Nous estatuts jurídics associatius

Per què un nou estatus jurídic?

 • Era digital i digitalització associativa. Estem en una nova época de la societat en xarxa i això requerix nous instruments jurídics per a regular-la.

 • Societat líquida. L'arrelament de compromisos socials passa per una nova etapa de discontinuÏtat temporal, vincles pocs sòlids i mercantilització de les relacions humanes. Tot això s'ha de tindre en compte per a oferir una regulació més flexible.

 • Supervivència associativa.

 • Continuïtat generacional.

 • Reduir costos de gestió i normatiu que configuren barreres d'entrada.


e-Associacions o associacions lite?

El pensament digital està cada vegada més assentat en la societat. Això afecta especialment al funcionament empresarial i comercial que determina en molta manera també les interaccions socials entre persones. De la mateixa manera que hem "aprés" a consumir persones en app de contactes de tot tipus (un exemple de com ens afecten els procediments digitals al pensament i no una valoració moral) també estem aprenent a "copiar" diferents aspectes de lo digital per a la interacció social. Així apareixen les versions lite de qualsevol programari. Les versions lite són versions atenuades o lleugeres que permeten fer la majoria dels usos del software bé de manera gratuita (versió premium completa cal pagar) o bé d'una manera més lleugera de pes. Este esquema de funcionament mental està sent aplicat per exemple a Estonia (un país d'avantguarda digital) on ja es pot aconseguir la e-ciutadania estoniana amb un procediment íntegrament digital i amb requeriments més lleugers que els clàssics i convencionals.

Aquesta és la nostra proposta, reduir costos normatius en base a acceptar uns principis de funcionament digital i compromisos d'actuació. Estos condicionants per a accedir a una associació en versió lite podrien ser:

 • Reconeixement públic per part de l'administració valenciana però sense personalitat jurídica ni afectació tributària.

 • 1 acta digital de constitució fet amb un formulari on line firmada digitalment per totes les persones integrans de la e-associació.

 • Legitimació pública: buscar mecanismes de legitimació block chain per a evitar la intervenció humana funcionarial.

 • Durada: Les dadtes de constitució i desarticulació han d'estar predeterminades. Es pot preveure l'existència de pròrrogues.

 • Només 1 finalitat. La e-associació es constituix amb una única finalitat tancada (no oberta).

 • Sense béns i sense quotes (només una donació única) sense compte corrent i sense activitat econòmica

 • Estructura d'una e-associació tindria dos segments: Equip d'Impuls (format per un màxim de tres persones) i col·laboracions.

 • Una associació lite no podria rebre subvencions superiors als 6.000 euros de manera directa. Sí que podria rebre subvencions indirectes no dineràries .

 • Creació d'un número Socialhub per a les e-associacions que permeta identificar-les.

FISCALITAT

 • IVA. Cal establir un IVA reduït per les activitats associatives des d'un punt de vista subjectiu en referència a les noves comunitats associatives. Per exemple, no meritar IVA dins d'unes determinades quantitats en iniciar una activitat econòmica per a reduir la càrrega administrativa. Caldria una regulació específica del donatiu associatiu.

 • IRPF.

  • Regulació més oberta i garantista de les Microcol·laboracions. Adaptar el concepte de "cursos i conferències" a la nova realitat digital especialment relacionat amb l'audiovisual i l'activisme digital.


DOCUMENTACIÓ

 1. Firma electrònica. La firma electrònica hauria de ser el nou paradigma de funcionament íntegrament digital de les noves comunitats associatives.

 2. Alta electrònica. Tot el procés d'alta hauria de ser digital i totes les gestions haurien de ser possibles només des d'Internet.

 3. Relacions amb l'administració:

  • Mediació ciutadana. Sindicat de ciutadans. Legitimada amb compromís de bon govern. Entitats de segon i tercer nivell.

 4. Llicència d'activitats.

  • Normativa semblant als casals festius amb permís per a fer determinades activitats: conferències, col·loquis, projeccions i exposicions de caràcter cultural i social.

  • Activitats de carrer:

ACTIVITAT ECONÒMICA

 • Definició més estricta del concepte d'activitat econòmica.

 • Exempcions de caràcter social i cultural.

 • Creació de nous epígrafs més adequats per a les associacions.

SOCIETATS

 • Obligació de declarar. Ampliació dels requisits de no oblibació de declarar. Pujar el criteri a 6.000 euros i no mencionar la retenció.

 • Tractament de beneficis. Tipus específic per a les associacions per la no existència d'ànim de lucre i la impossibiltiat de repartir beneficis al 15%.

 • Regulació de l'empreniment social. Necessitem entendre també el moviment associatiu com una fase iniciàtica d'empreniment social especialment en l'àmbit juvenil.

COMPTABILITAT

 • Dur comptabilitat. Les administracions s'han de comprometre a generar un Software on line i app gratis amb una . versió reduïda del Pla General Comptable.

 • La segona ma i la comptabilitat. Cal una regulació específica de la compra i venda de la segona mà.

 • Quantificació comptable del treball voluntari.

MARC DE RELACIONS JURÍDIQUES

 • Relacions laborals. El treball dels socis. Jubilats. Monitors.

 • Accés a copyright social: de la mateixa manera que existeix l'accés a copyright per motius educatius també hauria d'existir per motius socials amb una definició àmplia de l'ús no vinculada amb cap ànim de lucre.

 • Protecció de dades. Possibilitat de treballar exclusivament amb adreça de correu electrònic com a dada no identificable.

 • Transparència. Facilitar un espai web públic on es puguen complir les exigències de transparència amb un simple formulari.

FINANÇAMENT

 • Utilitat pública i utilitat social (un procediment inferior).

 • Donacions.

 • Relació amb empreses i RSC.

 • Relació amb la banca:

  • Compte Associacions: Gratuït i amb operativa bàsica inclosa.

  • Productes específics ICO per a associacions adaptats a la diversa tipologia d'associacions.

COOPERACIÓ PÚBLICOSOCIAL

Cooperació dinerària:

  • Subvencions.

   • Seguiment i pagament.

   • Més d'un any. Subvenció.

   • Bestreta de pagament segons experiència prèvia.

  • Convenis.

Cooperació indirecta:

 • Espais compartits de gestió indirecta.

  • Hubs socials.

  • Factories maker.

  • Comunitats Creatives.

 • Instruments a disposició:

  • Professionals. Punts d'informació associativa virtual: telèfon, whatsapp, bot, consultes puntuals.

  • Publicitat. Creació d'un canal de publicitat directa gestionada professionalment de manera proactiva en la captació d'activitats associatives.

Formació:

 • L'administració hauria d'oferir formació reglada, regulada i documentada en gestió associativa i voluntariat associatiu de manera que es puga acreditar.


ESTRUCTURA

 • Acostar-se al funcionament en xarxa.

 • Foment de les entitats de cobertura de segon nivell i tercer nivell.

 • Creació de Social Nodes i Social Hubs d'interacció presencial i virtual no territorial.

COMUNICACIÓ

 • Banc de fonts. Elaboració d'un banc de fonts associatives per a la creació d'un relat ciutadà especialment per a la televisió pública.

 • Portal reunit en un mitjà social.

 • Atenció preferent mitjans públics

 • Accés a ferramentes de comunicació: espai de podcast, set de gravació amb croma.

DIGITALITZACIÓ

 • Espai web gratuït i fet amb un simple formulari.

 • Wifi gratis per a les associacions amb el compromís de posar-lo en obert.

 • Formació digital.

 • Accés a ferramentes obertes.