els Estats membres garantiran que les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals no donen lloc a una diferència de tracte entre les organitzacions sense ànim de lucre en funció de les seues fonts de finançament o el destí d'aquesta.


3. Els Estats membres garantiran que les organitzacions sense ànim de lucre tinguen dret a posseir i disposar lliurement de béns i actius sempre que es complisca la normativa nacional aplicable a entitats similars en el seu territori.


4. Els Estats membres minimitzaran les càrregues administratives pel que fa a l'assignació transfronterera d'actius i permetran a les organitzacions sense ànim de lucre generar beneficis per a la seua reinversió en projectes caritatius.


Article 21


Finançament públic


1. Els Estats membres vetlaran perquè el finançament públic es pose a disposició i s'assigne a organitzacions sense ànim de lucre mitjançant procediments clars, transparents i no discriminatoris.


2. L'apartat 1 s'aplicarà també al finançament de la Unió desemborsada pels Estats membres en règim de gestió compartida, conformement a les disposicions del Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell(19).


Article 22


Finançament transfronterer


1. De conformitat amb les normes de la Unió en matèria de lliure circulació de capitals, els Estats membres vetlaran perquè les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori no patisquen desavantatges a conseqüència de sol·licitar o rebre fons de persones físiques o jurídiques que residisquen o estiguen establides en la Unió o en l'EEE, però estiguen fora del seu territori.


2. De conformitat amb les normes de la Unió en matèria de lliure circulació de capitals, els Estats membres vetlaran perquè les persones físiques o jurídiques no patisquen desavantatges a conseqüència de destinar fons a organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen fora del seu territori.


Article 23


Activitats econòmiques


Els Estats membres garantiran que les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori siguen lliures d'emprendre qualsevol activitat econòmica, empresarial o comercial legítima sempre que aquestes activitats secunden directament o indirectament els seus objectius sense ànim de lucre, respectant els requisits de concessió de llicències o reglamentaris aplicables a les activitats de què es tracte conformement a les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals.


Article 24


Informes i transparència del finançament


1. Els Estats membres garantiran que les obligacions d'informació i transparència aplicables a les organitzacions sense ànim de lucre conformement a les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals no siguen innecessàriament oneroses i resulten proporcionades a la grandària de l'organització i a l'àmbit de les seues activitats, tenint en compte el valor dels seus actius i ingressos.


2. A l'efecte de l'apartat 1, els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que les obligacions d'informació i transparència aplicables a les organitzacions sense ànim de lucre conformement a les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, incloses aquelles en aplicació d'obligacions internacionals i de la Unió, es fonamenten en una avaluació específica i actualitzada basada en el risc del sector i de les organitzacions en qüestió, i que no tinguen com a resultat requisits desproporcionats ni una limitació indeguda de l'accés de les organitzacions sense ànim de lucre als serveis financers.


3. Conforme a l'article 11, apartat 3, les organitzacions sense ànim de lucre informaran anualment sobre els seus comptes i publicaran aqueixos informes. Aqueixos informes inclouran informació sobre el finançament rebut durant l'any natural anterior i informació sobre l'origen i el valor dels fons, els crèdits, els préstecs bancaris i les donacions o tota recepció no compensada d'efectiu o propietats.


4. Els Estats membres vetlaran perquè les obligacions d'informació i transparència aplicables a les organitzacions sense ànim de lucre conformement a les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals no donen lloc a una diferència de tracte d'aqueixes organitzacions o a qualsevol limitació dels seus drets o obligacions, sobre la base de les fonts de finançament de l'organització, els seus objectius o les seues activitats.


Capítol VI


Confidencialitat


Article 25


Confidencialitat de l'afiliació


1. Quan una organització sense ànim de lucre es base en un règim d'afiliació, els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que la informació relativa als membres puga romandre confidencial.


2. Els Estats membres vetlaran perquè només una autoritat competent puga accedir a informació sobre l'afiliació a una organització sense ànim de lucre que siguen persones físiques quan aquesta informació siga necessària efectes d'una investigació penal pública relativa a infraccions penals punibles amb una pena privativa de llibertat d'un màxim d'almenys un any i després d'una decisió d'un òrgan jurisdiccional independent.


Article 26


Informació confidencial i de caràcter sensible


1. Els Estats membres garantiran que les disposicions legals, reglamentàries o administratives nacionals no tinguen per efecte exigir a les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori que facen pública informació confidencial i de caràcter sensible com a dades personals relatives al personal, els voluntaris, els membres els fundadors o els donants.


2. Els Estats membres vetlaran perquè les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori tinguen accés a vies de recurs efectives per a impedir o ser rescabalat per l'obtenció, utilització o divulgació il·lícites de la seua informació confidencial o de caràcter sensible.


3. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que la protecció contra l'obtenció, utilització o divulgació il·lícites d'informació confidencial o de caràcter sensible d'organitzacions sense ànim de lucre de conformitat amb el present article s'aplique en relació amb les inspeccions, auditories i qualssevol altres activitats de supervisió dutes a terme per les autoritats competents.


Article 27


Vigilància


Els Estats membres vetlaran perquè les organitzacions sense ànim de lucre no estiguen sotmeses a una vigilància injustificada i desproporcionada, especialment de les seues operacions o comunicacions, ni les dels fundadors, membres d'estructures de govern, altres membres, personal, voluntaris, donants ni altres parts privades relacionades amb ella, llevat que estiga justificat per raons de seguretat pública.


Capítol VII


Disposicions finals


Article 28


Tracte més favorable i clàusula de no regressió


1. Els Estats membres podran introduir o mantindre disposicions que permeten a les organitzacions sense ànim de lucre establides, registrades o que operen en el seu territori un tracte més favorable que el prescrit en la present Directiva.


2. L'aplicació de la present Directiva no constituirà una justificació vàlida per a la disminució del nivell de protecció de què ja gaudeixen en virtut del Dret nacional, de la Unió o internacional també quant als drets fonamentals, en els àmbits que regula la present Directiva.


Article 29


Transposició


1. A tot tardar el ... [un any després de l'entrada en vigor de la present Directiva] els Estats membres adoptaran i publicaran a les mesures necessàries per a donar compliment al que s'estableix en la present Directiva. Informaran d'això immediatament a la Comissió.


2. Els Estats membres consultaran de manera oportuna, transparent i eficaç a les organitzacions sense ànim de lucre ja establides, registrades o que operen en el seu territori sobre la transposició i aplicació de les disposicions de la present Directiva.


Article 30


Informes, avaluació i revisió


1. Els Estats membres proporcionaran a la Comissió tota la informació pertinent relativa a l'execució i aplicació de la present Directiva. Sobre la base de la informació facilitada, la Comissió presentarà al Parlament Europeu i al Consell un informe sobre l'execució i aplicació de la present Directiva a tot tardar tres anys després de la data de transposició.


2. La Comissió, tenint en compte el seu informe presentat conformement a l'apartat 1, presentarà un informe al Parlament Europeu i al Consell en el qual avalue l'impacte de la normativa nacional per la qual es transpose la present Directiva a tot tardar tres anys després de la data de transposició. L'informe examinarà la forma en què ha funcionat la present Directiva i sospesarà la necessitat d'introduir mesures addicionals, en particular, en el seu cas, modificacions amb vista a una major harmonització del Dret nacional aplicable a les organitzacions sense ànim de lucre.


3. La Comissió farà que els informes a què es refereixen els apartats 1 i 2 siguen públics i fàcilment accessibles.


Article 31


Entrada en vigor


La present Directiva entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.